Zásady ochrany osobních údajů alarmy

Zásady ochrany osobních údajů
Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) v souvislosti s užíváním mobilní aplikace iGET M4 (dále jen „aplikace“).

INTELEK respektuje Vaše právo na soukromí. Pokud budete využívat aplikaci, navštívíte naše webové stránky nebo pokud s námi budete jiným způsobem komunikovat elektronickou cestou, vždy provedeme veškerá nutná opatření a uděláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili. Námi prováděné zpracování osobních údajů bude vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

INTELEK se zavazuje, že veškeré osobní údaje shromážděné od osob, které používají naši aplikaci a využívají naše on-line zařízení a služby, bude uchovávat v pravdivé podobě, důvěrně a bezpečně, a to pouze v níže uvedeném rozsahu, za níže uvedenými účely a po níže uvedenou dobu. Zásady tohoto zpracování můžete dále nalézt také v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?
Vaše osobní údaje zpracovává INTELEK pouze na základě zákonného či smluvního oprávnění, poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu. Nemáte žádnou povinnost nám osobní údaje jakéhokoliv druhu poskytovat, ovšem upozorňujeme, že pokud tak odmítnete učinit, může se stát, že Vám nebude dovoleno využívání určitých funkcí webu nebo služeb, které na poskytnutí těchto údajů závisí. INTELEK použije Vámi poskytnuté osobní údaje vždy pouze v níže vyjmenovaném rozsahu:
- Přihlašovací údaje a osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno) za účelem vytvoření uživatelského účtu a přihlašování do aplikace, jakož také pomoci při provozování naší aplikace, a aby zajistila poskytování služeb, které potřebujete a požadujete. Někdy můžeme považovat za nezbytné používat osobní identifikační údaje jako prostředek k tomu, abychom Vás informovali o dalších možných produktech a/nebo službách, které může společnost INTELEK nabízet;
- Emailová adresa za účelem přihlašování do aplikace. Příležitostně můžeme použít Vaši e-mailovou adresu za účely marketingovými, nebo abychom Vám zaslali oznámení týkající se nových služeb nabízených na naší stránce nebo naší aplikací, které považujeme za důležité. Také Vás můžeme kontaktovat za účelem účasti v průzkumech a/nebo dotaznících týkajících se Vašeho názoru na současné nebo možné budoucí služby, které můžeme nabízet. Pokud si nebudete přát tato oznámení dostávat, můžete jejich zasílání odhlásit při registraci nebo kliknutím na odkaz odhlášení v e-mailové komunikaci, i když si vyhrazujeme právo i nadále zasílat oznámení o Vašem účtu;
- Telefonní číslo za účelem přihlašování do aplikace.

Při používání aplikace iGET M4 můžeme shromažďovat a ukládat informace (včetně osobních údajů) lokálně na Vašem zařízení v datové mezipaměti aplikace.

Jak zpracováváme Vaše údaje během používání aplikace iGET M4
Pokud s tím budete souhlasit, můžete si pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb vytvořit vlastní uživatelský účet. Při jeho vytváření budete požádáni o přihlášení k již existujícímu účtu nebo o zadání nových přihlašovacích údajů. Údaje zadané při registraci se ukládají na cloudovém úložišti společnosti Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium kde je ověřeno, zda-li Vámi zadané přihlašovací údaje již nejsou využívány. V případě, že některý z Vámi zadaných údajů není využíván, bude Vám vytvořen nový uživatelský účet, ke kterému budou na cloudovém úložišti uložena data Vámi zadaná při registraci. Vytvořený uživatelský účet dále komunikuje s aplikací a Vaším zařízením, a to za účelem ukládání nastavení a řízení alarmu M4.
Všichni uživatelé a/nebo návštěvníci našich aplikací mají možnost od nás přestat přijímat zprávy a/nebo si vyhradit právo přestat přijímat zprávy prostřednictvím e-mailu nebo newsletteru. Chcete-li ukončit používání naší aplikace nebo se z ní odhlásit, zašlete na naši adresu e-mail s žádostí o odhlášení.

Jaké jsou právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše přihlašovací údaje a údaje o konkrétním zařízení zpracováváme z důvodu uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Přihlašovací údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a poskytnout Vám služby cloudového úložiště, na kterém ukládáme Vaše nastavení. Přihlašování slouží rovněž k tomu, abychom zabezpečili přístup k Vašemu alarmu.

Na základě oprávněného zájmu společnosti, popřípadě Vámi uděleného souhlasu, Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Pokud se tedy např. registrujete v mobilní aplikaci iGET M4, budeme Vám posílat novinky týkající se aplikace iGET M4. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě.

V některých případech Vás můžeme požádat o udělení souhlasu s konkrétním způsobem zpracování osobních údajů. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na kontaktní adresu.

Komu sdělujeme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců.

Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat dalším zpracovatelům, aby pro společnost provedli jejich zpracování. Těmito zpracovateli jsou:
- provozovatel cloudového úložiště Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium.

Vyhrazujeme si právo převést všechny Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, na nástupnickou organizaci v případě fúze, akvizice, konkurzu či jiného prodeje veškerého majetku nebo jeho části.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte.

Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Osobní údaje osob mladších 16 let
Naše aplikace není určena pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může naši aplikaci používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

Veškerá komunikace mezi aplikací nainstalovanou na Vašem zařízení a cloudovým úložištěm probíhá v šifrované podobě.

Mějte však na paměti, že ani ty nejlepší bezpečnostní opatření nemohou zcela eliminovat všechna rizika. Jakékoliv údaje zveřejněné on-line jsou náchylné ke krádeži a zneužití neoprávněnými třetími osobami. Nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje si zobrazí pouze oprávněné osoby. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud třetí strana obejde jakékoliv nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostní opatření.

Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
-    právo na přístup k osobním údajům;
-    právo na opravu;
-    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
-    právo na omezení zpracování údajů;
-    právo vznést námitku proti zpracování;
-    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
-    již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-    zpracování je protiprávní,
-    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
-    nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme ít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Společnost INTELEK si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo změnit podmínky našich zásad ochrany osobních údajů, a jako takové tyto změny zveřejníme na domovské stránce našeho webu na adrese www.iget.eu, takže uživatelé a/nebo návštěvníci vždy vědí, jaký typ informací shromažďujeme, jak s nimi bude nakládáno a za jakých okolností, pokud vůbec, tyto informace můžeme zveřejnit. Pokud se kdykoliv rozhodneme, že budeme jakékoliv osobně identifikovatelné informace vést v evidenci, a to způsobem značně odlišným od toho, který byl stanoven při získání těchto informací, uživatel nebo uživatelé budou okamžitě informováni emailem. Uživatelé mají v tu chvíli možnost rozhodnout, zda povolit, či nepovolit využití svých údajů tímto odlišným způsobem.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoliv dotazy či obavy ohledně Zpracování osobních údajů týkající se naší aplikace, neváhejte nás kontaktovat na následujícím e-mailu, telefonním čísle nebo poštovní adrese.
Email: gdpr@pass.cz
Poštovní adresa: Ericha Roučky 1291/4, Brno, 627 00, Česká Republika
Vaše osobní údaje uchováváme důvěrně a bezpečně – a kontrolu nad nimi máte Vy.

Závěrečná ustanovení
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@pass.cz nebo dopisem na kontaktní adrese INTELEK spol. s r.o., Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 8.9.2017.

 

Česky