Privacy policy

APP iGET iGET SECURITY M4 a iGET M5

APP iGET iGET HOME

ZáložkaZáložkaZásady ochrany osobních údajů aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5
Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů prováděné obchodní společností INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) v souvislosti s užíváním mobilní aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5 (dále jen „aplikace“).

INTELEK respektuje Vaše právo na soukromí. Pokud budete využívat aplikaci, navštívíte naše webové stránky nebo pokud s námi budete jiným způsobem komunikovat elektronickou cestou, vždy provedeme veškerá nutná opatření a uděláme maximum pro to, abychom Vaše osobní údaje zabezpečili. Námi prováděné zpracování osobních údajů bude vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“ nebo „GDPR“) a v souladu zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“).

INTELEK se zavazuje, že veškeré osobní údaje shromážděné od osob, které používají naši aplikaci a využívají naše on-line zařízení a služby, bude uchovávat v pravdivé podobě, důvěrně a bezpečně, a to pouze v níže uvedeném rozsahu, za níže uvedenými účely a po níže uvedenou dobu. Zásady tohoto zpracování můžete dále nalézt také v tomto dokumentu.

Jaké osobní údaje o Vás uchováváme?
Vaše osobní údaje zpracovává INTELEK pouze na základě zákonného či smluvního oprávnění, poskytnutého souhlasu nebo oprávněného zájmu. Nemáte žádnou povinnost nám osobní údaje jakéhokoliv druhu poskytovat, ovšem upozorňujeme, že pokud tak odmítnete učinit, může se stát, že Vám nebude dovoleno využívání určitých funkcí webu nebo služeb, které na poskytnutí těchto údajů závisí. INTELEK použije Vámi poskytnuté osobní údaje vždy pouze v níže vyjmenovaném rozsahu:
- Přihlašovací údaje a osobní identifikační údaje (jméno, příjmení, uživatelské jméno) za účelem vytvoření uživatelského účtu a přihlašování do aplikace, jakož také pomoci při provozování naší aplikace, a aby zajistila poskytování služeb, které potřebujete a požadujete. Někdy můžeme považovat za nezbytné používat osobní identifikační údaje jako prostředek k tomu, abychom Vás informovali o dalších možných produktech a/nebo službách, které může společnost INTELEK nabízet;
- Emailová adresa za účelem přihlašování do aplikace. Příležitostně můžeme použít Vaši e-mailovou adresu za účely marketingovými, nebo abychom Vám zaslali oznámení týkající se nových služeb nabízených na naší stránce nebo naší aplikací, které považujeme za důležité. Také Vás můžeme kontaktovat za účelem účasti v průzkumech a/nebo dotaznících týkajících se Vašeho názoru na současné nebo možné budoucí služby, které můžeme nabízet. Pokud si nebudete přát tato oznámení dostávat, můžete jejich zasílání odhlásit při registraci nebo kliknutím na odkaz odhlášení v e-mailové komunikaci, i když si vyhrazujeme právo i nadále zasílat oznámení o Vašem účtu;
- Telefonní číslo za účelem přihlašování do aplikace.

Při používání aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5 můžeme shromažďovat a ukládat informace (včetně osobních údajů) lokálně na Vašem zařízení v datové mezipaměti aplikace.

Jak zpracováváme Vaše údaje během používání aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5
Pokud s tím budete souhlasit, můžete si pro zkvalitnění námi poskytovaných služeb vytvořit vlastní uživatelský účet. Při jeho vytváření budete požádáni o přihlášení k již existujícímu účtu nebo o zadání nových přihlašovacích údajů. Údaje zadané při registraci se ukládají na cloudovém úložišti společnosti Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium kde je ověřeno, zda-li Vámi zadané přihlašovací údaje již nejsou využívány. V případě, že některý z Vámi zadaných údajů není využíván, bude Vám vytvořen nový uživatelský účet, ke kterému budou na cloudovém úložišti uložena data Vámi zadaná při registraci. Vytvořený uživatelský účet dále komunikuje s aplikací a Vaším zařízením, a to za účelem ukládání nastavení a řízení alarmu M4 a M5 atd.
Všichni uživatelé a/nebo návštěvníci našich aplikací mají možnost od nás přestat přijímat zprávy a/nebo si vyhradit právo přestat přijímat zprávy prostřednictvím e-mailu nebo newsletteru. Chcete-li ukončit používání naší aplikace nebo se z ní odhlásit, zašlete na naši adresu e-mail s žádostí o odhlášení.

Jaké jsou právní tituly zpracování Vašich osobních údajů?
Vaše přihlašovací údaje a údaje o konkrétním zařízení zpracováváme z důvodu uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností. Přihlašovací údaje potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a poskytnout Vám služby cloudového úložiště, na kterém ukládáme Vaše nastavení. Přihlašování slouží rovněž k tomu, abychom zabezpečili přístup k Vašemu alarmu.

Na základě oprávněného zájmu společnosti, popřípadě Vámi uděleného souhlasu, Vám rovněž můžeme posílat novinky o službách, které u nás využíváte. Pokud se tedy např. registrujete v mobilní aplikaci iGET SECURITY M4 a iGET M5, budeme Vám posílat novinky týkající se aplikace iGET SECURITY M4 a iGET M5. Odběr novinek a další marketingové komunikace však můžete kdykoli zrušit (nebo upravit rozsah) přes odkaz v každé naší zasílané zprávě.

V některých případech Vás můžeme požádat o udělení souhlasu s konkrétním způsobem zpracování osobních údajů. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat zasláním emailu na kontaktní adresu.

Komu sdělujeme Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost. Osobní údaje bude společnost zpracovávat manuálně i automaticky, osobně či prostřednictvím svých zaměstnanců.

Vaše osobní údaje může společnost za výše uvedenými účely předat dalším zpracovatelům, aby pro společnost provedli jejich zpracování. Těmito zpracovateli jsou:
- provozovatel cloudového úložiště Google Belgium nv, Chaussée d'Etterbeek, 180, 1040 Bruxelles Belgium.

Vyhrazujeme si právo převést všechny Vaše osobní údaje, které máme k dispozici, na nástupnickou organizaci v případě fúze, akvizice, konkurzu či jiného prodeje veškerého majetku nebo jeho části.

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte.

Pro účely přímého marketingu budou osobní údaje zpracovány po dobu 5 let od ukončení poskytování služeb.

Osobní údaje osob mladších 16 let
Naše aplikace není určena pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může naši aplikaci používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas její zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečené?
Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.

Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

Veškerá komunikace mezi aplikací nainstalovanou na Vašem zařízení a cloudovým úložištěm probíhá v šifrované podobě.

Mějte však na paměti, že ani ty nejlepší bezpečnostní opatření nemohou zcela eliminovat všechna rizika. Jakékoliv údaje zveřejněné on-line jsou náchylné ke krádeži a zneužití neoprávněnými třetími osobami. Nemůžeme zaručit, že Vaše osobní údaje si zobrazí pouze oprávněné osoby. Neneseme žádnou odpovědnost, pokud třetí strana obejde jakékoliv nastavení ochrany osobních údajů nebo bezpečnostní opatření.

Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
-    právo na přístup k osobním údajům;
-    právo na opravu;
-    právo na výmaz („právo být zapomenut“);
-    právo na omezení zpracování údajů;
-    právo vznést námitku proti zpracování;
-    právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud
-    již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
-    zpracování je protiprávní,
-    vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo
-    nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme ít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Změny Zásad ochrany osobních údajů
Společnost INTELEK si vyhrazuje právo aktualizovat a/nebo změnit podmínky našich zásad ochrany osobních údajů, a jako takové tyto změny zveřejníme na domovské stránce našeho webu na adrese www.iget.eu, takže uživatelé a/nebo návštěvníci vždy vědí, jaký typ informací shromažďujeme, jak s nimi bude nakládáno a za jakých okolností, pokud vůbec, tyto informace můžeme zveřejnit. Pokud se kdykoliv rozhodneme, že budeme jakékoliv osobně identifikovatelné informace vést v evidenci, a to způsobem značně odlišným od toho, který byl stanoven při získání těchto informací, uživatel nebo uživatelé budou okamžitě informováni emailem. Uživatelé mají v tu chvíli možnost rozhodnout, zda povolit, či nepovolit využití svých údajů tímto odlišným způsobem.

Jak nás kontaktovat
Máte-li jakékoliv dotazy či obavy ohledně Zpracování osobních údajů týkající se naší aplikace, neváhejte nás kontaktovat na následujícím e-mailu, telefonním čísle nebo poštovní adrese.
Email: gdpr@pass.cz
Poštovní adresa: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno, Česká Republika.
Vaše osobní údaje uchováváme důvěrně a bezpečně – a kontrolu nad nimi máte Vy.


Závěrečná ustanovení
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese gdpr@pass.cz nebo dopisem na kontaktní adrese INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno, Česká Republika.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti a účinnosti dne 8.9.2017.

APP iGET HOME

Czech
Italian
Norwegian
Polish
Portuguese (Brazil)
Swedish
English
Danish
Dutch
French
German
Spanish

Czech: Zásady ochrany osobních údajů aplikace iGET HOME
Poslední aktualizace: 8. srpna 2021
Datum účinnosti: 1. září 2021

Společnost INTELEK spol. s r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, nově přejmenovanou na INTELEK servis s. r.o., IČ: 4944611, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 353200 a nástupnické obchodní společnosti INTELEK.CZ s.r.o., IČ 14089459, se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411 (dále jen „INTELEK“ nebo „společnost“) a její dceřiné společnosti ("my", "nás", "naše", "INTELEK spol. s r.o.") se zavazují chránit vaše soukromí. Tyto Zásady ochrany osobních údajů v oblasti zabezpečení domácnosti (dále jen "Zásady") popisují naše postupy v souvislosti s ochranou informací o osobních údajích, které zpracováváme prostřednictvím vašeho individuálního používání následujících služeb, produktů a souvisejících mobilních aplikací (dále společně jen "Produkty").
Než začnete naše Produkty používat, pečlivě si tyto Zásady přečtěte a pochopte naše účely a postupy shromažďování, zpracování vašich Osobních údajů, včetně toho, jak Osobní údaje používáme, ukládáme, sdílíme a předáváme. V Zásadách rovněž naleznete způsoby, jak realizovat svá práva na přístup, aktualizaci, odstranění nebo ochranu svých Osobních údajů.

Pokud tyto Zásady přijmete při registraci svých Osobních údajů nebo pokud začnete používat naše Produkty a výslovně nevznesete námitky proti obsahu těchto Zásad, budeme mít za to, že těmto Zásadám plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud máte jakýkoli dotaz  týkající se těchto Zásad, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím:
Oddělení služeb: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Poštovní adresa: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Sídlo kanceláře pro ochranu osobních údajů: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Pobočka: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

U všech jiných aplikací pro mobilní zařízení pod značkou INTELEK mají naši klienti kontrolu nad všemi osobními údaji shromážděnými prostřednictvím našich produktů. Údaje shromažďujeme na základě pokynů našich Klientů a zpracování těchto údajů je omezeno na účely poskytování služby, pro kterou si nás naši Klienti najali. Pokud jste zákazníkem některého z našich Klientů a nechcete již být kontaktováni některým z našich Klientů, kteří využívají naše služby, kontaktujte prosím přímo Klienta, se kterým komunikujete.

Definice
V těchto zásadách se osobními údaji rozumí informace vytvořené, shromážděné, zaznamenané a/nebo uložené elektronicky nebo jiným způsobem, které lze použít k identifikaci jednotlivce nebo odrážejí činnost jednotlivce, a to buď pouze na základě těchto informací, nebo na základě těchto informací a dalších informací, ke kterým máme o dané osobě přístup.
Osobní citlivé údaje zahrnují osobní biometrické údaje, záznamy a obsah komunikace, informace o zdravotním stavu, informace o transakcích a přesné informace o poloze. Pokud od vás shromažďujeme osobní citlivé údaje, vygenerujeme před shromažďováním osobních citlivých údajů o vás výslovné oznámení o vašem souhlasu.
Chytrými zařízeními se rozumí taková výpočetní zařízení vyráběná nebo vyráběná výrobci hardwaru, s rozhraním člověk-stroj a schopností přenášet data, která se bezdrátově připojují k síti, včetně: chytrých domácích spotřebičů, chytrých nositelných zařízení, chytrých zařízení na čištění vzduchu atd.

Jaké osobní údaje shromažďujeme
Abychom vám mohli poskytnout naše produkty, požádáme vás o poskytnutí nezbytných osobních údajů, které jsou nutné k poskytnutí těchto produktů. Pokud své Osobní údaje neposkytnete, je možné, že vám nebudeme moci Produkty poskytnout.
1.Údaje, které nám dobrovolně poskytnete.
- Údaje o účtu nebo profilu: Když si u nás zaregistrujete účet, můžeme shromažďovat vaše jméno a kontaktní údaje, například e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno a přihlašovací údaje. Během vaší interakce s našimi produkty můžeme do vašeho účtu dále shromažďovat vaši přezdívku, profilový obrázek, kód země, jazykové preference nebo informace o časovém pásmu.
- Zpětná vazba: Při používání funkcí zpětné vazby a návrhů v našich produktech budeme shromažďovat vaši e-mailovou adresu, číslo mobilního telefonu a obsah vaší zpětné vazby, abychom mohli včas řešit vaše problémy a vyřešit poruchy zařízení.
2.Informace, které shromažďujeme automaticky
- Informace o zařízení: Při interakci s naším Produktem automaticky shromažďujeme informace o zařízení, jako je MAC adresa vašeho zařízení, IP adresa, informace o bezdrátovém připojení, typ a verze operačního systému, číslo verze aplikace, identifikátor oznámení, soubory protokolů a informace o mobilní síti.
- Údaje o používání: Během vaší interakce s našimi Webovými stránkami a službami automaticky shromažďujeme údaje o používání týkající se návštěv, kliknutí, stahování, odeslaných/přijatých zpráv a dalšího používání našich Webových stránek a služeb.
- Informace ze záznamů: Při používání naší aplikace může být nahrán systémový protokol a protokol o výjimkách.
Upozorňujeme, že pouze na základě informací o zařízení nebo informací z protokolu nelze identifikovat konkrétní osobu. Pokud však tyto typy neosobních informací mohou být v kombinaci s dalšími informacemi použity k identifikaci konkrétní osoby, budou tyto neosobní informace považovány za osobní údaje. Pokud jsme nezískali váš souhlas nebo pokud zákony a předpisy o ochraně osobních údajů nestanoví jinak, budeme takové neosobní informace anonymizovat a desenzibilizovat.
- Informace o poloze: Pokud povolíte funkce založené na poloze prostřednictvím nastavení oprávnění ve vašem mobilním zařízení, budeme shromažďovat a zpracovávat informace o vaší poloze, abychom umožnili určité funkce, například spárování s vašimi Chytrými zařízeními. Také můžeme shromažďovat informace o vaší přesné nebo nepřesné zeměpisné poloze v reálném čase, když používáte určitá Chytrá zařízení nebo příslušné služby, například robotický čistič a službu počasí.
Na základě vašeho souhlasu, když povolíte funkci geografického ohraničení na Výrobcích, budou informace o vaší poloze generovány a sdíleny se službami Google Map. Vezměte prosím na vědomí, že společnost Google má odpovídající opatření na ochranu osobních údajů, která si můžete podrobněji přečíst v Podmínkách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Takové používání informací o vaší poloze můžete odmítnout správou nastavení oprávnění v Produktech, po které přestaneme shromažďovat a používat informace o vaší poloze.
3.Související informace o chytrých zařízeních
- Základní informace o chytrých zařízeních: Když připojíte svá Chytrá zařízení k našim Produktům nebo Službám, můžeme shromažďovat základní informace o vašich Chytrých zařízeních, jako je název zařízení, ID zařízení, online stav, čas aktivace, verze firmwaru a informace o aktualizaci.
- Informace o nastavení Chytrého zařízení: Když si zakoupíte produkty související se zabezpečením a nastavíte jejich název nebo popis, například video zvonek, pojmenujete jej "Welcome doorbell", a také informace o změně místa, kde je bezpečnostní produkt spárován, a o případných úpravách tohoto nastavení.
- Informace hlášené chytrými zařízeními: V závislosti na různých Chytrých zařízeních, která se rozhodnete propojit s našimi výrobky nebo službami, můžeme shromažďovat různé informace hlášené vašimi Chytrými zařízeními. Chytré kamery mohou například hlásit snímky nebo videa, která pořídily.

Účely a právní základ pro zpracování osobních údajů
Účely, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, jsou následující:
- Poskytovat vám služby: Zpracováváme údaje o vašem účtu a profilu(včetně informací o komunitních službách), informace o zařízení, údaje o používání, informace o poloze a informace týkající se chytrých zařízení, abychom vám mohli poskytovat naše produkty a služby, které jste si vyžádali nebo zakoupili. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi podle našich podmínek používání.;
- Zlepšování našich služeb: Informace o vašem zařízení, údaje o používání, informace o poloze a informace související s Chytrým zařízením zpracováváme za účelem zajištění funkcí a bezpečnosti našich Produktů, vývoje a zlepšování našich Produktů a Služeb, analýzy efektivity našich operací a prevence a sledování podvodného nebo nevhodného používání. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi v souladu s našimi podmínkami používání;
- Nemarketingová komunikace: Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání důležitých informací týkajících se služeb, změn našich podmínek a zásad a/nebo dalších administrativních informací. Protože tyto informace mohou být důležité, nemůžete se ze zasílání takových sdělení odhlásit. Právním základem pro toto zpracování je plnění naší smlouvy s vámi podle našich podmínek používání;
- Marketingová komunikace: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat za účelem poskytování marketingových a propagačních materiálů o našich produktech a službách. Pokud tak učiníme, bude každé sdělení, které vám zašleme, obsahovat pokyny, které vám umožní odhlásit se ze zasílání budoucích sdělení tohoto druhu. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas. Pokud navíc souhlasíte s účastí v naší loterii, soutěži nebo jiných propagačních akcích, můžeme vaše osobní údaje použít ke správě těchto aktivit;
- Personalizace: Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu a profilu, údaje o používání, informace o zařízení, abychom mohli personalizovat design produktů a poskytovat vám služby na míru, například doporučovat a zobrazovat informace a reklamy týkající se produktů vhodných pro vás a zvát vás k účasti na průzkumech týkajících se vašeho používání našich produktů. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas;
- Dodržování právních předpisů: Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, pokud to považujeme za nezbytné nebo vhodné: (a) abychom dodrželi platné zákony a předpisy; (b) abychom vyhověli soudnímu procesu; (c) abychom reagovali na žádosti veřejných a vládních orgánů; (d) abychom prosadili naše podmínky; (e) abychom chránili naše operace, podnikání a systémy; (f) abychom chránili naše práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo práva ostatních uživatelů, včetně vás; a (g) abychom mohli uplatnit dostupné opravné prostředky nebo omezit škody, které nám mohou vzniknout.
Pokud dojde ke změně účelů zpracování vašich osobních údajů, budeme vás o těchto změnách informovat prostřednictvím e-mailu (uvedeného ve vašem účtu)a/nebo výrazného oznámení na našich webových stránkách o těchto změnách účelů a o možnostech, které můžete mít ohledně svých osobních údajů.

Sdílení, předávání a zveřejňování osobních údajů
Sdílení údajů
Ve společnosti INTELEK sdílíme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme sdílet za následujících okolností:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě, nebo poskytnout informace na podporu řešení vašich sporů s jinými uživateli v souladu s vaší formální žádostí;
2) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a odpovídajících Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
3) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
4) Za účelem dodržování právních předpisů, exekučních příkazů nebo dodržování našich Podmínek používání a dalších smluv, v rozsahu povoleném právními předpisy, pouze sdílením Osobních údajů lze chránit práva, soukromí, majetek nebo bezpečnost před poškozením pro společnost INTELEK, naše přidružené společnosti, partnery, vás nebo ostatní uživatele společnosti INTELEK;
5) k ochraně našich zařízení, operací a systémů a k uplatnění dostupných opravných prostředků za tímto účelem nebo k omezení škod, které budeme muset poskytnout;
6) Sdílení údajů pro účely akademického výzkumu;
7) Sdílení osobních údajů ve veřejném zájmu v souladu se zákony a předpisy.
8) Dceřiným nebo přidruženým společnostem v rámci naší firemní rodiny za účelem provádění běžných obchodních činností. Budeme sdílet pouze nezbytné Osobní údaje pro uvedený účel a naše přidružené společnosti budou rovněž vázány těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud změní účel zpracování Osobních údajů, získáme opět váš výslovný souhlas, abychom mohli vaše Osobní údaje dále zpracovávat.
- Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami a kteří pro nás vykonávají určité funkce související s podnikáním, například hosting webových stránek, analýzu dat, zpracování plateb a kreditních karet, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákaznické podpory, služby doručování e-mailů a další podobné služby, aby nám mohli poskytovat služby. V tomto ohledu sdílíme vaše osobní údaje v legitimním, nezbytném, specifickém a definovaném účelu, přičemž sdílíme pouze ty vaše osobní údaje, které sdílet musíme. Zároveň poskytovatelé služeb třetích stran nebudou mít přístup k přesným Osobním údajům o vás a nemají právo používat Osobní údaje pro jiné účely zpracování, které s námi smluvně sjednali.
- Našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům, kteří vám přímo či nepřímo poskytují vaše Chytrá zařízení a/nebo sítě a systémy, jejichž prostřednictvím přistupujete k našim Webovým stránkám a službám a využíváte je.
S výjimkou výše popsaných třetích stran, pokud se rozhodneme sdílet vaše Osobní údaje, může nás k tomu opravňovat pouze váš souhlas. Třetí strany, se kterými sdílíme Osobní údaje, jsou povinny dodržovat Smlouvu o mlčenlivosti a tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby zpracovávaly Osobní údaje v souladu s definovanými pokyny, bezpečnostními opatřeními a důvěrností.

Předávání údajů
Ve společnosti INTELEK předáváme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme předávat z následujících důvodů:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě;
2) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
3) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a příslušných Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
4) Za účelem dodržování právních předpisů, exekučních příkazů nebo dodržování našich Podmínek používání a dalších smluv, v rozsahu povoleném právními předpisy, pouze sdílením Osobních údajů lze chránit práva, soukromí, majetek nebo bezpečnost před poškozením společnosti INTELEK, našich přidružených společností, partnerů, vás nebo jiných uživatelů společnosti INTELEK;
5) k ochraně našich zařízení, operací a systémů a k uplatnění dostupných opravných prostředků za tímto účelem nebo k omezení škod, které budeme muset poskytnout;
6) Sdílení údajů pro účely akademického výzkumu;
7) Sdílení osobních údajů ve veřejném zájmu v souladu se zákony a předpisy.
Dceřiným nebo přidruženým společnostem v rámci naší firemní rodiny za účelem provádění běžných obchodních činností. Budeme sdílet pouze nezbytné Osobní údaje pro uvedený účel a naše přidružené společnosti budou rovněž vázány těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud změní účel zpracování Osobních údajů, získáme opět váš výslovný souhlas, abychom mohli vaše Osobní údaje dále zpracovávat.
- Našim poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami a kteří pro nás vykonávají určité funkce související s podnikáním, například hosting webových stránek, analýzu dat, zpracování plateb a kreditních karet, poskytování infrastruktury, IT služby, služby zákaznické podpory, služby doručování e-mailů a další podobné služby, aby nám mohli poskytovat služby. V tomto ohledu sdílíme vaše osobní údaje v legitimním, nezbytném, specifickém a definovaném účelu, přičemž sdílíme pouze ty vaše osobní údaje, které sdílet musíme. Zároveň poskytovatelé služeb třetích stran nebudou mít přístup k přesným Osobním údajům o vás a nemají právo používat Osobní údaje pro jiné účely zpracování, které s námi smluvně sjednali.
- Našim zákazníkům a dalším obchodním partnerům, kteří vám přímo či nepřímo poskytují vaše Chytrá zařízení a/nebo sítě a systémy, jejichž prostřednictvím přistupujete k našim Webovým stránkám a službám a využíváte je.
S výjimkou výše popsaných třetích stran, pokud se rozhodneme sdílet vaše Osobní údaje, může nás k tomu opravňovat pouze váš souhlas. Třetí strany, se kterými sdílíme Osobní údaje, jsou povinny dodržovat Smlouvu o mlčenlivosti a tyto Zásady ochrany osobních údajů, aby zpracovávaly Osobní údaje v souladu s definovanými pokyny, bezpečnostními opatřeními a důvěrností.

Předávání údajů
Ve společnosti INTELEK předáváme Osobní údaje pouze způsoby, o kterých vás informujeme. Vaše Osobní údaje můžeme předávat z následujících důvodů:
1) Získat váš výslovný souhlas nebo pověření na prvním místě;
2) V souladu s platnými zákony a předpisy, soudními řízeními a jinými povinnými správními nebo soudními požadavky;
3) V souladu s příslušnými smlouvami, které jsme s vámi uzavřeli (včetně elektronických smluv a příslušných Podmínek používání), nebo jinými poskytnutými právními dokumenty;
4) V případě jakékoli reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného nakládání s celým naším podnikem, majetkem nebo akciemi nebo jejich částí (mimo jiné v souvislosti s konkurzním nebo podobným řízením). V takovém případě budete informováni prostřednictvím e-mailu a/nebo výrazného oznámení na našich webových stránkách o jakékoli změně vlastnictví, neslučitelných nových způsobech použití vašich osobních údajů a možnostech, které můžete mít ohledně svých osobních údajů. Za takových okolností budeme vyžadovat, aby třetí strany, kterým byly Osobní údaje předány, dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů, v opačném případě od nich budeme vyžadovat, aby získaly váš souhlas a oprávnění ke zpracování Osobních údajů.

Zpřístupnění údajů
Vaše Osobní údaje zveřejňujeme pouze za následujících podmínek a přijímáme bezpečnostní opatření odpovídající průmyslovým standardům:
1) Na základě vaší žádosti a prostřednictvím vašeho souhlasu zveřejníme vaše Osobní údaje;
2) Pokud je nutné poskytnout Osobní údaje v souladu se zákony a předpisy, povinným správním vymáháním nebo soudními požadavky, můžeme Osobní údaje zveřejnit odpovídajícím způsobem s definovanými typy údajů a způsobem zveřejnění. Za předpokladu dodržování zákonů a předpisů budeme při obdržení výše uvedené žádosti o zpřístupnění Osobních údajů vyžadovat odpovídající platné právní dokumenty, předvolání nebo vyšetřovací dopisy. V rozsahu povoleném zákony a předpisy jsou soubory, které zveřejňujeme, chráněny šifrovacími klíči.

Bezpečnostní opatření
Používáme komerčně přiměřená fyzická, administrativní a technická bezpečnostní opatření, abychom zachovali integritu a bezpečnost vašich osobních údajů, mimo jiné včetně následujících bezpečnostních opatření: zavedení přísných interních systémů a procesů správy dat, šifrování osobních údajů (včetně přenosu, ukládání a zpracování), znecitlivění údajů, oddělení rolí a povinností zaměstnanců, provádění školení o bezpečnosti a ochraně osobních údajů pro naše interní zaměstnance, kontrola a monitorování přístupu atd., abychom zabránili úniku, nezákonnému použití, neoprávněnému přístupu nebo porušení osobních údajů.
Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bylo ohroženo zabezpečení jakéhokoli účtu, který u nás můžete mít), můžete nás o problému neprodleně informovat zasláním e-mailu s kontaktními údaji Vaší společnosti.
Pokud bezpečnostní incident ovlivní zabezpečení vašeho účtu nebo osobních údajů, neprodleně vás budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy, telefonního čísla nebo Centra oznámení atd. které jste nám poskytli, a budeme vás informovat o případných návrzích na snížení souvisejících rizik nebo jejich předcházení. V případě potřeby neprodleně přijmeme vhodná nápravná opatření v souladu s interním plánem bezpečnostní reakce a podáme příslušnou zprávu příslušným orgánům.

Práva jednotlivce na ochranu osobních údajů
Respektujeme vaše práva a kontrolu nad vašimi osobními údaji. Můžete uplatnit kterékoli z následujících práv:
Prostřednictvím "Uživatel &rt; Osobní centrum (Portrét) &rt; Účet a zabezpečení" nebo prostřednictvím "Uživatel &rt; Často kladené otázky a zpětná vazba" v aplikaci;
Zasláním e-mailu na adresu gdpr@pass.cz.

Za uplatnění svých osobních práv nemusíte platit žádný poplatek. Podle různých zákonů o ochraně osobních údajů bude vaše žádost o osobní práva vyřízena do 15 pracovních dnů, resp. do 30 kalendářních dnů z důvodu odlišného požadavku na odpověď.
Pokud se rozhodnete nám napsat e-mail, uveďte, prosím, jasně, jaké informace chcete ve své žádosti změnit, zda si přejete vymazat své osobní údaje z naší databáze nebo nám jinak sdělte, jaká omezení byste chtěli, abychom vaše osobní údaje používali. Vezměte prosím na vědomí, že vás můžeme z bezpečnostních důvodů požádat o ověření vaší totožnosti, než podnikneme další kroky na základě vaší žádosti.

Můžete:
požádat o přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme;
požadovat, abychom opravili nepřesné nebo neúplné Osobní údaje, které o vás zpracováváme;
požadovat vymazání osobních údajů, které se vás týkají;
požadovat dočasné nebo trvalé omezení zpracování některých nebo všech vašich osobních údajů;
požadovat předání osobních údajů vám nebo třetí straně, pokud údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy s vámi a pokud je naše zpracování automatizované;
Odmítnout nebo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních údajů, pokud je naše používání založeno na vašem souhlasu nebo našich oprávněných zájmech.
- Odvolání souhlasu: Vaše právo na odvolání souhlasu s ochranou osobních údajů uplatníme následujícími způsoby:
1) V případě souhlasů s ochranou osobních údajů získaných prostřednictvím systémových nastavení zařízení lze váš souhlas odvolat změnou oprávnění zařízení, včetně polohy, fotoaparátu, fotoalba (knihovny obrázků/videotéky), mikrofonu, nastavení Bluetooth, oznámení a dalších souvisejících funkcí;
2) V marketingových sděleních, s nimiž souhlasíte, obsahují informace, které vám zasíláme, pokyny, které vám umožňují odvolat souhlas v souladu se způsobem "odhlášení" popsaným v informacích;
3) Odhlásit se z chytrého zařízení prostřednictvím aplikace a informace související s chytrým zařízením nebudou shromažďovány;
4) Používáním produktu s návštěvnickým režimem nebudeme shromažďovat žádné vaše osobní údaje;
Pokud svůj souhlas nebo oprávnění odvoláte, je možné, že vám nebudeme moci nadále poskytovat odpovídající produkty nebo služby. Odvolání souhlasu nebo pověření však nebude mít vliv na zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu před odvoláním.
O vymazání účtu: Funkci Odstranění naleznete prostřednictvím "Uživatel &rt; Osobní centrum(Portrét) &rt; Účet a zabezpečení &rt; Odstranit účet".

Mezinárodní přenos shromážděných informací
Společnost INTELEK primárně dodržuje požadavek lokalizace údajů a minimální údaje zahrnují mezinárodní přenos, přičemž v zájmu usnadnění naší činnosti můžeme vaše osobní údaje přenášet, uchovávat a zpracovávat v jiných jurisdikcích, než kde žijete. Zákony těchto zemí se mohou lišit od zákonů platných v zemi vašeho bydliště. Pokud tak učiníme, zajistíme přiměřenou úroveň ochrany těchto údajů pomocí následujícího přístupu:
Včetně, ale ne pouze, dohody na základě schválených standardních smluvních doložek EU podle GDPR čl. 46. Další informace naleznete na adrese
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Pokud chcete získat další podrobnosti o ochranných opatřeních, která jsme zavedli, můžete nás kontaktovat přímo, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Uchovávání údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme po minimální dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud neexistuje zvláštní právní požadavek, abychom údaje uchovávali po delší dobu.
Vhodnou dobu uchovávání určíme na základě množství, povahy a citlivosti vašich osobních údajů a po uplynutí doby uchovávání vaše osobní údaje zničíme. Pokud tak z technických důvodů nemůžeme učinit, zajistíme, aby byla zavedena vhodná opatření, která zabrání dalšímu takovému použití vašich Osobních údajů.

Ochrana osobních údajů malých dětí
Ochrana soukromí malých dětí je pro nás obzvláště důležitá. Podle různých předpisů o ochraně osobních údajů a soukromí nejsou Služby určeny osobám mladším osmnácti (18) let a žádáme, aby nám tyto osoby neposkytovaly žádné Osobní údaje. Vědomě neshromažďujeme Osobní údaje od osob mladších osmnácti (18) let, pokud nejprve nezískáme souhlas rodiče nebo zákonného zástupce tohoto dítěte. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší osmnácti (18) let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce tohoto dítěte, podnikneme kroky k odstranění těchto informací.

Změny zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat tak, aby odrážely změny našich informačních postupů, nejméně však jednou ročně. Bez vašeho výslovného souhlasu neporušíme vaše práva na ochranu osobních údajů podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. V případě jakýchkoli pravidelných aktualizací poskytneme tyto informace na stránce Zásady nebo v Centru oznámení v aplikaci nebo jinými vhodnými kanály. Doporučujeme vám, abyste tuto stránku pravidelně kontrolovali a seznamovali se s nejnovějšími informacemi o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.
Pokud provedeme jakékoli podstatné změny, budeme vás informovat kanály, ke kterým máte snadný přístup, například e-mailem nebo SMS (zasláním na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu) nebo prostřednictvím oznámení na těchto webových stránkách předtím, než změna vstoupí v platnost.
Kontaktujte nás
Máte-li jakékoli dotazy týkající se našich postupů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím následujícím způsobem:
INTELEK.CZ
Poštovní korespondenční adresa: Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Pobočka: Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-mail: gdpr@pass.cz

 

Italian: Informativa sulla privacy di iGET HOME
Ultimo aggiornamento: 8 agosto 2021
Data di entrata in vigore: 1 settembre 2021

INTELEK spol. s r.o., società con ID: 4944611, con sede legale in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale Regionale di Brno, Sezione C, Inserto 12338, recentemente rinominata INTELEK servis s. r.o., ID n.: 4944611, con sede legale in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale Municipale di Praga, Sezione C, Inserto 353200 e la società subentrante INTELEK.CZ s.r.o., ID n. 14089459, con sede legale in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dal Tribunale Municipale di Praga, Sezione C, Inserto 360411 (di seguito denominata "INTELEK" o "Società") e le sue filiali ("noi", "nostro", "INTELEK spol. s r.o.") si impegnano a proteggere la vostra privacy. La presente Informativa sulla privacy per la sicurezza domestica (l'"Informativa") descrive le nostre pratiche in relazione alla protezione dei dati personali che elaboriamo attraverso l'uso individuale dei seguenti servizi, prodotti e relative applicazioni mobili (collettivamente, i "Prodotti").
Prima di utilizzare i nostri Prodotti, vi invitiamo a leggere attentamente la presente Informativa per comprendere le nostre finalità e le nostre pratiche di raccolta e trattamento dei vostri dati personali, comprese le modalità di utilizzo, archiviazione, condivisione e trasferimento dei dati personali. L'Informativa fornisce inoltre le modalità per esercitare i propri diritti di accesso, aggiornamento, cancellazione o protezione delle Informazioni personali.
Se accettate la presente Informativa quando registrate le vostre Informazioni personali o iniziate a utilizzare i nostri Prodotti e non vi opponete espressamente al contenuto della presente Informativa, presumiamo che abbiate compreso e accettato pienamente la presente Informativa. In caso di domande sulla presente Informativa, vi invitiamo a contattarci tramite:
Dipartimento di assistenza: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,
INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Sede dell'ufficio per la protezione dei dati: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Sede secondaria: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Per tutte le altre applicazioni mobili a marchio INTELEK, i nostri Clienti hanno il controllo su tutti i dati personali raccolti attraverso i nostri prodotti. Raccogliamo i dati sulla base delle istruzioni dei nostri Clienti e il trattamento di questi dati è limitato allo scopo di fornire il servizio per il quale i nostri Clienti ci hanno incaricato. Se siete clienti di uno dei nostri Clienti e non desiderate più essere contattati da uno dei nostri Clienti che utilizzano i nostri servizi, siete pregati di contattare direttamente il Cliente con cui state comunicando.

Definizione di
Nella presente Politica, per informazioni personali si intendono le informazioni create, raccolte, registrate e/o archiviate elettronicamente o in altro modo che possono essere utilizzate per identificare un individuo o riflettere le attività di un individuo, sia sulla base di tali informazioni da sole, sia sulla base di tali informazioni e di altre informazioni a cui abbiamo accesso su tale individuo.
I dati personali sensibili comprendono informazioni biometriche personali, registrazioni e contenuti di comunicazioni, informazioni sulla salute, informazioni sulle transazioni e informazioni precise sulla posizione. Se raccogliamo dati personali sensibili da voi, genereremo un avviso esplicito del vostro consenso prima di raccogliere dati personali sensibili su di voi.
I dispositivi intelligenti sono quei dispositivi informatici fabbricati o prodotti da produttori di hardware, dotati di un'interfaccia uomo-macchina e della capacità di trasmettere dati, che si connettono in modalità wireless a una rete, tra cui: elettrodomestici intelligenti, indossabili intelligenti, dispositivi intelligenti di purificazione dell'aria, ecc.
Quali dati personali raccogliamo
Per potervi fornire i nostri prodotti, vi chiederemo di fornirci le informazioni personali necessarie per la fornitura di tali prodotti. Se non fornite i vostri dati personali, potremmo non essere in grado di fornirvi i prodotti.
1. Informazioni che ci fornite volontariamente.
- Dettagli dell'account o del profilo: Quando registrate un account con noi, possiamo raccogliere il vostro nome e le informazioni di contatto, come l'indirizzo e-mail, il numero di telefono, il nome utente e le informazioni di accesso. Possiamo anche raccogliere il vostro nickname, l'immagine del profilo, il codice del paese, la lingua preferita o le informazioni sul fuso orario nel vostro account durante la vostra interazione con i nostri Prodotti.
- Feedback.
2. Informazioni raccolte automaticamente
- Informazioni sul dispositivo: quando interagite con il nostro Prodotto, raccogliamo automaticamente informazioni sul dispositivo, come l'indirizzo MAC del vostro dispositivo, l'indirizzo IP, le informazioni sulla connessione wireless, il tipo e la versione del sistema operativo, il numero di versione dell'applicazione, l'identificatore di notifica, i file di registro e le informazioni sulla rete mobile.
- Dati di utilizzo: raccogliamo automaticamente i dati di utilizzo relativi a visite, clic, download, messaggi inviati/ricevuti e altri utilizzi del nostro sito web e dei nostri servizi durante la vostra interazione con il nostro sito web e i nostri servizi.
- Informazioni di registro: durante l'utilizzo della nostra applicazione possono essere registrati un registro di sistema e un registro delle eccezioni.
Si noti che non è possibile identificare una persona specifica sulla base delle sole informazioni del dispositivo o del registro. Tuttavia, se questi tipi di informazioni non personali possono essere utilizzati in combinazione con altre informazioni per identificare una persona specifica, tali informazioni non personali saranno considerate informazioni personali. A meno che non sia stato ottenuto il consenso dell'utente o a meno che non sia altrimenti previsto dalle leggi e dai regolamenti sulla privacy, tali informazioni non personali verranno anonimizzate e desensibilizzate.
- Informazioni sulla posizione: se l'utente abilita le funzioni basate sulla posizione attraverso le impostazioni di autorizzazione del suo dispositivo mobile, raccoglieremo ed elaboreremo le sue informazioni sulla posizione per abilitare alcune funzioni, come l'associazione con i suoi dispositivi intelligenti. Potremmo anche raccogliere informazioni in tempo reale sulla vostra posizione geografica, precisa o imprecisa, quando utilizzate determinati dispositivi intelligenti o servizi correlati, come il servizio di pulizia robotica e il servizio meteo.
In base al vostro consenso, quando attivate la funzione di geo-fencing sui Prodotti, le informazioni sulla vostra posizione saranno generate e condivise con i servizi di Google Map. Si noti che Google dispone di misure appropriate in materia di privacy, che è possibile leggere in dettaglio nell'Informativa sulla privacy di Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. L'utente può rinunciare a tale utilizzo delle informazioni sulla sua posizione gestendo le impostazioni di autorizzazione nei Prodotti, dopodiché smetteremo di raccogliere e utilizzare le sue informazioni sulla posizione.
3.Informazioni relative ai dispositivi intelligenti
- Informazioni di base sui dispositivi intelligenti: quando connettete i vostri dispositivi intelligenti ai nostri Prodotti o Servizi, possiamo raccogliere informazioni di base sui vostri dispositivi intelligenti, come il nome del dispositivo, l'ID del dispositivo, lo stato online, il tempo di attivazione, la versione del firmware e le informazioni di aggiornamento.
- Informazioni sull'impostazione dei dispositivi intelligenti: quando si acquistano prodotti legati alla sicurezza e se ne imposta il nome o la descrizione, ad esempio un campanello video, lo si nomina "Welcome Doorbell", nonché informazioni sulla modifica del luogo in cui il prodotto di sicurezza è accoppiato e su eventuali modifiche a tale impostazione.
- Informazioni riportate dai dispositivi intelligenti: a seconda dei diversi dispositivi intelligenti che scegliete di collegare ai nostri Prodotti o Servizi, potremmo raccogliere informazioni diverse riportate dai vostri dispositivi intelligenti. Ad esempio, le Smart Camera possono segnalare le immagini o i video che hanno ripreso.
Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali
Le finalità per cui possiamo trattare i vostri dati personali sono le seguenti:
- Per fornirvi servizi: trattiamo le informazioni relative al vostro account e al vostro profilo (comprese le informazioni sulla community), le informazioni sul dispositivo, i dati di utilizzo, le informazioni sulla posizione e le informazioni relative agli Smart Device per fornirvi i prodotti e i servizi che avete richiesto o acquistato. La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto con l'utente ai sensi delle nostre condizioni d'uso;
- Migliorare i nostri servizi: elaboriamo le informazioni sul dispositivo, i dati di utilizzo, le informazioni sulla posizione e le informazioni relative agli Smart Device per garantire la funzionalità e la sicurezza dei nostri Prodotti, per sviluppare e migliorare i nostri Prodotti e Servizi, per analizzare l'efficacia delle nostre operazioni e per prevenire e monitorare l'uso fraudolento o inappropriato. La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto con l'utente in conformità alle nostre Condizioni d'uso;
- Comunicazioni non di marketing: trattiamo i vostri dati personali per inviarvi informazioni importanti riguardanti i Servizi, le modifiche ai nostri termini e alle nostre politiche e/o altre informazioni amministrative. Poiché queste informazioni possono essere importanti, non è possibile rinunciare a ricevere tali comunicazioni. La base giuridica di questo trattamento è l'esecuzione del contratto con l'utente ai sensi delle nostre condizioni d'uso;
- Comunicazioni di marketing: possiamo trattare i vostri dati personali allo scopo di fornirvi materiale promozionale e di marketing sui nostri prodotti e servizi. In tal caso, ogni comunicazione che vi invieremo conterrà istruzioni che vi consentiranno di rinunciare a ricevere future comunicazioni di questo tipo. La base giuridica di questo trattamento è il vostro consenso. Inoltre, se accettate di partecipare alle nostre lotterie, ai concorsi o ad altre promozioni, possiamo utilizzare i vostri dati personali per gestire queste attività;
- Personalizzazione: possiamo trattare i dati del vostro account e profilo, i dati di utilizzo e le informazioni sul dispositivo per personalizzare il design dei prodotti e fornirvi servizi su misura, ad esempio consigliandovi e mostrandovi informazioni e pubblicità sui prodotti adatti a voi e invitandovi a partecipare a sondaggi sull'utilizzo dei nostri prodotti. La base giuridica di questo trattamento è il vostro consenso;
- Rispetto della legge: possiamo trattare i vostri dati personali qualora lo riteniamo necessario o opportuno: (a) rispettare le leggi e i regolamenti applicabili; (b) rispettare le procedure legali; (c) rispondere alle richieste delle autorità pubbliche e governative; (d) far rispettare i nostri termini; (e) proteggere le nostre operazioni, la nostra attività e i nostri sistemi; (f) proteggere i nostri diritti, la nostra privacy, la nostra sicurezza o la nostra proprietà e/o i diritti di altri utenti, compreso l'utente; e (g) perseguire i rimedi disponibili o limitare i danni che potremmo subire.
Se le finalità del trattamento dei vostri dati personali cambiano, vi informeremo di tali modifiche via e-mail (come indicato nel vostro account) e/o con un avviso ben visibile sul nostro sito web di tali modifiche alle finalità e delle scelte che potete avere in merito ai vostri dati personali.


Condivisione, trasferimento e divulgazione dei dati personali
Condivisione dei dati
INTELEK condivide i dati personali solo nei modi indicati dall'utente. Possiamo condividere i vostri dati personali nelle seguenti circostanze:
1) Per ottenere il consenso o l'autorizzazione esplicita dell'utente in prima istanza, o per fornire informazioni a supporto della risoluzione delle sue controversie con altri utenti in conformità alla sua richiesta formale;
2) In conformità agli accordi applicabili che abbiamo stipulato con l'utente (compresi gli accordi elettronici e le relative Condizioni d'uso) o ad altri documenti legali che ci sono stati forniti;
3) In conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, ai procedimenti legali e ad altri requisiti amministrativi o giudiziari obbligatori;
4) per ottemperare a procedimenti legali, ordini esecutivi o per far rispettare le nostre Condizioni d'uso e altri accordi, nella misura consentita dalla legge, solo condividendo le Informazioni personali per proteggere i diritti, la privacy, la proprietà o la sicurezza da danni a INTELEK, alle nostre affiliate, ai nostri partner, a voi o ad altri utenti INTELEK;
5) per proteggere i nostri dispositivi, operazioni e sistemi e per perseguire i rimedi disponibili a tal fine o per limitare i danni che potremmo essere tenuti a fornire;
6) Condividere i dati per scopi di ricerca accademica;
7) Condividere i dati personali nell'interesse pubblico in conformità alle leggi e ai regolamenti.
8) A società controllate o affiliate all'interno della nostra famiglia aziendale allo scopo di condurre le normali attività commerciali. Condivideremo solo i Dati personali necessari per le finalità sopra indicate e anche le nostre affiliate saranno vincolate dalla presente Informativa sulla privacy. Se lo scopo del trattamento dei Dati personali cambia, otterremo nuovamente il vostro consenso esplicito per continuare a trattare i vostri Dati personali.
- Ai nostri fornitori di servizi terzi che svolgono per noi determinate funzioni commerciali, come l'hosting del sito web, l'analisi dei dati, l'elaborazione dei pagamenti e delle carte di credito, la fornitura di infrastrutture, i servizi informatici, i servizi di assistenza ai clienti, i servizi di consegna delle e-mail e altri servizi simili per fornire servizi a noi. A questo proposito, condividiamo le vostre informazioni personali per uno scopo legittimo, necessario, specifico e definito, e condividiamo solo le informazioni personali che abbiamo bisogno di condividere. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi terzi non avranno accesso a dati personali accurati sull'utente e non avranno il diritto di utilizzare i dati personali per altri scopi di elaborazione che hanno stipulato con noi.
- Ai nostri clienti e altri partner commerciali che direttamente o indirettamente vi forniscono i vostri dispositivi intelligenti e/o le reti e i sistemi attraverso i quali accedete e utilizzate il nostro sito web e i nostri servizi.
Fatta eccezione per le terze parti sopra descritte, se decidiamo di condividere le vostre Informazioni personali, possiamo essere autorizzati a farlo solo con il vostro consenso. Le terze parti con cui condividiamo le Informazioni personali sono tenute a rispettare l'Accordo di riservatezza e la presente Informativa sulla privacy per elaborare le Informazioni personali in conformità alle linee guida, alle misure di sicurezza e alla riservatezza definite.


Trasferimento dei dati
INTELEK trasferisce i dati personali solo nei modi che le sono stati comunicati. Possiamo trasferire i vostri dati personali per i seguenti motivi:
1) Per ottenere il consenso o l'autorizzazione esplicita dell'utente;
2) Per ottemperare a leggi e regolamenti applicabili, procedimenti legali e altri requisiti amministrativi o giudiziari obbligatori;
3) Per rispettare gli accordi applicabili che abbiamo stipulato con voi (compresi gli accordi elettronici e le Condizioni d'uso applicabili) o altri documenti legali che ci sono stati forniti;
4) per ottemperare a procedimenti legali, ordini esecutivi, o alle nostre Condizioni d'uso e altri accordi, nella misura consentita dalla legge, solo condividendo le Informazioni personali per proteggere i diritti, la privacy, la proprietà o la sicurezza da danni a INTELEK, alle nostre affiliate, ai nostri partner, a voi o ad altri utenti INTELEK;
5) per proteggere i nostri dispositivi, operazioni e sistemi e per perseguire i rimedi disponibili a tal fine o per limitare i danni che potremmo essere tenuti a fornire;
6) Condividere i dati per scopi di ricerca accademica;
7) Condividere i dati personali nell'interesse pubblico in conformità alle leggi e ai regolamenti.
A società controllate o affiliate all'interno della nostra famiglia aziendale allo scopo di condurre le normali attività commerciali. Condivideremo solo i Dati personali necessari a tale scopo e anche le nostre affiliate saranno vincolate dalla presente Informativa sulla privacy. Se lo scopo del trattamento dei Dati personali cambia, otterremo nuovamente il vostro consenso esplicito per continuare a trattare i vostri Dati personali.
- Ai nostri fornitori di servizi terzi che svolgono per noi determinate funzioni commerciali, come l'hosting del sito web, l'analisi dei dati, l'elaborazione dei pagamenti e delle carte di credito, la fornitura di infrastrutture, i servizi informatici, i servizi di assistenza ai clienti, i servizi di consegna delle e-mail e altri servizi simili per fornire servizi a noi. A questo proposito, condividiamo le vostre informazioni personali per uno scopo legittimo, necessario, specifico e definito, e condividiamo solo le informazioni personali che abbiamo bisogno di condividere. Allo stesso tempo, i fornitori di servizi terzi non avranno accesso a dati personali accurati sull'utente e non avranno il diritto di utilizzare i dati personali per altri scopi di elaborazione che hanno stipulato con noi.
- Ai nostri clienti e altri partner commerciali che direttamente o indirettamente vi forniscono i vostri dispositivi intelligenti e/o le reti e i sistemi attraverso i quali accedete e utilizzate il nostro sito web e i nostri servizi.
Fatta eccezione per le terze parti sopra descritte, se decidiamo di condividere le vostre Informazioni personali, possiamo essere autorizzati a farlo solo con il vostro consenso. Le terze parti con cui condividiamo le Informazioni personali sono tenute a rispettare l'Accordo di riservatezza e la presente Informativa sulla privacy per elaborare le Informazioni personali in conformità alle linee guida, alle misure di sicurezza e alla riservatezza definite.


Trasferimento dei dati
INTELEK trasferisce i dati personali solo nei modi che le sono stati comunicati. Possiamo trasferire i vostri dati personali per i seguenti motivi:
1) Per ottenere il consenso o l'autorizzazione esplicita dell'utente;
2) Per ottemperare a leggi e regolamenti applicabili, procedimenti legali e altri requisiti amministrativi o giudiziari obbligatori;
3) Per rispettare gli accordi applicabili che abbiamo stipulato con voi (compresi gli accordi elettronici e le Condizioni d'uso applicabili) o altri documenti legali che ci sono stati forniti;
4) in caso di riorganizzazione, fusione, vendita, joint venture, cessione, trasferimento o altra disposizione di tutta o parte della nostra attività, dei nostri beni o delle nostre azioni (incluso, a titolo esemplificativo, in relazione a un procedimento fallimentare o simile). In tal caso, l'utente verrà informato via e-mail e/o con un avviso ben visibile sul nostro sito web di qualsiasi cambiamento di proprietà, di nuovi usi incompatibili dei suoi dati personali e delle scelte che può avere in merito ai suoi dati personali. In tali circostanze, richiederemo alle terze parti a cui sono state trasferite le informazioni personali di rispettare la presente Informativa sulla privacy, altrimenti richiederemo loro di ottenere il consenso e l'autorizzazione al trattamento delle informazioni personali.


Divulgazione
Divulghiamo i vostri dati personali solo alle seguenti condizioni e adottiamo misure di sicurezza conformi agli standard del settore:
1) Divulghiamo i vostri dati personali su vostra richiesta e con il vostro consenso;
2) Se siamo tenuti a divulgare i dati personali per ottemperare a leggi e regolamenti, all'applicazione amministrativa obbligatoria o a requisiti legali, possiamo divulgare i dati personali in modo appropriato con tipi di dati e metodi di divulgazione definiti. Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, al ricevimento della suddetta richiesta di divulgazione di Dati personali, richiederemo gli opportuni documenti legali, citazioni o lettere di richiesta. Nella misura consentita dalla legge e dai regolamenti, i file che divulghiamo sono protetti da chiavi di crittografia.


Misure di sicurezza
Utilizziamo misure di sicurezza fisiche, amministrative e tecniche ragionevoli dal punto di vista commerciale per mantenere l'integrità e la sicurezza delle vostre informazioni personali, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti misure di sicurezza: implementazione di sistemi e processi interni di gestione dei dati rigorosi, crittografia delle informazioni personali (comprese la trasmissione, l'archiviazione e l'elaborazione), desensibilizzazione dei dati, segregazione dei ruoli e delle responsabilità dei dipendenti, formazione sulla sicurezza e sulla privacy per i nostri dipendenti interni, controllo e monitoraggio dell'accesso, ecc.
Se avete motivo di credere che la vostra interazione con noi non sia più sicura (ad esempio, se ritenete che la sicurezza di qualsiasi account che avete con noi sia stata compromessa), potete notificarci immediatamente il problema inviandoci un'e-mail con le informazioni di contatto della vostra azienda.
Se un incidente di sicurezza compromette la sicurezza del vostro account o delle vostre informazioni personali, vi informeremo tempestivamente utilizzando l'indirizzo e-mail, il numero di telefono o il Centro notifiche, ecc. che ci avete fornito e vi informeremo di qualsiasi suggerimento che possiamo avere per mitigare o prevenire i rischi coinvolti. Se necessario, adotteremo tempestivamente le opportune azioni correttive in conformità al nostro piano di risposta interno alla sicurezza e faremo rapporto alle autorità competenti.


Diritti di protezione dei dati personali
Rispettiamo i vostri diritti e il controllo sui vostri dati personali. L'utente può esercitare uno dei seguenti diritti:
Attraverso la sezione "Utente &rt; Centro personale (Portrait) &rt; Account e sicurezza" o attraverso la sezione "Utente &rt; Domande frequenti e feedback" dell'applicazione;
Inviando un'e-mail a gdpr@pass.cz.
L'utente non deve pagare alcun costo per l'esercizio dei propri diritti personali. In base alle varie leggi sulla protezione dei dati, la vostra richiesta di diritti personali sarà elaborata entro 15 giorni lavorativi, o entro 30 giorni di calendario in caso di richiesta di risposta diversa.
Se scegliete di inviarci un'e-mail, siete pregati di indicare chiaramente quali informazioni desiderate modificare nella vostra richiesta, se desiderate che le vostre informazioni personali vengano cancellate dal nostro database, o altrimenti indicarci le restrizioni che desiderate vengano imposte all'uso delle vostre informazioni personali. Per motivi di sicurezza, potremmo chiedervi di verificare la vostra identità prima di dare seguito alla vostra richiesta.


Potete:
richiedere l'accesso ai dati personali che trattiamo su di voi;
richiedere la correzione di dati personali inesatti o incompleti che trattiamo su di voi;
richiedere la cancellazione dei Dati personali che vi riguardano;
richiedere una limitazione temporanea o permanente del trattamento di alcuni o di tutti i vostri dati personali;
richiedere il trasferimento dei Dati personali a voi o a una terza parte, nel caso in cui il trattamento dei dati avvenga sulla base del vostro consenso o di un contratto con voi e nel caso in cui il trattamento sia automatizzato;
rifiutare o opporsi all'utilizzo dei vostri dati personali da parte nostra, laddove tale utilizzo sia basato sul vostro consenso o sui nostri legittimi interessi.


- Revoca del consenso:
1) Per i consensi alla privacy ottenuti tramite le impostazioni di sistema del dispositivo, il consenso può essere revocato modificando le autorizzazioni del dispositivo, tra cui la posizione, la fotocamera, l'album fotografico (libreria di immagini/video), il microfono, le impostazioni Bluetooth, le notifiche e altre funzioni correlate;
2) Le comunicazioni di marketing inviate all'utente e alle quali l'utente ha dato il proprio consenso includono istruzioni che consentono all'utente di revocare il consenso in conformità con la procedura di "opt-out" descritta nell'informativa;
3) Se si rinuncia allo smart device attraverso l'app, le informazioni relative allo smart device non verranno raccolte;
4) Non raccoglieremo alcuna informazione personale dell'utente utilizzando il Prodotto Modalità Visitatore;
Se l'utente ritira il proprio consenso o autorizzazione, potremmo non essere in grado di continuare a fornirgli i relativi prodotti o servizi. Tuttavia, la revoca del consenso o dell'autorizzazione non pregiudica il trattamento dei dati personali basato sul vostro consenso precedente alla revoca.
Per quanto riguarda la cancellazione dell'account: la funzione di cancellazione è disponibile tramite "Utente &rt; Centro personale (Portrait) &rt; Account e sicurezza &rt; Cancella account".
Trasferimento internazionale delle informazioni raccolte
INTELEK si attiene in primo luogo al requisito della localizzazione dei dati e dei dati minimi, che prevede il trasferimento internazionale; per facilitare le nostre operazioni, potremmo trasferire, archiviare ed elaborare i vostri dati personali in giurisdizioni diverse da quella in cui vivete. Le leggi di questi paesi possono differire da quelle applicabili nel vostro paese di residenza. In questi casi, garantiremo un livello adeguato di protezione dei dati utilizzando il seguente approccio:
Inclusi, ma non solo, accordi basati su clausole contrattuali standard approvate dall'UE ai sensi dell'articolo 46 del GDPR. Per ulteriori informazioni, visitare il sito
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Se desiderate ulteriori dettagli sulle misure di protezione da noi adottate, potete contattarci direttamente come descritto nella presente Informativa sulla privacy.


Conservazione dei dati
Trattiamo i vostri dati personali per il periodo minimo necessario per gli scopi indicati nella presente Informativa sulla privacy, a meno che non vi sia uno specifico requisito legale che ci obblighi a conservare i dati per un periodo più lungo.
Determineremo il periodo di conservazione appropriato in base alla quantità, alla natura e alla sensibilità dei vostri dati personali e distruggeremo i vostri dati personali al termine del periodo di conservazione. Qualora non fossimo in grado di farlo per motivi tecnici, garantiremo l'adozione di misure adeguate per impedire un ulteriore utilizzo dei vostri dati personali.
Protezione dei dati personali dei bambini piccoli
La protezione della privacy dei bambini piccoli è particolarmente importante per noi. Ai sensi di varie normative sulla protezione dei dati e sulla privacy, i Servizi non sono rivolti a persone di età inferiore ai diciotto (18) anni e chiediamo a tali persone di non fornirci alcuna Informazione personale. Non raccogliamo consapevolmente Informazioni personali da persone di età inferiore ai diciotto (18) anni, a meno che non otteniamo prima il consenso del genitore o tutore legale del minore. Se veniamo a conoscenza di aver raccolto informazioni personali da una persona di età inferiore ai diciotto (18) anni senza il consenso del genitore o tutore legale di tale minore, prenderemo provvedimenti per rimuovere tali informazioni.


Modifiche all'Informativa sulla privacy
Possiamo aggiornare la presente Informativa sulla privacy per riflettere le modifiche apportate alle nostre pratiche informative, ma almeno una volta all'anno. Non violeremo i diritti di privacy dell'utente ai sensi della presente Informativa sulla privacy senza il suo esplicito consenso. Per eventuali aggiornamenti periodici, forniremo tali informazioni nella pagina dell'Informativa o nel Centro notifiche dell'app o in altri canali appropriati. Vi invitiamo a controllare regolarmente questa pagina per ottenere le informazioni più recenti sulle nostre pratiche in materia di privacy.
In caso di modifiche sostanziali, vi informeremo attraverso canali facilmente accessibili, ad esempio tramite e-mail o SMS (inviati all'indirizzo e-mail indicato nel vostro account) o tramite un avviso su questo sito web prima dell'entrata in vigore della modifica.


Contattateci
In caso di domande sulle nostre pratiche o sulla presente Informativa sulla privacy, si prega di contattarci come segue:
INTELEK.CZ
Indirizzo postale: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-mail: gdpr@pass.cz

Norwegian: iGET HOME Personvernerklæring
Sist oppdatert: 8. august 2021
Ikrafttredelsesdato: 1. september 2021

INTELEK spol. s r.o., selskaps-ID: 4944611, med hovedkontor på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, registrert i handelsregisteret som føres av den regionale domstolen i Brno, seksjon C, Insert 12338, nylig omdøpt til INTELEK servis s. r.o., ID-nr.: 4944611, med hovedkontor på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, registrert i handelsregisteret som føres av byretten i Praha, seksjon C, innlegg 353200 og etterfølgeren INTELEK.CZ s.r.o., ID-nr. 14089459, med hovedkontor på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, registrert i handelsregisteret som føres av byretten i Praha, seksjon C, innlegg 360411 (heretter kalt "INTELEK" eller "selskapet") og dets datterselskaper ("vi", "oss", "vår", "INTELEK spol. s r.o.") forplikter seg til å beskytte personvernet ditt. Denne personvernerklæringen for hjemmesikkerhet ("erklæringen") beskriver vår praksis i forbindelse med beskyttelse av personopplysninger som vi behandler gjennom din individuelle bruk av følgende tjenester, produkter og relaterte mobilapplikasjoner (samlet kalt "produktene").
Før du bruker produktene våre, må du lese disse retningslinjene nøye for å forstå formålet med og praksisen vår for innsamling og behandling av personopplysningene dine, inkludert hvordan vi bruker, lagrer, deler og overfører personopplysninger. Retningslinjene gir deg også informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter til å få tilgang til, oppdatere, slette eller beskytte personopplysningene dine.
Hvis du godtar disse retningslinjene når du registrerer personopplysningene dine eller begynner å bruke produktene våre og ikke uttrykkelig motsetter deg innholdet i disse retningslinjene, antar vi at du fullt ut forstår og godtar disse retningslinjene. Hvis du har spørsmål om disse retningslinjene, er du velkommen til å kontakte oss:
Serviceavdelingen: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Datatilsynets hovedkontor: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Avdelingskontor: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
For alle andre mobilapplikasjoner under INTELEK-varemerket har våre kunder kontroll over alle personopplysninger som samles inn gjennom våre produkter. Vi samler inn data basert på instruksjonene fra våre kunder, og behandlingen av disse dataene er begrenset til formålet med å levere tjenesten som våre kunder har engasjert oss for. Hvis du er kunde hos en av våre kunder og ikke lenger ønsker å bli kontaktet av noen av våre kunder som bruker våre tjenester, kan du kontakte kunden du kommuniserer med direkte.


Definisjon av
I disse retningslinjene betyr personopplysninger informasjon som er opprettet, samlet inn, registrert og/eller lagret elektronisk eller på annen måte, og som kan brukes til å identifisere en person eller gjenspeile en persons aktiviteter, enten basert på denne informasjonen alene eller basert på denne informasjonen og annen informasjon vi har tilgang til om personen.
Sensitive personopplysninger omfatter biometrisk informasjon, registreringer og innhold i kommunikasjon, helseopplysninger, transaksjonsinformasjon og nøyaktig stedsinformasjon. Hvis vi samler inn personsensitive opplysninger fra deg, vil vi generere et eksplisitt varsel om ditt samtykke før vi samler inn personsensitive opplysninger om deg.
Smarte enheter er databehandlingsenheter som er produsert eller fremstilt av maskinvareprodusenter, med et menneske-maskin-grensesnitt og mulighet til å overføre data, og som kobles trådløst til et nettverk, inkludert: smarte husholdningsapparater, smarte wearables, smarte luftrensingsenheter osv.


Hvilke personopplysninger vi samler inn
For at vi skal kunne levere produktene våre til deg, vil vi be deg om å oppgi de personopplysningene som er nødvendige for å levere disse produktene. Hvis du ikke oppgir personopplysningene dine, kan det hende at vi ikke kan levere produktene til deg.
1. informasjon du frivillig gir oss.
- Konto- eller profilopplysninger: Når du registrerer en konto hos oss, kan vi samle inn navn og kontaktinformasjon, for eksempel e-postadresse, telefonnummer, brukernavn og påloggingsinformasjon. Vi kan også samle inn kallenavn, profilbilde, landskode, språkpreferanser eller tidssoneinformasjon i kontoen din når du bruker produktene våre.
- Tilbakemeldinger.
2. informasjon vi samler inn automatisk
- Enhetsinformasjon: Når du samhandler med produktet vårt, samler vi automatisk inn enhetsinformasjon som enhetens MAC-adresse, IP-adresse, informasjon om trådløs tilkobling, operativsystemtype og -versjon, programversjonsnummer, varslingsidentifikator, loggfiler og mobilnettverksinformasjon.
- Bruksdata: Vi samler automatisk inn bruksdata om besøk, klikk, nedlastinger, sendte/mottatte meldinger og annen bruk av nettstedet og tjenestene våre når du bruker nettstedet og tjenestene våre.
- Logginformasjon: En systemlogg og unntakslogg kan bli registrert når du bruker applikasjonen vår.
Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å identifisere en bestemt person basert på enhets- eller logginformasjon alene. Men hvis denne typen ikke-personlig informasjon kan brukes i kombinasjon med annen informasjon for å identifisere en bestemt person, vil denne ikke-personlige informasjonen anses som personlig informasjon. Med mindre vi har innhentet ditt samtykke, eller med mindre annet er fastsatt i personvernlover og -forskrifter, vil vi anonymisere og desensibilisere slik ikke-personlig informasjon.
- Stedsinformasjon: Hvis du aktiverer stedsbaserte funksjoner gjennom tillatelsesinnstillingene på mobilenheten din, vil vi samle inn og behandle stedsinformasjonen din for å aktivere visse funksjoner, for eksempel sammenkobling med smartenhetene dine. Vi kan også samle inn sanntidsinformasjon om din nøyaktige eller upresise geografiske posisjon når du bruker visse smartenheter eller relaterte tjenester, for eksempel robotrengjøringstjenesten og værtjenesten.
Når du aktiverer geo-fencing-funksjonen på produktene, vil informasjon om posisjonen din bli generert og delt med Googles karttjenester, basert på ditt samtykke. Vær oppmerksom på at Google har egnede personverntiltak, som du kan lese mer om i Googles personvernerklæring: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan reservere deg mot slik bruk av posisjonsinformasjonen din ved å endre tillatelsesinnstillingene i produktene, og vi vil da slutte å samle inn og bruke posisjonsinformasjonen din.
3.Relatert informasjon om smartenheter
- Grunnleggende informasjon om smartenheter: Når du kobler smartenhetene dine til produktene eller tjenestene våre, kan vi samle inn grunnleggende informasjon om smartenhetene dine, for eksempel enhetsnavn, enhets-ID, online-status, aktiveringstid, fastvareversjon og oppdateringsinformasjon.
- Informasjon om oppsett av smartenheter: Når du kjøper sikkerhetsrelaterte produkter og konfigurerer navnet eller beskrivelsen av dem, for eksempel en videodørklokke, gir du den navnet "Welcome Doorbell", samt informasjon om endring av hvor sikkerhetsproduktet er paret og eventuelle endringer i oppsettet.
- Informasjon som rapporteres av smartenheter: Avhengig av hvilke smartenheter du velger å koble til våre produkter eller tjenester, kan vi samle inn ulik informasjon som rapporteres av smartenhetene dine. Smartkameraer kan for eksempel rapportere bilder eller videoer som de har tatt.
Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Vi kan behandle personopplysningene dine for følgende formål:
- For å tilby deg tjenester: Vi behandler konto- og profilinformasjonen din (inkludert fellesskapsinformasjon), enhetsinformasjon, bruksdata, posisjonsinformasjon og informasjon om smartenheter for å kunne tilby deg produktene og tjenestene du har bedt om eller kjøpt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelsen av vår kontrakt med deg i henhold til våre bruksvilkår;
- Forbedre tjenestene våre: Vi behandler enhetsinformasjon, bruksdata, posisjonsinformasjon og smartenhetsrelatert informasjon for å sikre funksjonaliteten og sikkerheten til produktene våre, for å utvikle og forbedre produktene og tjenestene våre, for å analysere effektiviteten av driften vår og for å forhindre og overvåke uredelig eller upassende bruk. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelsen av vår kontrakt med deg i samsvar med våre bruksvilkår;
- Ikke-markedsføringskommunikasjon: Vi behandler personopplysningene dine for å sende deg viktig informasjon om tjenestene, endringer i vilkårene og retningslinjene våre og/eller annen administrativ informasjon. Fordi denne informasjonen kan være viktig, kan du ikke reservere deg mot å motta slik kommunikasjon. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelsen av vår kontrakt med deg i henhold til våre brukervilkår;
- Markedsføringskommunikasjon: Vi kan behandle personopplysningene dine med det formål å sende deg markedsførings- og reklamemateriell om våre produkter og tjenester. Hvis vi gjør det, vil all kommunikasjon vi sender deg, inneholde instruksjoner slik at du kan reservere deg mot å motta slik kommunikasjon i fremtiden. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke. Hvis du samtykker til å delta i våre lotterier, konkurranser eller andre kampanjer, kan vi i tillegg bruke personopplysningene dine til å administrere disse aktivitetene;
- Personalisering: Vi kan behandle dine konto- og profildata, bruksdata og enhetsinformasjon for å tilpasse produktdesign og gi deg skreddersydde tjenester, for eksempel anbefale og vise informasjon og annonser om produkter som passer for deg, og invitere deg til å delta i undersøkelser om din bruk av våre produkter. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er ditt samtykke;
- Overholdelse av loven: Vi kan behandle personopplysningene dine der vi anser det som nødvendig eller hensiktsmessig: (a) for å overholde gjeldende lover og forskrifter, (b) for å overholde rettslige prosesser, (c) for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, (d) for å håndheve vilkårene våre, (e) for å beskytte driften, virksomheten og systemene våre, (f) for å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom og/eller rettighetene til andre brukere, inkludert deg, og (g) for å forfølge tilgjengelige rettsmidler eller begrense skadene vi kan pådra oss.
Hvis formålene for behandling av personopplysningene dine endres, vil vi varsle deg om disse endringene via e-post (som angitt i kontoen din) og/eller et tydelig varsel på nettstedet vårt om disse endringene i formålene og valgene du kan ha når det gjelder personopplysningene dine.


Deling, overføring og utlevering av personopplysninger
Deling av data
Hos INTELEK deler vi bare personopplysninger på måter som vi forteller deg om. Vi kan dele personopplysningene dine under følgende omstendigheter:
1) For å innhente ditt uttrykkelige samtykke eller autorisasjon i første omgang, eller for å gi informasjon for å støtte løsningen av tvister med andre brukere i samsvar med din formelle forespørsel;
2) I samsvar med gjeldende avtaler vi har inngått med deg (inkludert elektroniske avtaler og tilhørende bruksvilkår) eller andre juridiske dokumenter som du har gitt oss;
3) I samsvar med gjeldende lover og forskrifter, rettssaker og andre obligatoriske administrative eller rettslige krav;
4) For å overholde rettslige prosesser, tvangsfullbyrdelsesordre eller for å håndheve våre bruksvilkår og andre avtaler, i den grad loven tillater det, kun ved å dele personopplysninger for å beskytte rettigheter, personvern, eiendom eller sikkerhet mot skade på INTELEK, våre tilknyttede selskaper, partnere, deg eller andre INTELEK-brukere;
5) for å beskytte våre enheter, operasjoner og systemer og for å forfølge tilgjengelige rettsmidler for å gjøre dette eller for å begrense skadene vi kan bli pålagt å yte;
6) For å dele data til akademiske forskningsformål;
7) Deling av personopplysninger i allmennhetens interesse i samsvar med lover og forskrifter.
8) Til datterselskaper eller tilknyttede selskaper i vår bedriftsfamilie med det formål å drive normal forretningsvirksomhet. Vi vil kun dele personopplysninger som er nødvendige for ovennevnte formål, og våre tilknyttede selskaper vil også være bundet av denne personvernerklæringen. Hvis formålet med behandlingen av personopplysningene endres, vil vi på nytt innhente ditt uttrykkelige samtykke til å fortsette å behandle personopplysningene dine.
- Til våre tredjeparts tjenesteleverandører som utfører visse forretningsrelaterte funksjoner for oss, for eksempel webhotell, dataanalyse, betaling og kredittkortbehandling, infrastruktur, IT-tjenester, kundestøtte, e-postleveringstjenester og andre lignende tjenester for å levere tjenester til oss. I denne forbindelse deler vi personopplysningene dine for et legitimt, nødvendig, spesifikt og definert formål, og vi deler bare de personopplysningene vi trenger å dele. Samtidig vil tredjeparts tjenesteleverandører ikke ha tilgang til nøyaktige personopplysninger om deg og har ikke rett til å bruke personopplysninger til andre behandlingsformål som de har inngått avtale med oss om.
- Til våre kunder og andre forretningspartnere som direkte eller indirekte forsyner deg med smartenhetene dine og/eller nettverkene og systemene du får tilgang til og bruker nettstedet og tjenestene våre gjennom.
Med unntak av de tredjepartene som er beskrevet ovenfor, kan vi, hvis vi velger å dele personopplysningene dine, bare være autorisert til å gjøre det med ditt samtykke. Tredjeparter som vi deler personopplysninger med, er forpliktet til å overholde konfidensialitetsavtalen og denne personvernerklæringen for å behandle personopplysninger i samsvar med definerte retningslinjer, sikkerhetstiltak og konfidensialitet.
Overføring av data
Hos INTELEK overfører vi kun personopplysninger på de måtene vi informerer deg om. Vi kan overføre personopplysningene dine av følgende grunner:
1) For å innhente ditt uttrykkelige samtykke eller din autorisasjon i første omgang;
2) For å overholde gjeldende lover og forskrifter, rettssaker og andre obligatoriske administrative eller rettslige krav;
3) For å overholde gjeldende avtaler vi har inngått med deg (inkludert elektroniske avtaler og gjeldende bruksvilkår) eller andre juridiske dokumenter vi har mottatt;
4) For å overholde rettslige prosesser, tvangsfullbyrdelsesordre eller våre bruksvilkår og andre avtaler, i den grad loven tillater det, kun ved å dele personopplysninger for å beskytte rettigheter, personvern, eiendom eller sikkerhet mot skade på INTELEK, våre tilknyttede selskaper, partnere, deg eller andre INTELEK-brukere;
5) for å beskytte våre enheter, operasjoner og systemer og for å forfølge tilgjengelige rettsmidler for å gjøre dette eller for å begrense skadene vi kan bli pålagt å yte;
6) For å dele data til akademiske forskningsformål;
7) Deling av personopplysninger i allmennhetens interesse i samsvar med lover og forskrifter.
Til datterselskaper eller tilknyttede selskaper i vår bedriftsfamilie med det formål å drive normal forretningsvirksomhet. Vi vil kun dele personopplysninger som er nødvendige for det oppgitte formålet, og våre tilknyttede selskaper vil også være bundet av denne personvernerklæringen. Hvis formålet med behandlingen av personopplysninger endres, vil vi på nytt innhente ditt uttrykkelige samtykke til å fortsette å behandle personopplysningene dine.
- Til våre tredjeparts tjenesteleverandører som utfører visse forretningsrelaterte funksjoner for oss, for eksempel webhotell, dataanalyse, betaling og kredittkortbehandling, infrastruktur, IT-tjenester, kundestøtte, e-postleveringstjenester og andre lignende tjenester for å levere tjenester til oss. I denne forbindelse deler vi personopplysningene dine for et legitimt, nødvendig, spesifikt og definert formål, og vi deler bare de personopplysningene vi trenger å dele. Samtidig vil tredjeparts tjenesteleverandører ikke ha tilgang til nøyaktige personopplysninger om deg og har ikke rett til å bruke personopplysninger til andre behandlingsformål som de har inngått avtale med oss om.
- Til våre kunder og andre forretningspartnere som direkte eller indirekte forsyner deg med smartenhetene dine og/eller nettverkene og systemene du får tilgang til og bruker nettstedet og tjenestene våre gjennom.
Med unntak av de tredjepartene som er beskrevet ovenfor, kan vi, hvis vi velger å dele personopplysningene dine, bare være autorisert til å gjøre det med ditt samtykke. Tredjeparter som vi deler personopplysninger med, må overholde konfidensialitetsavtalen og denne personvernerklæringen for å behandle personopplysninger i samsvar med definerte retningslinjer, sikkerhetstiltak og konfidensialitet.


Overføring av data
Hos INTELEK overfører vi kun personopplysninger på de måtene vi informerer deg om. Vi kan overføre personopplysningene dine av følgende grunner:
1) For å innhente ditt uttrykkelige samtykke eller din autorisasjon i første omgang;
2) For å overholde gjeldende lover og forskrifter, rettssaker og andre obligatoriske administrative eller rettslige krav;
3) For å overholde gjeldende avtaler vi har inngått med deg (inkludert elektroniske avtaler og gjeldende bruksvilkår) eller andre juridiske dokumenter vi har mottatt;
4) I tilfelle omorganisering, fusjon, salg, joint venture, overdragelse, overføring eller annen avhending av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert, men ikke begrenset til, i forbindelse med konkurs eller lignende). I slike tilfeller vil du bli varslet via e-post og/eller et tydelig varsel på nettstedet vårt om eventuelle endringer i eierskap, uforenlig ny bruk av personopplysningene dine og valgene du kan ha når det gjelder personopplysningene dine. Under slike omstendigheter vil vi kreve at tredjeparter som personopplysningene er overført til, overholder denne personvernerklæringen, ellers vil vi kreve at de innhenter ditt samtykke og din autorisasjon til å behandle personopplysningene.
Utlevering
Vi utleverer bare personopplysningene dine under følgende betingelser og treffer sikkerhetstiltak som er i samsvar med bransjestandarder:
1) Vi utleverer personopplysningene dine på forespørsel og med ditt samtykke;
2) Hvis vi er pålagt å utlevere personopplysninger for å overholde lover og forskrifter, obligatorisk administrativ håndhevelse eller juridiske krav, kan vi utlevere personopplysninger på en passende måte med definerte datatyper og utleveringsmetoder. Med forbehold om at lover og forskrifter overholdes, vil vi be om relevante juridiske dokumenter, stevninger eller forespørsler ved mottak av ovennevnte forespørsel om utlevering av personopplysninger. I den grad lover og forskrifter tillater det, er filene vi utleverer, beskyttet av krypteringsnøkler.


Sikkerhetstiltak
Vi bruker kommersielt rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhetstiltak for å opprettholde integriteten og sikkerheten til personopplysningene dine, inkludert, men ikke begrenset til, følgende sikkerhetstiltak: implementering av strenge interne datahåndteringssystemer og -prosesser, kryptering av personopplysninger (inkludert overføring, lagring og behandling), desensitivisering av data, adskillelse av ansattes roller og ansvar, sikkerhets- og personvernopplæring for våre interne ansatte, kontroll og overvåking av tilgang osv. for å forhindre lekkasje, ulovlig bruk, uautorisert tilgang eller brudd på personopplysningene.
Hvis du har grunn til å tro at samhandlingen din med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du mener at sikkerheten til en konto du har hos oss, har blitt kompromittert), kan du umiddelbart varsle oss om problemet ved å sende oss en e-post med bedriftens kontaktinformasjon.
Hvis en sikkerhetshendelse påvirker sikkerheten til kontoen din eller personopplysningene dine, vil vi umiddelbart varsle deg ved hjelp av e-postadressen, telefonnummeret eller varslingssenteret du har oppgitt til oss, og informere deg om eventuelle forslag vi kan ha for å redusere eller forhindre risikoen. Hvis det er nødvendig, vil vi umiddelbart iverksette egnede korrigerende tiltak i samsvar med vår interne sikkerhetsplan og rapportere til relevante myndigheter.


Individuelle personvernrettigheter
Vi respekterer dine rettigheter og din kontroll over personopplysningene dine. Du kan utøve en av følgende rettigheter:
Gjennom " Bruker &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" eller gjennom " Bruker &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" i appen;
Ved å sende en e-post til gdpr@pass.cz.
Du trenger ikke å betale noe gebyr for å utøve dine personlige rettigheter. I henhold til ulike databeskyttelseslover vil din forespørsel om personlige rettigheter bli behandlet innen 15 virkedager, eller innen 30 kalenderdager på grunn av en annen forespørsel om svar.
Hvis du velger å sende oss en e-post, ber vi deg tydelig angi hvilke opplysninger du ønsker å endre i forespørselen din, om du ønsker å få personopplysningene dine slettet fra databasen vår, eller på annen måte fortelle oss hvilke begrensninger du ønsker at vi skal legge på vår bruk av personopplysningene dine. Vær oppmerksom på at vi av sikkerhetsgrunner kan be deg om å bekrefte identiteten din før vi går videre med forespørselen din.
Du kan:
Be om innsyn i personopplysningene vi behandler om deg;
be om at vi korrigerer unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger vi behandler om deg;
be om sletting av personopplysninger om deg;
be om en midlertidig eller permanent begrensning av behandlingen av noen eller alle personopplysningene dine;
be om overføring av personopplysninger til deg eller en tredjepart der vi behandler opplysningene på grunnlag av ditt samtykke eller en kontrakt med deg, og der behandlingen er automatisert;
Nekte eller protestere mot vår bruk av personopplysningene dine der bruken er basert på ditt samtykke eller våre berettigede interesser.
- Tilbaketrekking av samtykke:
1) Når det gjelder personvernsamtykke innhentet via enhetens systeminnstillinger, kan du trekke tilbake samtykket ved å endre enhetens tillatelser, inkludert plassering, kamera, fotoalbum (bilde-/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-innstillinger, varsler og andre relaterte funksjoner;
2) Markedsføringskommunikasjonen vi sender deg og som du samtykker til, inneholder instruksjoner som lar deg trekke tilbake samtykket i samsvar med "opt-out"-prosessen som er beskrevet i informasjonen;
3) Hvis du velger bort smartenheten via appen, vil ikke informasjon relatert til smartenheten bli samlet inn;
4) Vi vil ikke samle inn noen av personopplysningene dine ved å bruke produktet i besøksmodus;
Hvis du trekker tilbake ditt samtykke eller din fullmakt, kan det hende at vi ikke kan fortsette å tilby deg de relevante produktene eller tjenestene. Tilbaketrekking av samtykke eller autorisasjon vil imidlertid ikke påvirke behandlingen av personopplysninger basert på ditt samtykke før tilbaketrekkingen.
Om sletting av konto: Du finner slettefunksjonen via "Bruker &rt; Personlig senter (portrett) &rt; Konto og sikkerhet &rt; Slett konto".


Internasjonal overføring av innsamlet informasjon
INTELEKs primære overholdelse av datalokaliseringskravet og minimumsdata inkluderer internasjonal overføring, og for å lette vår virksomhet kan vi overføre, lagre og behandle dine personopplysninger i andre jurisdiksjoner enn der du bor. Lovene i disse landene kan avvike fra lovene som gjelder i landet der du bor. Der vi gjør det, vil vi sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for disse opplysningene ved å bruke følgende fremgangsmåte:
Inkludert, men ikke begrenset til, avtaler basert på godkjente EU-standardkontraktsklausuler i henhold til GDPR artikkel 46. Du finner mer informasjon på
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Hvis du ønsker mer informasjon om de sikkerhetstiltakene vi har iverksatt, kan du kontakte oss direkte som beskrevet i denne personvernerklæringen.


Oppbevaring av data
Vi behandler personopplysningene dine i den minimumsperioden som er nødvendig for de formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre det foreligger et spesifikt lovkrav om at vi må oppbevare opplysningene i en lengre periode.
Vi fastsetter en passende oppbevaringsperiode basert på mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene dine, og vi sletter personopplysningene dine ved utløpet av oppbevaringsperioden. Hvis vi av tekniske årsaker ikke er i stand til å gjøre dette, vil vi sørge for at egnede tiltak er på plass for å forhindre ytterligere slik bruk av personopplysningene dine.
Beskyttelse av personopplysninger om små barn
Det er spesielt viktig for oss å beskytte personvernet til små barn. I henhold til ulike databeskyttelses- og personvernforskrifter er tjenestene ikke rettet mot personer under atten (18) år, og vi ber om at slike personer ikke oppgir personopplysninger til oss. Vi samler ikke bevisst inn personopplysninger fra personer under atten (18) år med mindre vi først innhenter samtykke fra barnets foreldre eller verge. Hvis vi blir oppmerksomme på at vi har samlet inn personopplysninger fra en person under atten (18) år uten samtykke fra barnets foreldre eller verge, vil vi iverksette tiltak for å fjerne opplysningene.
Endringer i personvernerklæringen
Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen for å gjenspeile endringer i vår informasjonspraksis, men minst én gang i året. Vi vil ikke krenke dine personvernrettigheter i henhold til denne personvernerklæringen uten ditt uttrykkelige samtykke. Ved periodiske oppdateringer vil vi informere om dette på siden med retningslinjer eller i App Notification Center eller andre egnede kanaler. Vi oppfordrer deg til å sjekke denne siden regelmessig for å få den nyeste informasjonen om vår personvernpraksis.
Hvis vi gjør vesentlige endringer, vil vi varsle deg gjennom kanaler du enkelt kan få tilgang til, for eksempel via e-post eller tekstmelding (sendt til e-postadressen som er oppført i kontoen din) eller gjennom et varsel på dette nettstedet før endringen trer i kraft.


Kontakt oss
Hvis du har spørsmål om vår praksis eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på følgende måte:
INTELEK.CZ
Postadresse: 2096/4 Olivova Street, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-post: gdpr@pass.cz

Polish: Polityka prywatności iGET HOME
Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2021 r.
Data wejścia w życie: 1 września 2021 r.

INTELEK spol. s r.o., REGON: 4944611, z siedzibą pod adresem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Brnie, sekcja C, wkładka 12338, nowo przemianowana na INTELEK servis s. r.o., nr identyfikacyjny: 4944611, z siedzibą pod adresem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 353200 oraz następca spółki INTELEK.CZ s.r.o., nr identyfikacyjny 14089459, z siedzibą pod adresem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wkładka 360411 (zwana dalej "INTELEK" lub "Spółka") i jej spółki zależne ("my", "nas", "nasz", "INTELEK spol. s r.o.") zobowiązują się do ochrony Twojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności Home Security ("Polityka") opisuje nasze praktyki związane z ochroną danych osobowych, które przetwarzamy poprzez indywidualne korzystanie z następujących usług, produktów i powiązanych aplikacji mobilnych (zwanych łącznie "Produktami").
Przed rozpoczęciem korzystania z naszych Produktów należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę, aby zrozumieć nasze cele i praktyki w zakresie gromadzenia, przetwarzania Danych osobowych użytkownika, w tym sposób, w jaki wykorzystujemy, przechowujemy, udostępniamy i przekazujemy Dane osobowe. Polityka zawiera również informacje na temat sposobów korzystania z praw do dostępu, aktualizacji, usuwania lub ochrony Danych osobowych.
Jeśli użytkownik zaakceptuje niniejszą Politykę podczas rejestracji swoich Danych Osobowych lub rozpoczęcia korzystania z naszych Produktów i nie wyrazi wyraźnego sprzeciwu wobec treści niniejszej Polityki, przyjmiemy, że w pełni ją rozumie i akceptuje. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki, prosimy o kontakt z nami poprzez:
Dział Serwisu: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,
INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Siedziba biura ochrony danych: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Oddział: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
W przypadku wszystkich innych aplikacji mobilnych pod marką INTELEK, nasi klienci mają kontrolę nad wszystkimi danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem naszych produktów. Gromadzimy dane w oparciu o instrukcje naszych klientów, a przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu świadczenia usług, do których nasi klienci nas zaangażowali. Jeśli jesteś klientem jednego z naszych Klientów i nie chcesz, aby którykolwiek z naszych Klientów korzystających z naszych usług kontaktował się z Tobą, skontaktuj się bezpośrednio z Klientem, z którym się komunikujesz.


Definicja
W niniejszych zasadach dane osobowe oznaczają informacje tworzone, gromadzone, rejestrowane i/lub przechowywane elektronicznie lub w inny sposób, które mogą być wykorzystane do identyfikacji osoby fizycznej lub odzwierciedlenia działań osoby fizycznej, albo na podstawie samych tych informacji, albo na podstawie tych informacji i innych informacji, do których mamy dostęp na temat danej osoby.
Wrażliwe dane osobowe obejmują osobiste dane biometryczne, zapisy i treść komunikacji, informacje zdrowotne, informacje o transakcjach i dokładne informacje o lokalizacji. W przypadku zbierania od użytkownika danych osobowych podlegających szczególnej ochronie, przed rozpoczęciem zbierania danych osobowych podlegających szczególnej ochronie wygenerujemy wyraźne powiadomienie o zgodzie użytkownika.
Inteligentne urządzenia to urządzenia komputerowe produkowane lub wytwarzane przez producentów sprzętu, z interfejsem człowiek-maszyna i możliwością przesyłania danych, które łączą się bezprzewodowo z siecią, w tym: inteligentne urządzenia domowe, inteligentne urządzenia do noszenia, inteligentne urządzenia do oczyszczania powietrza itp.


Jakie dane osobowe gromadzimy
Aby dostarczyć użytkownikowi nasze produkty, poprosimy go o podanie nam niezbędnych danych osobowych, które są wymagane do dostarczenia tych produktów. Jeśli użytkownik nie poda swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie dostarczyć mu Produktów.
1.Informacje, które użytkownik dobrowolnie nam przekazuje.
- Dane konta lub profilu: Gdy użytkownik rejestruje u nas konto, możemy gromadzić jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu, nazwę użytkownika i dane logowania. Możemy również gromadzić pseudonim, zdjęcie profilowe, kod kraju, preferencje językowe lub informacje o strefie czasowej na koncie użytkownika podczas interakcji z naszymi Produktami.
- Informacje zwrotne.
2. informacje gromadzone automatycznie
- Informacje o urządzeniu: Podczas interakcji użytkownika z naszym Produktem automatycznie gromadzimy informacje o urządzeniu, takie jak adres MAC urządzenia, adres IP, informacje o połączeniu bezprzewodowym, typ i wersja systemu operacyjnego, numer wersji aplikacji, identyfikator powiadomienia, pliki dziennika i informacje o sieci komórkowej.
- Dane o użytkowaniu: automatycznie gromadzimy dane o użytkowaniu dotyczące odwiedzin, kliknięć, pobrań, wysłanych/odebranych wiadomości i innego korzystania z naszej Witryny i Usług podczas interakcji użytkownika z naszą Witryną i Usługami.
- Informacje dziennika: podczas korzystania z naszej aplikacji może być rejestrowany dziennik systemowy i dziennik wyjątków.
Należy pamiętać, że nie jest możliwe zidentyfikowanie konkretnej osoby wyłącznie na podstawie informacji z urządzenia lub dziennika. Jeśli jednak tego rodzaju informacje nieosobowe mogą zostać wykorzystane w połączeniu z innymi informacjami w celu zidentyfikowania konkretnej osoby, takie informacje nieosobowe zostaną uznane za dane osobowe. O ile nie uzyskamy zgody użytkownika lub o ile przepisy i regulacje dotyczące prywatności nie stanowią inaczej, będziemy anonimizować i odczulać takie informacje nieosobowe.
- Informacje o lokalizacji: Jeśli użytkownik włączy funkcje oparte na lokalizacji za pomocą ustawień uprawnień na swoim urządzeniu mobilnym, będziemy gromadzić i przetwarzać informacje o lokalizacji użytkownika w celu włączenia niektórych funkcji, takich jak parowanie z urządzeniami inteligentnymi. Możemy również gromadzić w czasie rzeczywistym informacje o dokładnej lub nieprecyzyjnej lokalizacji geograficznej użytkownika, gdy korzysta on z określonych Urządzeń inteligentnych lub powiązanych usług, takich jak Robotic Cleaner i usługa pogodowa.
Na podstawie zgody użytkownika, po włączeniu funkcji geofencingu w Produktach, informacje o lokalizacji użytkownika będą generowane i udostępniane usługom Google Map. Należy pamiętać, że Google stosuje odpowiednie środki ochrony prywatności, z którymi można zapoznać się bardziej szczegółowo w Polityce prywatności Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Użytkownik może zrezygnować z takiego wykorzystania informacji o lokalizacji, zarządzając ustawieniami uprawnień w Produktach, po czym zaprzestaniemy gromadzenia i wykorzystywania informacji o lokalizacji użytkownika.
3.Powiązane informacje o urządzeniach inteligentnych
- Podstawowe informacje o urządzeniach inteligentnych: po podłączeniu urządzeń inteligentnych do naszych Produktów lub Usług możemy gromadzić podstawowe informacje o urządzeniach inteligentnych, takie jak nazwa urządzenia, identyfikator urządzenia, status online, czas aktywacji, wersja oprogramowania układowego i informacje o aktualizacjach.
- Informacje o konfiguracji urządzeń inteligentnych: gdy użytkownik kupuje produkty związane z bezpieczeństwem i konfiguruje ich nazwę lub opis, np. wideodomofon, nadaje mu nazwę "Welcome Doorbell", a także informacje o zmianie miejsca sparowania produktu zabezpieczającego i wszelkich modyfikacjach tej konfiguracji.
- Informacje zgłaszane przez Inteligentne Urządzenia: W zależności od różnych Inteligentnych Urządzeń, które użytkownik zdecyduje się połączyć z naszymi Produktami lub Usługami, możemy gromadzić różne informacje zgłaszane przez Inteligentne Urządzenia użytkownika. Na przykład inteligentne kamery mogą zgłaszać wykonane przez siebie zdjęcia lub filmy.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, są następujące:
- Aby świadczyć użytkownikowi usługi: przetwarzamy informacje o koncie i profilu użytkownika(w tym informacje o społeczności), informacje o urządzeniu, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji oraz informacje dotyczące urządzeń inteligentnych, aby dostarczać użytkownikowi nasze produkty i usługi, o które użytkownik poprosił lub które zakupił. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem zgodnie z naszymi warunkami użytkowania;
- Ulepszanie naszych Usług: przetwarzamy informacje o urządzeniu użytkownika, dane dotyczące użytkowania, informacje o lokalizacji i informacje związane z urządzeniem inteligentnym w celu zapewnienia funkcjonalności i bezpieczeństwa naszych Produktów, rozwijania i ulepszania naszych Produktów i Usług, analizowania skuteczności naszych działań oraz zapobiegania i monitorowania nieuczciwego lub niewłaściwego użytkowania. Podstawą prawną tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem zgodnie z naszymi Warunkami użytkowania;
- Komunikacja niemarketingowa: przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu przesyłania mu ważnych informacji dotyczących Usług, zmian naszych warunków i zasad i/lub innych informacji administracyjnych. Ponieważ informacje te mogą być ważne, użytkownik nie może zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z użytkownikiem zgodnie z naszymi warunkami użytkowania;
- Komunikacja marketingowa: możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu dostarczania mu materiałów marketingowych i promocyjnych dotyczących naszych produktów i usług. W takim przypadku każda wysłana przez nas wiadomość będzie zawierać instrukcje umożliwiające użytkownikowi rezygnację z otrzymywania tego rodzaju wiadomości w przyszłości. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika. Ponadto, jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udział w naszych loteriach, konkursach lub innych promocjach, możemy wykorzystywać jego dane osobowe do zarządzania tymi działaniami;
- Personalizacja: możemy przetwarzać dane konta i profilu użytkownika, dane dotyczące użytkowania, informacje o urządzeniu w celu spersonalizowania projektu produktu i zapewnienia użytkownikowi usług dostosowanych do jego potrzeb, takich jak rekomendowanie i wyświetlanie informacji i reklam dotyczących produktów odpowiednich dla użytkownika oraz zapraszanie użytkownika do udziału w ankietach dotyczących korzystania przez niego z naszych produktów. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest zgoda użytkownika;
- Zgodność z prawem: możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, jeśli uznamy to za konieczne lub właściwe: (a) w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami; (b) w celu zachowania zgodności z procesem prawnym; (c) w celu odpowiedzi na żądania organów publicznych i rządowych; (d) w celu egzekwowania naszych warunków; (e) w celu ochrony naszych operacji, działalności i systemów; (f) w celu ochrony naszych praw, prywatności, bezpieczeństwa lub własności i/lub praw innych użytkowników, w tym użytkownika; oraz (g) w celu dochodzenia dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy ponieść.
Jeśli cele przetwarzania danych osobowych użytkownika ulegną zmianie, powiadomimy użytkownika o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości e-mail (wskazanej na koncie użytkownika) i/lub wyraźnego powiadomienia na naszej stronie internetowej o tych zmianach celów i wyborach, jakie użytkownik może mieć w odniesieniu do swoich danych osobowych.


Udostępnianie, przekazywanie i ujawnianie danych osobowych


Udostępnianie danych
INTELEK udostępnia Dane osobowe wyłącznie w sposób, o którym użytkownik został poinformowany. Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:
1) W celu uzyskania wyraźnej zgody lub upoważnienia użytkownika w pierwszej kolejności lub w celu dostarczenia informacji wspierających rozwiązywanie sporów użytkownika z innymi użytkownikami zgodnie z jego formalnym wnioskiem;
2) Zgodnie z obowiązującymi umowami, które zawarliśmy z użytkownikiem (w tym umowami elektronicznymi i odpowiadającymi im Warunkami użytkowania) lub innymi przekazanymi nam dokumentami prawnymi;
3) Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, postępowaniami prawnymi i innymi obowiązkowymi wymogami administracyjnymi lub sądowymi;
4) W celu przestrzegania procedur prawnych, nakazów egzekucyjnych lub egzekwowania naszych Warunków użytkowania i innych umów, w zakresie dozwolonym przez prawo, wyłącznie poprzez udostępnianie Danych osobowych w celu ochrony praw, prywatności, własności lub bezpieczeństwa przed szkodą dla INTELEK, naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów, użytkownika lub innych użytkowników INTELEK;
5) w celu ochrony naszych urządzeń, operacji i systemów oraz w celu skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy być zobowiązani zapewnić;
6) Udostępnianie danych do celów badań akademickich;
7) Udostępnianie danych osobowych w interesie publicznym zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
8) Spółkom zależnym lub stowarzyszonym w ramach naszej rodziny korporacyjnej w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej. Będziemy udostępniać Dane Osobowe wyłącznie w powyższych celach, a nasze podmioty stowarzyszone będą również związane niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli cel przetwarzania Danych Osobowych ulegnie zmianie, ponownie uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na dalsze przetwarzanie jego Danych Osobowych.
- Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują dla nas określone funkcje biznesowe, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności i kart kredytowych, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, usługi obsługi klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i inne podobne usługi w celu świadczenia usług na naszą rzecz. W związku z tym udostępniamy dane osobowe użytkownika w uzasadnionym, koniecznym, konkretnym i określonym celu i udostępniamy tylko te dane osobowe, które musimy udostępnić. Jednocześnie zewnętrzni dostawcy usług nie będą mieli dostępu do dokładnych danych osobowych użytkownika i nie będą mieli prawa do wykorzystywania danych osobowych do innych celów przetwarzania, na które zawarli z nami umowę.
- Naszym klientom i innym partnerom biznesowym, którzy bezpośrednio lub pośrednio dostarczają użytkownikowi Urządzenia inteligentne i/lub sieci i systemy, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny internetowej i Usług oraz z nich korzysta.
Z wyjątkiem stron trzecich opisanych powyżej, jeśli zdecydujemy się udostępnić Dane osobowe użytkownika, możemy być do tego upoważnieni wyłącznie za jego zgodą. Strony trzecie, którym udostępniamy Dane Osobowe, są zobowiązane do przestrzegania Umowy o Poufności i niniejszej Polityki Prywatności w celu przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z określonymi wytycznymi, środkami bezpieczeństwa i poufnością.


Przekazywanie danych
W INTELEK przekazujemy Dane osobowe wyłącznie w sposób, o którym informujemy. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika z następujących powodów:
1) Aby w pierwszej kolejności uzyskać wyraźną zgodę lub upoważnienie użytkownika;
2) W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, postępowaniami prawnymi i innymi obowiązkowymi wymogami administracyjnymi lub sądowymi;
3) W celu przestrzegania obowiązujących umów, które zawarliśmy z użytkownikiem (w tym umów elektronicznych i obowiązujących Warunków użytkowania) lub innych przekazanych nam dokumentów prawnych;
4) W celu przestrzegania procedur prawnych, nakazów egzekucyjnych lub naszych Warunków użytkowania i innych umów, w zakresie dozwolonym przez prawo, wyłącznie poprzez udostępnianie Danych osobowych w celu ochrony praw, prywatności, własności lub bezpieczeństwa przed szkodą dla INTELEK, naszych podmiotów stowarzyszonych, partnerów, użytkownika lub innych użytkowników INTELEK;
5) w celu ochrony naszych urządzeń, operacji i systemów oraz w celu skorzystania z dostępnych środków zaradczych lub ograniczenia szkód, które możemy być zobowiązani zapewnić;
6) Udostępnianie danych do celów badań akademickich;
7) Udostępnianie danych osobowych w interesie publicznym zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
Spółkom zależnym lub stowarzyszonym w ramach naszej rodziny korporacyjnej w celu prowadzenia normalnej działalności biznesowej. Będziemy udostępniać tylko niezbędne Dane Osobowe w tym celu, a nasze podmioty stowarzyszone będą również związane niniejszą Polityką Prywatności. Jeśli cel przetwarzania Danych Osobowych ulegnie zmianie, ponownie uzyskamy wyraźną zgodę użytkownika na dalsze przetwarzanie jego Danych Osobowych.
- Naszym zewnętrznym dostawcom usług, którzy wykonują dla nas określone funkcje biznesowe, takie jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności i kart kredytowych, dostarczanie infrastruktury, usługi IT, usługi obsługi klienta, usługi dostarczania wiadomości e-mail i inne podobne usługi w celu świadczenia usług na naszą rzecz. W związku z tym udostępniamy dane osobowe użytkownika w uzasadnionym, koniecznym, konkretnym i określonym celu i udostępniamy tylko te dane osobowe, które musimy udostępnić. Jednocześnie zewnętrzni dostawcy usług nie będą mieli dostępu do dokładnych danych osobowych użytkownika i nie będą mieli prawa do wykorzystywania danych osobowych do innych celów przetwarzania, na które zawarli z nami umowę.
- Naszym klientom i innym partnerom biznesowym, którzy bezpośrednio lub pośrednio dostarczają użytkownikowi Urządzenia inteligentne i/lub sieci i systemy, za pośrednictwem których użytkownik uzyskuje dostęp do naszej Witryny internetowej i Usług oraz z nich korzysta.
Z wyjątkiem stron trzecich opisanych powyżej, jeśli zdecydujemy się udostępnić Dane osobowe użytkownika, możemy być do tego upoważnieni wyłącznie za jego zgodą. Strony trzecie, którym udostępniamy Dane Osobowe, są zobowiązane do przestrzegania Umowy o Poufności i niniejszej Polityki Prywatności w celu przetwarzania Danych Osobowych zgodnie z określonymi wytycznymi, środkami bezpieczeństwa i poufnością.


Przekazywanie danych
W INTELEK przekazujemy Dane osobowe wyłącznie w sposób, o którym informujemy. Możemy przekazywać dane osobowe użytkownika z następujących powodów:
1) Aby w pierwszej kolejności uzyskać wyraźną zgodę lub upoważnienie użytkownika;
2) W celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, postępowaniami prawnymi i innymi obowiązkowymi wymogami administracyjnymi lub sądowymi;
3) W celu przestrzegania obowiązujących umów, które zawarliśmy z użytkownikiem (w tym umów elektronicznych i obowiązujących Warunków użytkowania) lub innych przekazanych nam dokumentów prawnych;
4) w przypadku jakiejkolwiek reorganizacji, fuzji, sprzedaży, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym, bez ograniczeń, w związku z upadłością lub podobnym postępowaniem). W takim przypadku użytkownik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną i/lub w widocznym miejscu na naszej stronie internetowej o wszelkich zmianach własności, niezgodnych nowych sposobach wykorzystania jego danych osobowych oraz możliwościach wyboru dotyczących jego danych osobowych. W takich okolicznościach będziemy wymagać od stron trzecich, którym przekazano Dane osobowe, przestrzegania niniejszej Polityki prywatności, w przeciwnym razie będziemy wymagać od nich uzyskania zgody użytkownika i upoważnienia do przetwarzania Danych osobowych.


Ujawnianie danych
Ujawniamy Dane Osobowe użytkownika wyłącznie pod następującymi warunkami i stosujemy środki bezpieczeństwa spełniające standardy branżowe:
1) Ujawnimy Dane Osobowe użytkownika na jego żądanie i za jego zgodą;
2) Jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia Danych Osobowych w celu zachowania zgodności z przepisami prawa i regulacjami, obowiązkowymi egzekucjami administracyjnymi lub żądaniami sądowymi, możemy ujawnić Dane Osobowe w odpowiedni sposób z określonymi typami danych i metodami ujawniania. Z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa i regulacjami, po otrzymaniu powyższego wniosku o ujawnienie Danych Osobowych zażądamy odpowiednich dokumentów prawnych, wezwań sądowych lub pism z zapytaniami. W zakresie dozwolonym przez prawo i przepisy, ujawniane przez nas pliki są chronione kluczami szyfrującymi.


Środki bezpieczeństwa
Stosujemy komercyjnie uzasadnione fizyczne, administracyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu zachowania integralności i bezpieczeństwa Danych osobowych użytkownika, w tym między innymi następujące środki bezpieczeństwa: wdrażanie rygorystycznych wewnętrznych systemów i procesów zarządzania danymi, szyfrowanie Danych osobowych (w tym przesyłanie, przechowywanie i przetwarzanie), odczulanie danych, rozdzielanie ról i obowiązków pracowników, przeprowadzanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i prywatności dla naszych pracowników wewnętrznych, kontrolowanie i monitorowanie dostępu itp. w celu zapobiegania wyciekom, bezprawnemu wykorzystaniu, nieautoryzowanemu dostępowi lub naruszeniu Danych osobowych.
Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że jego interakcja z nami nie jest już bezpieczna (na przykład, jeśli uważa, że bezpieczeństwo jakiegokolwiek konta, które może mieć u nas, zostało naruszone), może natychmiast powiadomić nas o problemie, wysyłając nam wiadomość e-mail z danymi kontaktowymi swojej firmy.
Jeśli incydent związany z bezpieczeństwem wpłynie na bezpieczeństwo konta lub danych osobowych użytkownika, niezwłocznie powiadomimy o tym użytkownika, korzystając z podanego przez niego adresu e-mail, numeru telefonu lub Centrum powiadomień itp. oraz poinformujemy go o wszelkich sugestiach, jakie możemy mieć w celu ograniczenia lub zapobieżenia związanemu z tym ryzyku. W razie potrzeby niezwłocznie podejmiemy odpowiednie działania naprawcze zgodnie z naszym wewnętrznym planem reagowania w zakresie bezpieczeństwa i zgłosimy je odpowiednim organom.


Prawa osób fizycznych do ochrony danych
Szanujemy prawa użytkownika i kontrolę nad jego danymi osobowymi. Użytkownik może skorzystać z któregokolwiek z poniższych praw:
Poprzez "User &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" lub poprzez " User &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" w aplikacji;
Wysyłając wiadomość e-mail na adres gdpr@pass.cz.
Użytkownik nie musi uiszczać żadnych opłat za korzystanie ze swoich praw osobistych. Zgodnie z różnymi przepisami o ochronie danych osobowych, wniosek o ochronę praw osobistych zostanie rozpatrzony w ciągu 15 dni roboczych lub w ciągu 30 dni kalendarzowych w przypadku innego wniosku o odpowiedź.
Jeśli użytkownik zdecyduje się wysłać do nas wiadomość e-mail, prosimy o wyraźne wskazanie, jakie informacje chciałby zmienić w swoim żądaniu, czy chciałby, aby jego dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy danych, lub w inny sposób poinformować nas, jakie ograniczenia chciałby, abyśmy nałożyli na wykorzystanie jego danych osobowych. Pamiętaj, że ze względów bezpieczeństwa możemy poprosić Cię o zweryfikowanie Twojej tożsamości, zanim podejmiemy dalsze działania w związku z Twoją prośbą.


Użytkownik może
Zażądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat;
zażądać poprawienia niedokładnych lub niekompletnych Danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat;
zażądać usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika;
żądania tymczasowego lub stałego ograniczenia przetwarzania niektórych lub wszystkich danych osobowych użytkownika
żądania przekazania Danych Osobowych użytkownikowi lub stronie trzeciej w przypadku, gdy przetwarzamy dane na podstawie zgody użytkownika lub umowy z użytkownikiem oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
Odmówić lub sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas danych osobowych użytkownika, jeśli ich wykorzystywanie opiera się na zgodzie użytkownika lub naszych uzasadnionych interesach.
- Wycofanie zgody:
1) W przypadku zgód dotyczących prywatności uzyskanych za pośrednictwem ustawień systemowych urządzenia, zgoda może zostać cofnięta poprzez zmianę uprawnień urządzenia, w tym lokalizacji, kamery, albumu zdjęć (biblioteki obrazów/wideo), mikrofonu, ustawień Bluetooth, powiadomień i innych powiązanych funkcji;
2) Wysyłane przez nas komunikaty marketingowe, na które użytkownik wyraził zgodę, zawierają instrukcje umożliwiające wycofanie zgody zgodnie z procesem rezygnacji opisanym w tych informacjach;
3) Rezygnacja z urządzenia inteligentnego za pośrednictwem aplikacji i informacje związane z urządzeniem inteligentnym nie będą gromadzone;
4) Nie będziemy gromadzić żadnych danych osobowych użytkownika poprzez korzystanie z Produktu w Trybie Gościa;
Jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę lub upoważnienie, możemy nie być w stanie nadal dostarczać mu odpowiednich produktów lub usług. Wycofanie zgody lub upoważnienia nie wpłynie jednak na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o zgodę użytkownika przed jej wycofaniem.
Informacje o usuwaniu konta: funkcję usuwania można znaleźć w sekcji "Użytkownik &rt; Centrum osobiste (Portret) &rt; Konto i bezpieczeństwo &rt; Usuń konto".


Międzynarodowy transfer zebranych informacji
Podstawowa zgodność INTELEK z wymogiem lokalizacji danych i minimalnych danych obejmuje transfer międzynarodowy, a w celu ułatwienia naszej działalności możemy przesyłać, przechowywać i przetwarzać dane osobowe użytkownika w jurysdykcjach innych niż miejsce zamieszkania użytkownika. Przepisy tych krajów mogą różnić się od przepisów obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika. W takich przypadkach zapewnimy odpowiedni poziom ochrony tych danych, stosując następujące podejście:
W tym między innymi umowy oparte na zatwierdzonych standardowych klauzulach umownych UE zgodnie z art. 46 GDPR. Więcej informacji można znaleźć na stronie
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat wprowadzonych przez nas zabezpieczeń, możesz skontaktować się z nami bezpośrednio w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.


Przechowywanie danych
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika przez minimalny okres niezbędny do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, chyba że istnieje szczególny wymóg prawny, abyśmy przechowywali dane przez dłuższy okres.
Określimy odpowiedni okres przechowywania w oparciu o ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych użytkownika i zniszczymy dane osobowe użytkownika po zakończeniu okresu przechowywania. Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić z przyczyn technicznych, zapewnimy odpowiednie środki, aby zapobiec dalszemu takiemu wykorzystaniu danych osobowych użytkownika.


Ochrona danych osobowych małych dzieci
Ochrona prywatności małych dzieci jest dla nas szczególnie ważna. Zgodnie z różnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, Usługi nie są skierowane do osób poniżej osiemnastego (18) roku życia i prosimy takie osoby o nieprzekazywanie nam żadnych Danych osobowych. Nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od osób poniżej osiemnastego (18) roku życia, chyba że uprzednio uzyskamy zgodę rodzica lub opiekuna prawnego takiego dziecka. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy Dane Osobowe od osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego tego dziecka, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji.


Zmiany w Polityce prywatności
Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych, ale nie rzadziej niż raz w roku. Nie naruszymy praw użytkownika do prywatności wynikających z niniejszej Polityki prywatności bez jego wyraźnej zgody. W przypadku jakichkolwiek okresowych aktualizacji będziemy przekazywać te informacje na stronie Polityki lub w Centrum powiadomień aplikacji lub innych odpowiednich kanałach. Zachęcamy do regularnego sprawdzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie prywatności.
Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy użytkownika za pośrednictwem łatwo dostępnych kanałów, takich jak wiadomość e-mail lub SMS (wysłana na adres e-mail podany na koncie użytkownika) lub za pośrednictwem powiadomienia na tej stronie internetowej, zanim zmiana wejdzie w życie.


Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk lub niniejszej Polityki prywatności, prosimy o kontakt w następujący sposób:
INTELEK.CZ
Adres pocztowy: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-mail: gdpr@pass.cz

Portuguese (Brazil): Política de privacidade da iGET HOME
Última atualização: 8 de agosto de 2021
Data efectiva: 1 de setembro de 2021

INTELEK spol. s r.o., empresa ID: 4944611, com sede social em Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, inscrita no Registo Comercial mantido pelo Tribunal Regional de Brno, Secção C, Inserção 12338, recentemente renomeada INTELEK servis s. r.o., N.º de identificação: 4944611, com sede social em Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, registada no Registo Comercial mantido pelo Tribunal Municipal de Praga, Secção C, Inscrição 353200 e a empresa sucessora INTELEK.CZ s.r.o., ID No. 14089459, com sede social em Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, registada no Registo Comercial mantido pelo Tribunal Municipal de Praga, Secção C, Inserção 360411 (doravante referida como "INTELEK" ou "Empresa") e as suas subsidiárias ("nós", "nos", "nosso", "INTELEK spol. s r.o.") comprometem-se a proteger a sua privacidade. Esta Política de Privacidade de Segurança Doméstica (a "Política") descreve as nossas práticas relacionadas com a proteção das informações pessoais que processamos através da sua utilização individual dos seguintes serviços, produtos e aplicações móveis relacionadas (coletivamente, os "Produtos").
Antes de utilizar os nossos Produtos, leia atentamente esta Política para compreender os nossos objectivos e práticas de recolha e processamento das suas Informações Pessoais, incluindo a forma como utilizamos, armazenamos, partilhamos e transferimos Informações Pessoais. A Política também lhe fornece formas de exercer os seus direitos de acesso, atualização, eliminação ou proteção das suas Informações Pessoais.
Se aceitar esta Política quando registar as suas Informações Pessoais ou começar a utilizar os nossos Produtos e não se opuser expressamente ao conteúdo desta Política, partiremos do princípio de que compreende e concorda plenamente com esta Política. Se tiver alguma dúvida sobre esta Política, não hesite em contactar-nos através de:
Departamento de Serviço: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,
INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Sede do gabinete de proteção de dados: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Sucursal: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Para todas as outras aplicações móveis sob a marca INTELEK, os nossos Clientes têm controlo sobre todos os dados pessoais recolhidos através dos nossos produtos. Recolhemos dados com base nas instruções dos nossos Clientes e o processamento destes dados está limitado à finalidade de fornecer o serviço para o qual os nossos Clientes nos contrataram. Se é cliente de um dos nossos Clientes e já não deseja ser contactado por nenhum dos nossos Clientes que utilizam os nossos serviços, contacte diretamente o Cliente com quem está a comunicar.


Definição de
Nesta Política, por informações pessoais entende-se as informações criadas, recolhidas, registadas e/ou armazenadas eletronicamente ou de outra forma que podem ser utilizadas para identificar um indivíduo ou refletir as actividades de um indivíduo, quer com base apenas nessas informações, quer com base nessas informações e noutras informações a que tenhamos acesso sobre esse indivíduo.
As Informações Pessoais Sensíveis incluem informações biométricas pessoais, registos e conteúdo de comunicações, informações de saúde, informações de transacções e informações de localização precisas. Se recolhermos dados pessoais sensíveis do utilizador, geraremos um aviso explícito do seu consentimento antes de recolhermos dados pessoais sensíveis sobre o utilizador.
Dispositivos inteligentes são os dispositivos informáticos fabricados ou produzidos por fabricantes de hardware, com uma interface homem-máquina e a capacidade de transmitir dados, que se ligam sem fios a uma rede, incluindo: electrodomésticos inteligentes, dispositivos inteligentes de vestir, dispositivos inteligentes de purificação do ar, etc.


Que dados pessoais recolhemos
Para podermos fornecer-lhe os nossos produtos, pedimos-lhe que nos forneça as informações pessoais necessárias para fornecer esses produtos. Se o utilizador não fornecer os seus dados pessoais, poderemos não conseguir fornecer-lhe os produtos.
1. informações que nos fornece voluntariamente.
- Detalhes da conta ou do perfil: Quando regista uma conta connosco, podemos recolher o seu nome e informações de contacto, tais como o seu endereço de e-mail, número de telefone, nome de utilizador e informações de início de sessão. Também podemos recolher a sua alcunha, imagem de perfil, código de país, preferência de idioma ou informações de fuso horário na sua conta durante a sua interação com os nossos Produtos.
- Feedback.
2. informações que recolhemos automaticamente
- Informações sobre o dispositivo: Quando interage com o nosso Produto, recolhemos automaticamente informações sobre o dispositivo, como o endereço MAC, o endereço IP, as informações sobre a ligação sem fios, o tipo e a versão do sistema operativo, o número da versão da aplicação, o identificador de notificação, os ficheiros de registo e as informações sobre a rede móvel.
- Dados de utilização: recolhemos automaticamente dados de utilização relativos a visitas, cliques, transferências, mensagens enviadas/recebidas e outras utilizações do nosso Website e Serviços durante a sua interação com o nosso Website e Serviços.
- Informações de registo: um registo do sistema e um registo de excepções podem ser gravados quando utiliza a nossa aplicação.
Tenha em atenção que não é possível identificar uma pessoa específica com base apenas nas informações do dispositivo ou do registo. No entanto, se estes tipos de informações não pessoais puderem ser utilizados em combinação com outras informações para identificar uma pessoa específica, estas informações não pessoais serão consideradas informações pessoais. Salvo se tivermos obtido o consentimento do utilizador ou se as leis e regulamentos relativos à privacidade dispuserem de outra forma, tornaremos anónimas e retiraremos a sensibilidade a essas informações não pessoais.
- Informações de localização: Se o utilizador ativar funcionalidades baseadas na localização através das definições de permissão no seu dispositivo móvel, recolheremos e processaremos as suas informações de localização para ativar determinadas funcionalidades, como o emparelhamento com os seus Dispositivos inteligentes. Também podemos recolher informações em tempo real sobre a sua localização geográfica precisa ou imprecisa quando utiliza determinados Dispositivos Inteligentes ou serviços relacionados, como o Robotic Cleaner e o Serviço Meteorológico.
Com base no seu consentimento, quando ativa a funcionalidade de delimitação geográfica nos Produtos, serão geradas e partilhadas informações sobre a sua localização com os serviços do Google Map. Tenha em atenção que a Google tem medidas de privacidade adequadas, que pode ler com mais pormenor na Política de Privacidade da Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. O utilizador pode optar por não utilizar as suas informações de localização gerindo as definições de permissão nos Produtos, após o que deixaremos de recolher e utilizar as suas informações de localização.
3.Informações relacionadas com dispositivos inteligentes
- Informações básicas sobre Dispositivos Inteligentes: quando liga os seus Dispositivos Inteligentes aos nossos Produtos ou Serviços, podemos recolher informações básicas sobre os seus Dispositivos Inteligentes, tais como o nome do dispositivo, ID do dispositivo, estado online, tempo de ativação, versão do firmware e informações de atualização.
- Informações de configuração do Dispositivo Inteligente: quando o utilizador compra produtos relacionados com segurança e configura o respetivo nome ou descrição, como uma campainha de porta com vídeo, dá-lhe o nome de "Campainha de boas-vindas", bem como informações sobre a alteração do local onde o produto de segurança está emparelhado e quaisquer modificações a essa configuração.
- Informações comunicadas por Dispositivos Inteligentes: dependendo dos diferentes Dispositivos Inteligentes que escolher ligar aos nossos Produtos ou Serviços, podemos recolher diferentes informações comunicadas pelos seus Dispositivos Inteligentes. Por exemplo, as Câmaras Inteligentes podem comunicar imagens ou vídeos que tenham captado.
Finalidades e base legal para o processamento de dados pessoais
As finalidades para as quais podemos processar os dados pessoais do utilizador são as seguintes:
- Para lhe fornecer serviços: processamos a sua conta e informações de perfil (incluindo informações da comunidade), informações do dispositivo, dados de utilização, informações de localização e informações relacionadas com Dispositivos Inteligentes para lhe fornecer os nossos produtos e serviços que solicitou ou adquiriu. A base legal para este processamento é a execução do nosso contrato com o utilizador ao abrigo dos nossos termos de utilização;
- Melhorar os nossos Serviços: processamos as informações do seu dispositivo, dados de utilização, informações de localização e informações relacionadas com Dispositivos Inteligentes para garantir a funcionalidade e a segurança dos nossos Produtos, para desenvolver e melhorar os nossos Produtos e Serviços, para analisar a eficácia das nossas operações e para prevenir e monitorizar a utilização fraudulenta ou inadequada. A base legal para este processamento é a execução do nosso contrato com o utilizador, de acordo com os nossos Termos de utilização;
- Comunicações não comerciais: processamos os seus dados pessoais para lhe enviar informações importantes sobre os Serviços, alterações aos nossos termos e políticas e/ou outras informações administrativas. Uma vez que estas informações podem ser importantes, o utilizador não pode optar por não receber essas comunicações. A base legal para este processamento é a execução do nosso contrato com o utilizador ao abrigo dos nossos termos de utilização;
- Comunicações de marketing: podemos processar os seus dados pessoais com o objetivo de lhe fornecer materiais de marketing e promocionais sobre os nossos produtos e serviços. Se o fizermos, qualquer comunicação que lhe enviarmos conterá instruções que lhe permitirão optar por não receber futuras comunicações desta natureza. A base legal para este processamento é o consentimento do utilizador. Além disso, se concordar em participar nos nossos sorteios, concursos ou outras promoções, poderemos utilizar as suas informações pessoais para administrar estas actividades;
- Personalização: podemos processar os dados da sua conta e do seu perfil, os dados de utilização e as informações do dispositivo para personalizar a conceção dos produtos e fornecer-lhe serviços personalizados, tais como recomendar e apresentar informações e anúncios sobre produtos que sejam adequados para si e convidá-lo a participar em inquéritos sobre a sua utilização dos nossos produtos. A base legal para este processamento é o consentimento do utilizador;
- Conformidade com a lei: podemos processar os seus dados pessoais quando considerarmos necessário ou apropriado: (a) para cumprir as leis e os regulamentos aplicáveis; (b) para cumprir um processo legal; (c) para responder a pedidos de autoridades públicas e governamentais; (d) para fazer cumprir os nossos termos; (e) para proteger as nossas operações, negócios e sistemas; (f) para proteger os nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade e/ou os direitos de outros utilizadores, incluindo o utilizador; e (g) para procurar soluções disponíveis ou limitar os danos em que possamos incorrer.
Se as finalidades do processamento das suas informações pessoais forem alteradas, notificá-lo-emos dessas alterações por correio eletrónico (conforme indicado na sua conta) e/ou através de um aviso bem visível no nosso sítio Web sobre essas alterações nas finalidades e sobre as opções que poderá ter relativamente às suas informações pessoais.


Partilha, transferência e divulgação de dados pessoais


Partilha de dados
Na INTELEK, apenas partilhamos as Informações Pessoais das formas que lhe indicamos. Poderemos partilhar as suas Informações Pessoais nas seguintes circunstâncias:
1) Para obter o seu consentimento expresso ou autorização em primeira instância, ou para fornecer informações para apoiar a resolução dos seus litígios com outros utilizadores, de acordo com o seu pedido formal;
2) Em conformidade com os acordos aplicáveis que celebrámos consigo (incluindo acordos electrónicos e Termos de Utilização correspondentes) ou outros documentos legais que nos foram fornecidos;
3) De acordo com as leis e regulamentos aplicáveis, processos legais e outros requisitos administrativos ou judiciais obrigatórios;
4) Para cumprir processos legais, ordens de execução ou para fazer cumprir os nossos Termos de Utilização e outros acordos, na medida do permitido por lei, apenas partilhando Informações Pessoais para proteger os direitos, a privacidade, a propriedade ou a segurança contra danos à INTELEK, aos nossos afiliados, parceiros, a si ou a outros utilizadores da INTELEK;
5) para proteger os nossos dispositivos, operações e sistemas e para procurar soluções disponíveis para o fazer ou para limitar os danos que podemos ser obrigados a fornecer;
6) Para partilhar dados para fins de investigação académica;
7) Partilhar dados pessoais no interesse público, de acordo com as leis e regulamentos.
8) A subsidiárias ou afiliadas dentro da nossa família empresarial com o objetivo de realizar actividades comerciais normais. Apenas partilharemos os Dados Pessoais necessários para os fins acima referidos e as nossas filiais ficarão igualmente vinculadas à presente Política de Privacidade. Se a finalidade do processamento dos Dados Pessoais for alterada, obteremos novamente o seu consentimento explícito para continuar a processar os seus Dados Pessoais.
- Aos nossos prestadores de serviços terceiros que desempenham determinadas funções relacionadas com a nossa atividade, tais como alojamento de sítios Web, análise de dados, processamento de pagamentos e de cartões de crédito, fornecimento de infra-estruturas, serviços de TI, serviços de apoio ao cliente, serviços de entrega de correio eletrónico e outros serviços semelhantes para nos prestarem serviços. A este respeito, partilhamos as suas informações pessoais para um fim legítimo, necessário, específico e definido, e apenas partilhamos as informações pessoais que precisamos de partilhar. Ao mesmo tempo, os prestadores de serviços terceiros não terão acesso a Dados Pessoais exactos sobre si e não têm o direito de utilizar os Dados Pessoais para outros fins de processamento que tenham contratado connosco.
- Aos nossos clientes e outros parceiros comerciais que, direta ou indiretamente, lhe fornecem os seus Dispositivos Inteligentes e/ou as redes e sistemas através dos quais acede e utiliza o nosso Website e Serviços.
Exceto no caso dos terceiros acima descritos, se optarmos por partilhar as suas Informações Pessoais, só estaremos autorizados a fazê-lo com o seu consentimento. Os terceiros com quem partilhamos Informações Pessoais são obrigados a cumprir o Acordo de Confidencialidade e esta Política de Privacidade para processar as Informações Pessoais de acordo com as directrizes definidas, medidas de segurança e confidencialidade.


Transmissão de dados
Na INTELEK, apenas transferimos Dados Pessoais das formas que o informamos. Podemos transferir os seus Dados Pessoais pelas seguintes razões:
1) Para obter o seu consentimento explícito ou autorização em primeiro lugar;
2) Para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, procedimentos legais e outros requisitos administrativos ou judiciais obrigatórios;
3) Para cumprir os acordos aplicáveis que celebrámos consigo (incluindo acordos electrónicos e Termos de Utilização aplicáveis) ou outros documentos legais que nos sejam fornecidos;
4) Para cumprir processos legais, ordens de execução ou os nossos Termos de Utilização e outros acordos, na medida do permitido por lei, apenas através da partilha de Informações Pessoais para proteger os direitos, a privacidade, a propriedade ou a segurança contra danos à INTELEK, às nossas afiliadas, parceiros, a si ou a outros utilizadores da INTELEK;
5) para proteger os nossos dispositivos, operações e sistemas e para procurar soluções disponíveis para o fazer ou para limitar os danos que podemos ser obrigados a fornecer;
6) Para partilhar dados para fins de investigação académica;
7) Partilhar dados pessoais no interesse público, de acordo com as leis e regulamentos.
A subsidiárias ou afiliadas da nossa família empresarial para efeitos de realização de actividades comerciais normais. Apenas partilharemos os Dados Pessoais necessários para esse fim e as nossas filiais também estarão vinculadas por esta Política de Privacidade. Se a finalidade do processamento dos Dados Pessoais for alterada, obteremos novamente o seu consentimento explícito para continuar a processar os seus Dados Pessoais.
- Aos nossos prestadores de serviços terceiros que desempenham determinadas funções relacionadas com a nossa atividade, tais como alojamento de sítios Web, análise de dados, processamento de pagamentos e de cartões de crédito, fornecimento de infra-estruturas, serviços de TI, serviços de apoio ao cliente, serviços de entrega de correio eletrónico e outros serviços semelhantes para nos prestarem serviços. A este respeito, partilhamos as suas informações pessoais para um fim legítimo, necessário, específico e definido, e apenas partilhamos as informações pessoais que precisamos de partilhar. Ao mesmo tempo, os prestadores de serviços terceiros não terão acesso a Dados Pessoais exactos sobre si e não têm o direito de utilizar os Dados Pessoais para outros fins de processamento que tenham contratado connosco.
- Aos nossos clientes e outros parceiros comerciais que, direta ou indiretamente, lhe fornecem os seus Dispositivos Inteligentes e/ou as redes e sistemas através dos quais acede e utiliza o nosso Website e Serviços.
Exceto no caso dos terceiros acima descritos, se optarmos por partilhar as suas Informações Pessoais, só estaremos autorizados a fazê-lo com o seu consentimento. Os terceiros com quem partilhamos Informações Pessoais são obrigados a cumprir o Acordo de Confidencialidade e esta Política de Privacidade para processar as Informações Pessoais de acordo com as directrizes definidas, medidas de segurança e confidencialidade.


Transferência de dados
Na INTELEK, apenas transferimos Dados Pessoais das formas que o informamos. Podemos transferir os seus Dados Pessoais pelas seguintes razões:
1) Para obter o seu consentimento expresso ou autorização em primeiro lugar;
2) Para cumprir as leis e regulamentos aplicáveis, procedimentos legais e outros requisitos administrativos ou judiciais obrigatórios;
3) Para cumprir os acordos aplicáveis que celebrámos consigo (incluindo acordos electrónicos e Termos de Utilização aplicáveis) ou outros documentos legais que nos tenham sido fornecidos;
4) No caso de qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture, atribuição, transferência ou outra disposição de toda ou qualquer parte da nossa atividade, activos ou acções (incluindo, sem limitação, em relação a uma falência ou processo semelhante). Nesse caso, o utilizador será notificado por correio eletrónico e/ou através de um aviso bem visível no nosso sítio Web sobre qualquer alteração de propriedade, novas utilizações incompatíveis das suas informações pessoais e as opções que poderá ter relativamente às suas informações pessoais. Nessas circunstâncias, exigiremos que os terceiros para os quais as Informações Pessoais tenham sido transferidas cumpram esta Política de Privacidade, caso contrário, exigiremos que obtenham o seu consentimento e autorização para processar as Informações Pessoais.


Divulgações
Apenas divulgamos os seus Dados Pessoais nas seguintes condições e tomamos medidas de segurança que são consistentes com os padrões da indústria:
1) Divulgaremos os seus Dados Pessoais a seu pedido e com o seu consentimento;
2) Se formos obrigados a divulgar os Dados Pessoais para cumprir as leis e os regulamentos, a aplicação administrativa obrigatória ou os requisitos legais, poderemos divulgar os Dados Pessoais de forma adequada com tipos de dados e métodos de divulgação definidos. Sujeito ao cumprimento das leis e regulamentos, solicitaremos os documentos legais aplicáveis, intimações ou cartas de inquérito apropriados após a receção do pedido de divulgação de Dados Pessoais acima referido. Na medida do permitido por lei e pelos regulamentos, os ficheiros que divulgamos estão protegidos por chaves de encriptação.


Medidas de segurança
Utilizamos medidas de segurança físicas, administrativas e técnicas comercialmente razoáveis para manter a integridade e a segurança das suas Informações Pessoais, incluindo, entre outras, as seguintes medidas de segurança: implementação de sistemas e processos internos rigorosos de gestão de dados, encriptação de Informações Pessoais (incluindo transmissão, armazenamento e processamento), dessensibilização de dados, separação de funções e responsabilidades dos funcionários, realização de formação em segurança e privacidade para os nossos funcionários internos, controlo e monitorização do acesso, etc., para evitar fugas, utilização ilegal, acesso não autorizado ou violação de Informações Pessoais.
Se tiver razões para acreditar que a sua interação connosco já não é segura (por exemplo, se achar que a segurança de qualquer conta que possa ter connosco foi comprometida), pode notificar-nos imediatamente do problema enviando-nos um e-mail com as informações de contacto da sua empresa.
Se um incidente de segurança afetar a segurança da sua conta ou das suas informações pessoais, notificá-lo-emos imediatamente utilizando o endereço de correio eletrónico, o número de telefone ou o Centro de Notificações, etc. que nos forneceu e informá-lo-emos de quaisquer sugestões que possamos ter para atenuar ou evitar os riscos envolvidos. Se necessário, tomaremos prontamente as medidas correctivas adequadas de acordo com o nosso plano de resposta de segurança interna e informaremos as autoridades competentes.


Direitos individuais de proteção de dados
Respeitamos os seus direitos e o controlo sobre os seus dados pessoais. O utilizador pode exercer qualquer um dos seguintes direitos:
Através do "Utilizador &rt; Centro Pessoal (Retrato) &rt; Conta e Segurança" ou através do " Utilizador &rt; Perguntas Frequentes e Feedback" na aplicação;
Enviando uma mensagem de correio eletrónico para gdpr@pass.cz.
O utilizador não tem de pagar qualquer taxa pelo exercício dos seus direitos pessoais. De acordo com as várias leis de proteção de dados, o seu pedido de direitos pessoais será processado no prazo de 15 dias úteis, ou no prazo de 30 dias de calendário devido a um pedido de resposta diferente.
Se optar por nos enviar uma mensagem de correio eletrónico, indique claramente quais as informações que pretende alterar no seu pedido, se pretende que as suas informações pessoais sejam eliminadas da nossa base de dados ou quais as restrições que pretende que imponhamos à utilização das suas informações pessoais. Tenha em atenção que, por razões de segurança, poderemos pedir-lhe que verifique a sua identidade antes de darmos seguimento ao seu pedido.
O utilizador pode:
Pedir acesso aos dados pessoais que processamos sobre si;
solicitar a correção de dados pessoais inexactos ou incompletos que processamos sobre si
solicitar o apagamento dos dados pessoais que lhe dizem respeito;
Solicitar uma restrição temporária ou permanente ao processamento de alguns ou de todos os seus dados pessoais;
Solicitar a transferência de Dados Pessoais para si ou para um terceiro quando estivermos a processar os dados com base no seu consentimento ou num contrato consigo e quando o nosso processamento for automatizado;
Recusar ou opor-se à nossa utilização dos seus dados pessoais quando a nossa utilização se baseia no seu consentimento ou nos nossos interesses legítimos.
- Retirada de consentimento:
1) Para consentimentos de privacidade obtidos através das definições do sistema do dispositivo, o seu consentimento pode ser revogado alterando as permissões do dispositivo, incluindo localização, câmara, álbum de fotografias (biblioteca de imagens/vídeos), microfone, definições de Bluetooth, notificações e outras funcionalidades relacionadas;
2) As comunicações de marketing que lhe enviamos e para as quais deu o seu consentimento incluem instruções que lhe permitem retirar o consentimento de acordo com o processo de "auto-exclusão" descrito na informação;
3) Optar por sair do dispositivo inteligente através da aplicação e as informações relacionadas com o dispositivo inteligente não serão recolhidas;
4) Não recolheremos quaisquer informações pessoais do utilizador ao utilizar o Produto em Modo de Visitante;
Se o utilizador retirar o seu consentimento ou autorização, poderemos não ser capazes de continuar a fornecer-lhe os produtos ou serviços relevantes. No entanto, a retirada do consentimento ou da autorização não afectará o tratamento dos dados pessoais com base no seu consentimento anterior à retirada.
Sobre a eliminação da conta: a função de eliminação pode ser encontrada através de " Utilizador &rt; Centro Pessoal (Retrato) &rt; Conta e Segurança &rt; Eliminar Conta".
Transferência internacional de informações recolhidas
A conformidade primária da INTELEK com o requisito de localização de dados e dados mínimos inclui a transferência internacional e, para facilitar as nossas operações, podemos transferir, armazenar e processar as suas informações pessoais em jurisdições diferentes da sua. As leis destes países podem ser diferentes das leis aplicáveis no seu país de residência. Quando o fizermos, garantiremos um nível adequado de proteção desses dados, utilizando a seguinte abordagem:
Incluindo, mas não se limitando a, acordos baseados em cláusulas contratuais-tipo aprovadas pela UE ao abrigo do artigo 46.º do RGPD. Para mais informações, visite
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Se pretender obter mais informações sobre as salvaguardas que implementámos, pode contactar-nos diretamente, conforme descrito na presente Política de Privacidade.


Retenção de dados
Processamos os seus dados pessoais durante o período mínimo necessário para os fins definidos na presente Política de Privacidade, exceto se existir um requisito legal específico que nos obrigue a conservar os dados durante um período mais longo.
Determinaremos o período de retenção adequado com base na quantidade, natureza e sensibilidade dos seus dados pessoais e destruiremos os seus dados pessoais no final do período de retenção. Se não formos capazes de o fazer por razões técnicas, asseguraremos a adoção de medidas adequadas para impedir a utilização posterior dos seus dados pessoais.


Proteção dos dados pessoais de crianças pequenas
A proteção da privacidade de crianças pequenas é particularmente importante para nós. De acordo com vários regulamentos de proteção de dados e privacidade, os Serviços não são dirigidos a pessoas com idade inferior a dezoito (18) anos e solicitamos que essas pessoas não nos forneçam quaisquer Dados Pessoais. Não recolhemos intencionalmente Informações Pessoais de pessoas com idade inferior a dezoito (18) anos, exceto se obtivermos primeiro o consentimento dos pais ou do tutor legal dessa criança. Se tivermos conhecimento de que recolhemos Informações Pessoais de uma pessoa com idade inferior a dezoito (18) anos sem o consentimento dos pais ou do tutor legal dessa criança, tomaremos medidas para remover essas informações.


Alterações à Política de privacidade
Podemos atualizar esta Política de Privacidade para refletir alterações nas nossas práticas de informação, mas pelo menos anualmente. Não violaremos os seus direitos de privacidade ao abrigo desta Política de Privacidade sem o seu consentimento expresso. Para quaisquer actualizações periódicas, forneceremos esta informação na página da Política ou no Centro de Notificações da aplicação ou noutros canais apropriados. Recomendamos que o utilizador consulte esta página regularmente para obter as informações mais recentes sobre as nossas práticas de privacidade.
Se fizermos quaisquer alterações materiais, notificá-lo-emos através de canais a que possa aceder facilmente, como por e-mail ou mensagem de texto (enviada para o endereço de e-mail indicado na sua conta) ou através de um aviso neste Web site antes de a alteração entrar em vigor.


Contactar-nos
Se tiver alguma dúvida sobre as nossas práticas ou sobre esta Política de Privacidade, contacte-nos da seguinte forma:
INTELEK.CZ
Endereço de correio: Rua Olivova, 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Correio eletrónico: gdpr@pass.cz

Swedish: iGET HOME Integritetspolicy
Senast uppdaterad: 8 augusti 2021
Ikraftträdande: 1 september 2021


INTELEK spol. s r.o., organisationsnummer: 4944611, med säte på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registrerat i handelsregistret som förs av den regionala domstolen i Brno, avdelning C, inlaga 12338, bytt namn till INTELEK servis s. r.o., ID-nr: 4944611, med säte på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registrerat i det handelsregister som förs av stadsdomstolen i Prag, avsnitt C, bilaga 353200 och det efterföljande företaget INTELEK.CZ s.r.o., ID-nr 14089459, med säte på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registrerat i det handelsregister som förs av stadsdomstolen i Prag, avsnitt C, bilaga 360411 (nedan kallat "INTELEK" eller "företaget") och dess dotterbolag ("vi", "oss", "vår", "INTELEK spol. s r.o.") åtar sig att skydda din integritet. Denna integritetspolicy för hemsäkerhet ("policyn") beskriver vår praxis i samband med skyddet av personuppgifter som vi behandlar genom din individuella användning av följande tjänster, produkter och relaterade mobilapplikationer (gemensamt kallade "produkterna").
Innan du använder våra Produkter, läs denna Policy noggrant för att förstå våra syften och metoder för att samla in, behandla din Personliga information, inklusive hur vi använder, lagrar, delar och överför Personlig information. Policyn ger dig också sätt att utöva dina rättigheter att få tillgång till, uppdatera, radera eller skydda din personliga information.
Om du accepterar denna policy när du registrerar din personliga information eller börjar använda våra produkter och inte uttryckligen invänder mot innehållet i denna policy, antar vi att du förstår och godkänner denna policy fullt ut. Om du har några frågor om denna policy är du välkommen att kontakta oss via:
Serviceavdelning: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Prag - Nové Město, CZ,
INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Huvudkontor för dataskyddskontoret: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Filialkontor: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
För alla andra mobila applikationer under varumärket INTELEK har våra kunder kontroll över alla personuppgifter som samlas in via våra produkter. Vi samlar in uppgifter baserat på våra kunders instruktioner och behandlingen av dessa uppgifter är begränsad till syftet att tillhandahålla den tjänst som våra kunder har anlitat oss för. Om du är kund hos en av våra kunder och inte längre vill bli kontaktad av någon av våra kunder som använder våra tjänster, vänligen kontakta den kund du kommunicerar med direkt.


Definition av
I denna policy innebär personuppgifter information som skapas, samlas in, registreras och/eller lagras elektroniskt eller på annat sätt som kan användas för att identifiera en individ eller återspegla en individs aktiviteter, antingen baserat på den informationen ensam eller baserat på den informationen och annan information som vi har tillgång till om den individen.
Känslig personlig information omfattar personlig biometrisk information, register och innehåll i kommunikation, hälsoinformation, transaktionsinformation och exakt platsinformation. Om vi samlar in personligt känsliga uppgifter från dig kommer vi att generera ett uttryckligt meddelande om ditt samtycke innan vi samlar in personligt känsliga uppgifter om dig.
Smarta enheter är de datorenheter som tillverkas eller produceras av hårdvarutillverkare, med ett gränssnitt mellan människa och maskin och möjlighet att överföra data, som ansluts trådlöst till ett nätverk, inklusive: smarta hushållsapparater, smarta bärbara enheter, smarta luftreningsenheter etc.


Vilka personuppgifter vi samlar in
För att kunna förse dig med våra produkter kommer vi att be dig att förse oss med de nödvändiga personuppgifter som krävs för att tillhandahålla dessa produkter. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter kan det hända att vi inte kan tillhandahålla produkterna till dig.
1.Information som du frivilligt tillhandahåller oss.
- Konto- eller profiluppgifter: När du registrerar ett konto hos oss kan vi samla in ditt namn och din kontaktinformation, till exempel din e-postadress, telefonnummer, användarnamn och inloggningsinformation. Vi kan också samla in ditt smeknamn, profilbild, landskod, språkpreferens eller tidszonsinformation i ditt konto under din interaktion med våra produkter.
- Återkoppling.
2.Information som vi samlar in automatiskt
- Enhetsinformation: När du interagerar med vår produkt samlar vi automatiskt in enhetsinformation som din enhets MAC-adress, IP-adress, trådlös anslutningsinformation, operativsystemstyp och version, programversionsnummer, aviseringsidentifierare, loggfiler och mobilnätverksinformation.
- Användningsdata: Vi samlar automatiskt in användningsdata om besök, klick, nedladdningar, skickade/mottagna meddelanden och annan användning av vår webbplats och våra tjänster under din interaktion med vår webbplats och våra tjänster.
- Logginformation: en systemlogg och undantagslogg kan registreras när du använder vår applikation.
Observera att det inte är möjligt att identifiera en specifik person enbart baserat på enhets- eller logginformation. Men om dessa typer av icke-personlig information kan användas i kombination med annan information för att identifiera en specifik person, kommer denna icke-personliga information att betraktas som personlig information. Om vi inte har fått ditt samtycke eller om inte annat föreskrivs i sekretesslagar och förordningar, kommer vi att anonymisera och avkänsliggöra sådan icke-personlig information.
- Platsinformation: Om du aktiverar platsbaserade funktioner via behörighetsinställningarna på din mobila enhet samlar vi in och behandlar din platsinformation för att möjliggöra vissa funktioner, till exempel parning med dina smarta enheter. Vi kan också samla in realtidsinformation om din exakta eller oprecisa geografiska plats när du använder vissa smarta enheter eller relaterade tjänster, till exempel robotrengöraren och vädertjänsten.
Baserat på ditt samtycke, när du aktiverar geo-fencing-funktionen på Produkterna, kommer information om din plats att genereras och delas med Google Map-tjänster. Observera att Google har lämpliga sekretessåtgärder, som du kan läsa mer om i Googles sekretesspolicy: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan välja bort sådan användning av din platsinformation genom att hantera tillståndsinställningarna i Produkterna, varefter vi kommer att sluta samla in och använda din platsinformation.
3.Relaterad information om smarta enheter
- Grundläggande information om smarta enheter: när du ansluter dina smarta enheter till våra produkter eller tjänster kan vi samla in grundläggande information om dina smarta enheter, såsom enhetsnamn, enhets-ID, online-status, aktiveringstid, firmware-version och uppdateringsinformation.
- Installationsinformation för smarta enheter: när du köper säkerhetsrelaterade produkter och ställer in deras namn eller beskrivning, t.ex. en videodörrklocka, ger du den namnet "Welcome Doorbell", samt information om att ändra var säkerhetsprodukten är parkopplad och eventuella ändringar av den inställningen.
- Information som rapporteras av smarta enheter: Beroende på vilka olika smarta enheter du väljer att länka till våra produkter eller tjänster kan vi samla in olika information som rapporteras av dina smarta enheter. Smarta kameror kan till exempel rapportera bilder eller videor som de har tagit.


Ändamål och rättslig grund för behandling av personuppgifter
De ändamål för vilka vi kan behandla dina personuppgifter är följande:
- För att förse dig med tjänster: vi behandlar din konto- och profilinformation (inklusive communityinformation), enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och information som rör Smarta enheter för att förse dig med våra produkter och tjänster som du har begärt eller köpt. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor;
- Förbättra våra tjänster: vi behandlar din enhetsinformation, användningsdata, platsinformation och Smart Device-relaterad information för att säkerställa våra produkters funktionalitet och säkerhet, för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster, för att analysera effektiviteten i vår verksamhet och för att förhindra och övervaka bedräglig eller olämplig användning. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av vårt avtal med dig i enlighet med våra Användarvillkor;
- Kommunikation som inte är marknadsföring: vi behandlar dina personuppgifter för att skicka viktig information till dig om tjänsterna, ändringar av våra villkor och policyer och/eller annan administrativ information. Eftersom denna information kan vara viktig kan du inte välja bort att ta emot sådan kommunikation. Den rättsliga grunden för denna behandling är fullgörandet av vårt avtal med dig enligt våra användarvillkor;
- Marknadsföringskommunikation: vi kan behandla dina personuppgifter i syfte att förse dig med marknadsförings- och reklammaterial om våra produkter och tjänster. Om vi gör det kommer alla meddelanden vi skickar till dig att innehålla instruktioner som gör att du kan välja bort att ta emot framtida meddelanden av detta slag. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke. Om du samtycker till att delta i våra lotterier, tävlingar eller andra kampanjer kan vi dessutom använda dina personuppgifter för att administrera dessa aktiviteter;
- Personalisering: vi kan behandla dina konto- och profildata, användningsdata, enhetsinformation för att anpassa produktdesign och förse dig med skräddarsydda tjänster, såsom att rekommendera och visa information och annonser om produkter som är lämpliga för dig och bjuda in dig att delta i undersökningar om din användning av våra produkter. Den rättsliga grunden för denna behandling är ditt samtycke;
- Efterlevnad av lagen: vi kan behandla dina personuppgifter om vi anser att det är nödvändigt eller lämpligt: (a) för att följa tillämpliga lagar och förordningar; (b) för att följa rättsliga förfaranden; (c) för att svara på förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter; (d) för att genomdriva våra villkor; (e) för att skydda vår verksamhet, affärer och system; (f) för att skydda våra rättigheter, integritet, säkerhet eller egendom och/eller rättigheterna för andra användare, inklusive dig; och (g) för att driva tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador vi kan åsamkas.
Om syftet med behandlingen av dina personuppgifter ändras kommer vi att meddela dig om dessa ändringar via e-post (som anges i ditt konto) och/eller ett framträdande meddelande på vår webbplats om dessa ändringar i syfte och de val du kan ha när det gäller dina personuppgifter.


Delning, överföring och utlämnande av personuppgifter


Delning av uppgifter
På INTELEK delar vi endast personuppgifter på de sätt som vi berättar för dig om. Vi kan dela din personliga information under följande omständigheter:
1) För att inhämta ditt uttryckliga samtycke eller tillstånd i första hand, eller för att tillhandahålla information för att stödja lösningen av dina tvister med andra användare i enlighet med din formella begäran;
2) I enlighet med tillämpliga avtal som vi har ingått med dig (inklusive elektroniska avtal och motsvarande användarvillkor) eller andra juridiska dokument som tillhandahålls oss;
3) I enlighet med tillämpliga lagar och förordningar, rättsliga förfaranden och andra obligatoriska administrativa eller rättsliga krav;
4) För att följa rättsliga förfaranden, verkställighetsbeslut eller för att genomdriva våra användarvillkor och andra avtal, i den utsträckning som tillåts enligt lag, endast genom att dela personuppgifter för att skydda rättigheter, integritet, egendom eller säkerhet från skada på INTELEK, våra dotterbolag, partners, dig eller andra INTELEK-användare;
5) för att skydda våra enheter, verksamheter och system och för att utnyttja tillgängliga rättsmedel för att göra detta eller för att begränsa de skadestånd som vi kan bli skyldiga att betala;
6) För att dela data för akademiska forskningsändamål;
7) Att dela personuppgifter i allmänhetens intresse i enlighet med lagar och förordningar.
8) Till dotterbolag eller närstående bolag inom vår företagsfamilj i syfte att bedriva normal affärsverksamhet. Vi kommer endast att dela personuppgifter som är nödvändiga för ovanstående ändamål och våra dotterbolag kommer också att vara bundna av denna sekretesspolicy. Om syftet med behandlingen av Personuppgifter ändras kommer vi återigen att inhämta ditt uttryckliga samtycke till att fortsätta behandla dina Personuppgifter.
- Till våra tredjepartsleverantörer som utför vissa affärsrelaterade funktioner för oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalning och kreditkortsbehandling, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundsupporttjänster, e-postleveranstjänster och andra liknande tjänster för att tillhandahålla tjänster till oss. I detta avseende delar vi dina personuppgifter för ett legitimt, nödvändigt, specifikt och definierat syfte, och vi delar endast de personuppgifter som vi behöver dela. Samtidigt kommer tredjepartsleverantörer inte att ha tillgång till korrekta personuppgifter om dig och har inte rätt att använda personuppgifter för andra behandlingsändamål som de har avtalat med oss om att göra.
- Till våra kunder och andra affärspartner som direkt eller indirekt förser dig med dina smarta enheter och/eller de nätverk och system genom vilka du får åtkomst till och använder vår webbplats och våra tjänster.
Med undantag för de tredje parter som beskrivs ovan, om vi väljer att dela din personliga information, kan vi endast vara auktoriserade att göra det med ditt samtycke. Tredje parter som vi delar personuppgifter med måste följa sekretessavtalet och denna sekretesspolicy för att behandla personuppgifter i enlighet med definierade riktlinjer, säkerhetsåtgärder och sekretess.
Överföring av uppgifter
På INTELEK överför vi endast personuppgifter på de sätt som vi informerar dig om. Vi kan komma att överföra dina Personuppgifter av följande skäl:
1) För att få ditt uttryckliga samtycke eller tillstånd i första hand;
2) För att följa tillämpliga lagar och förordningar, rättsliga förfaranden och andra obligatoriska administrativa eller rättsliga krav;
3) För att följa tillämpliga avtal som vi har ingått med dig (inklusive elektroniska avtal och tillämpliga användarvillkor) eller andra juridiska dokument som tillhandahålls oss;
4) För att följa rättsliga förfaranden, verkställighetsbeslut eller våra användarvillkor och andra avtal, i den utsträckning som lagen tillåter, endast genom att dela personuppgifter för att skydda rättigheter, integritet, egendom eller säkerhet från skada på INTELEK, våra dotterbolag, partners, dig eller andra INTELEK-användare;
5) för att skydda våra enheter, verksamheter och system och för att utnyttja tillgängliga rättsmedel för att göra detta eller för att begränsa de skadestånd som vi kan bli skyldiga att betala;
6) För att dela data för akademiska forskningsändamål;
7) Dela personuppgifter i allmänhetens intresse i enlighet med lagar och förordningar.
Till dotterbolag eller närstående bolag inom vår företagsfamilj i syfte att bedriva normal affärsverksamhet. Vi kommer endast att dela nödvändiga personuppgifter för detta ändamål och våra dotterbolag kommer också att vara bundna av denna sekretesspolicy. Om syftet med behandlingen av Personuppgifter ändras kommer vi återigen att inhämta ditt uttryckliga samtycke till att fortsätta behandla dina Personuppgifter.
- Till våra tredjepartsleverantörer som utför vissa affärsrelaterade funktioner för oss, såsom webbhotell, dataanalys, betalning och kreditkortsbehandling, tillhandahållande av infrastruktur, IT-tjänster, kundsupporttjänster, e-postleveranstjänster och andra liknande tjänster för att tillhandahålla tjänster till oss. I detta avseende delar vi dina personuppgifter för ett legitimt, nödvändigt, specifikt och definierat syfte, och vi delar endast de personuppgifter som vi behöver dela. Samtidigt kommer tredjepartsleverantörer inte att ha tillgång till korrekta personuppgifter om dig och har inte rätt att använda personuppgifter för andra behandlingsändamål som de har avtalat med oss om att göra.
- Till våra kunder och andra affärspartner som direkt eller indirekt förser dig med dina smarta enheter och/eller de nätverk och system genom vilka du får åtkomst till och använder vår webbplats och våra tjänster.
Med undantag för de tredje parter som beskrivs ovan, om vi väljer att dela din personliga information, kan vi endast vara auktoriserade att göra det med ditt samtycke. Tredje parter som vi delar personuppgifter med måste följa sekretessavtalet och denna sekretesspolicy för att behandla personuppgifter i enlighet med definierade riktlinjer, säkerhetsåtgärder och sekretess.
Överföring av uppgifter
På INTELEK överför vi endast personuppgifter på de sätt som vi informerar dig om. Vi kan komma att överföra dina Personuppgifter av följande skäl:
1) För att få ditt uttryckliga samtycke eller tillstånd i första hand;
2) För att följa tillämpliga lagar och förordningar, rättsliga förfaranden och andra obligatoriska administrativa eller rättsliga krav;
3) För att följa tillämpliga avtal som vi har ingått med dig (inklusive elektroniska avtal och tillämpliga användarvillkor) eller andra juridiska dokument som tillhandahålls oss;
4) I händelse av omorganisation, fusion, försäljning, joint venture, tilldelning, överföring eller annan disposition av hela eller delar av vår verksamhet, tillgångar eller aktier (inklusive, utan begränsning, i samband med en konkurs eller liknande förfarande). I sådana fall kommer du att meddelas via e-post och/eller framträdande meddelande på vår webbplats om eventuella ägarförändringar, oförenliga nya användningar av dina personuppgifter och de val du kan ha när det gäller dina personuppgifter. Under sådana omständigheter kommer vi att kräva att tredje parter till vilka personlig information har överförts följer denna sekretesspolicy, annars kommer vi att kräva att de får ditt samtycke och tillstånd att behandla personlig information.


Utlämnande av uppgifter
Vi lämnar endast ut dina personuppgifter under följande villkor och vidtar säkerhetsåtgärder som överensstämmer med branschstandarder:
1) Vi lämnar ut dina personuppgifter på din begäran och genom ditt samtycke;
2) Om vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter för att följa lagar och förordningar, obligatorisk administrativ verkställighet eller rättsliga krav, kan vi lämna ut personuppgifter på ett lämpligt sätt med definierade datatyper och metoder för utlämnande. Med förbehåll för efterlevnad av lagar och förordningar kommer vi att begära lämpliga tillämpliga juridiska dokument, stämningar eller förfrågningsbrev vid mottagandet av ovanstående begäran om utlämnande av personuppgifter. I den utsträckning som tillåts enligt lag och förordning skyddas de filer vi lämnar ut av krypteringsnycklar.


Säkerhetsåtgärder
Vi använder kommersiellt rimliga fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till, följande säkerhetsåtgärder: implementering av strikta interna datahanteringssystem och processer, kryptering av personuppgifter (inklusive överföring, lagring och bearbetning), avkänsliggörande av data, segregering av anställdas roller och ansvar, genomförande av säkerhets- och integritetsutbildning för våra interna anställda, kontroll och övervakning av åtkomst etc. för att förhindra läckage, olaglig användning, obehörig åtkomst eller intrång i personuppgifterna.
Om du har anledning att tro att din interaktion med oss inte längre är säker (till exempel om du anser att säkerheten för något konto du har hos oss har äventyrats), kan du omedelbart meddela oss om problemet genom att skicka ett e-postmeddelande med ditt företags kontaktuppgifter till oss.
Om en säkerhetsincident påverkar säkerheten för ditt konto eller dina personuppgifter kommer vi omedelbart att meddela dig via den e-postadress, telefonnummer eller Notification Center etc. som du har angett till oss och informera dig om eventuella förslag som vi kan ha för att minska eller förhindra de risker som är inblandade. Vid behov kommer vi omedelbart att vidta lämpliga korrigerande åtgärder i enlighet med vår interna säkerhetsplan och rapportera till relevanta myndigheter.


Enskilda personers rätt till dataskydd
Vi respekterar dina rättigheter och din kontroll över dina personuppgifter. Du kan utöva någon av följande rättigheter:
Genom "User &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" eller genom " User &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" i applikationen;
Genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@pass.cz.
Du behöver inte betala någon avgift för att utöva dina personliga rättigheter. Enligt olika dataskyddslagar kommer din begäran om personliga rättigheter att behandlas inom 15 arbetsdagar, eller inom 30 kalenderdagar på grund av en annan begäran om svar.
Om du väljer att skicka e-post till oss ska du tydligt ange vilken information du vill ändra i din begäran, om du vill att dina personuppgifter ska raderas från vår databas eller på annat sätt tala om för oss vilka begränsningar du vill att vi ska införa för vår användning av dina personuppgifter. Observera att vi kan be dig att verifiera din identitet av säkerhetsskäl innan vi vidtar ytterligare åtgärder med anledning av din begäran.
Du kan:
Begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig;
begära att vi korrigerar felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som vi behandlar om dig;
begära radering av personuppgifter som rör dig;
Begära en tillfällig eller permanent begränsning av behandlingen av vissa eller alla dina personuppgifter;
Begära överföring av personuppgifter till dig eller till en tredje part där vi behandlar uppgifterna på grundval av ditt samtycke eller ett avtal med dig och där vår behandling är automatiserad;
vägra eller invända mot vår användning av dina personuppgifter där vår användning är baserad på ditt samtycke eller våra legitima intressen.
- Återkallande av samtycke:
1) För sekretessmedgivanden som erhållits via enhetens systeminställningar kan ditt samtycke återkallas genom att ändra enhetens behörigheter, inklusive plats, kamera, fotoalbum (bild-/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-inställningar, aviseringar och andra relaterade funktioner;
2) Den marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig och som du samtycker till innehåller instruktioner som gör att du kan återkalla ditt samtycke i enlighet med den "opt-out"-process som beskrivs i informationen;
3) Om du väljer bort den smarta enheten via appen kommer information som är relaterad till den smarta enheten inte att samlas in;
4) Vi kommer inte att samla in någon av dina personuppgifter genom att använda produkten för besöksläge;
Om du återkallar ditt samtycke eller tillstånd kanske vi inte kan fortsätta att förse dig med relevanta produkter eller tjänster. Återkallande av samtycke eller tillstånd kommer dock inte att påverka behandlingen av personuppgifter baserat på ditt samtycke före återkallandet.
Om radering av konto: raderingsfunktionen kan hittas via " Användare &rt; Personligt center (porträtt) &rt; Konto och säkerhet &rt; Radera konto".


Internationell överföring av insamlad information
INTELEKs primära efterlevnad av datalokaliseringskravet och minimidata inkluderar internationell överföring, och för att underlätta vår verksamhet kan vi överföra, lagra och behandla din personliga information i andra jurisdiktioner än där du bor. Lagarna i dessa länder kan skilja sig från de lagar som gäller i ditt bosättningsland. Där vi gör det kommer vi att säkerställa en adekvat skyddsnivå för dessa uppgifter genom att använda följande tillvägagångssätt:
Inklusive, men inte begränsat till, avtal baserade på godkända EU-standardavtalsklausuler enligt GDPR artikel 46. För mer information, vänligen besök
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
Om du vill ha mer information om de skyddsåtgärder vi har infört kan du kontakta oss direkt enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.


Lagring av uppgifter
Vi behandlar dina personuppgifter under den minimiperiod som krävs för de ändamål som anges i denna integritetspolicy, såvida det inte finns ett specifikt lagkrav på att vi ska lagra uppgifterna under en längre period.
Vi kommer att fastställa lämplig lagringsperiod baserat på mängden, arten och känsligheten hos dina personuppgifter och kommer att förstöra dina personuppgifter i slutet av lagringsperioden. Om vi inte kan göra det av tekniska skäl kommer vi att se till att lämpliga åtgärder vidtas för att förhindra ytterligare sådan användning av dina personuppgifter.


Skydd av personuppgifter för små barn
Att skydda små barns integritet är särskilt viktigt för oss. I enlighet med olika bestämmelser om dataskydd och integritet riktar sig Tjänsterna inte till personer under arton (18) år och vi begär att sådana personer inte lämnar några Personuppgifter till oss. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från personer under arton (18) år om vi inte först får samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från en person under arton (18) år utan samtycke från barnets förälder eller juridiska förmyndare, kommer vi att vidta åtgärder för att ta bort den informationen.


Ändringar av integritetspolicyn
Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla ändringar i vår informationspraxis, men minst en gång om året. Vi kommer inte att bryta mot dina integritetsrättigheter enligt denna integritetspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. För eventuella regelbundna uppdateringar kommer vi att tillhandahålla denna information på policysidan eller i App Notification Center eller andra lämpliga kanaler. Vi uppmuntrar dig att regelbundet kontrollera denna sida för den senaste informationen om vår sekretesspraxis.
Om vi gör några väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig via kanaler som du lätt kan komma åt, till exempel via e-post eller textmeddelande (skickas till den e-postadress som anges i ditt konto) eller via ett meddelande på denna webbplats innan ändringen träder i kraft.

Kontakta oss
Om du har några frågor om vår praxis eller denna sekretesspolicy, vänligen kontakta oss på följande sätt:
INTELEK.CZ
Postadress: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,
Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
E-post: gdpr@pass.cz

English: iGET HOME Privacy Policy
Last update: 8. srpna 2021
Effective date: 1. září 2021

The company INTELEK spol. s r.o., ID No.: 4944611, with registered office at Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register kept by the Regional Court in Brno, Section C, Insert 12338, newly renamed INTELEK servis s. r.o., ID No.: 4944611, with registered office at Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 353200 and the successor company INTELEK.CZ s.r.o., ID No. 14089459, with registered office at Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 360411 (hereinafter referred to as "INTELEK" or "Company") and its subsidiaries ("we", "us", "our", "INTELEK spol. s r.o.") undertake to protect your privacy. This Home Security Privacy Policy ("Policy") describes our practices in connection with the protection of personal information we process through your individual use of the following services, products and related mobile applications (collectively, the "Products").
Before using our Products, please read this Policy carefully to understand our purposes and practices for collecting, processing your Personal Information, including how we use, store, share and transfer Personal Information. The Policy also provides you with ways to exercise your rights to access, update, delete or protect your Personal Information.

If you accept this Policy when you register your Personal Information or begin using our Products and do not expressly object to the content of this Policy, we will assume that you fully understand and agree to this Policy. If you have any questions about this Policy, please feel free to contact us by:
Service Department: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Prague - Nové Město, CZ,
Post Address: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,
Headquarters of the data protection office: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,
Branch office: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

For all other mobile applications under the INTELEK brand, our Clients have control over all personal data collected through our products. We collect data based on the instructions of our Clients and the processing of this data is limited to the purpose of providing the service for which our Clients have engaged us. If you are a customer of one of our Clients and no longer wish to be contacted by any of our Clients who use our services, please contact the Client you are communicating with directly.

Definition
In this policy, personal information means information created, collected, recorded and/or stored electronically or otherwise that can be used to identify an individual or reflect the activities of an individual, either on the basis of that information alone or on the basis of that information and other information to which we have access about the individual.
Personal Sensitive Information includes personal biometric information, records and content of communications, health information, transaction information, and precise location information. If we collect personally sensitive data from you, we will generate an explicit notice of your consent before collecting personally sensitive data about you.
Smart devices are those computing devices manufactured or produced by hardware manufacturers, with a human-machine interface and the ability to transmit data, that connect wirelessly to a network, including: smart home appliances, smart wearables, smart air purification devices, etc.

What personal data we collect
In order to provide you with our products, we will ask you to provide us with the necessary personal information that is required to provide these products. If you do not provide your Personal Information, we may not be able to provide the Products to you.
1.Information you voluntarily provide to us.
- Account or profile details: When you register an account with us, we may collect your name and contact information, such as your email address, phone number, username and login information. We may also collect your nickname, profile picture, country code, language preference, or time zone information in your account during your interaction with our Products.
- Feedback: When you use the feedback and suggestion features in our products, we will collect your email address, mobile phone number and the content of your feedback so that we can address your issues and resolve device malfunctions in a timely manner.
2.Information we collect automatically
- Device Information:When you interact with our Product, we automatically collect device information such as your device's MAC address, IP address, wireless connection information, operating system type and version, application version number, notification identifier, log files, and mobile network information.
- Usage Data: We automatically collect usage data regarding visits, clicks, downloads, messages sent/received, and other use of our Website and Services during your interaction with our Website and Services.
- Log information: a system log and exception log may be recorded when you use our application.
Please note that it is not possible to identify a specific person based on device or log information alone. However, if these types of non-personal information can be used in combination with other information to identify a specific person, this non-personal information will be considered personal information. Unless we have obtained your consent or unless otherwise provided by privacy laws and regulations, we will anonymize and desensitize such non-personal information.
- Location Information: If you enable location-based features through the permission settings on your mobile device, we will collect and process your location information to enable certain features, such as pairing with your Smart Devices. We may also collect real-time information about your precise or imprecise geographic location when you use certain Smart Devices or related services, such as the Robotic Cleaner and Weather Service.
Based on your consent, when you enable the geo-fencing feature on the Products, information about your location will be generated and shared with Google Map services. Please note that Google has appropriate privacy measures, which you can read in more detail in Google's Privacy Policy: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. You may opt-out of such use of your location information by managing the permission settings in the Products, after which we will stop collecting and using your location information.
3.Related information about smart devices
- Basic Smart Device Information: when you connect your Smart Devices to our Products or Services, we may collect basic information about your Smart Devices, such as device name, device ID, online status, activation time, firmware version, and update information.
- Smart Device Setup Information: when you purchase security-related products and set up their name or description, such as a video doorbell, you name it "Welcome Doorbell," as well as information about changing where the security product is paired and any modifications to that setup.
- Information reported by Smart Devices: Depending on the different Smart Devices you choose to link to our Products or Services, we may collect different information reported by your Smart Devices. For example, Smart Cameras may report images or videos that they have taken.

Purposes and legal basis for processing personal data
The purposes for which we may process your personal data are as follows:
- To provide you with services: we process your account and profile information(including community information), device information, usage data, location information and information relating to Smart Devices to provide you with our products and services that you have requested or purchased. The legal basis for this processing is the performance of our contract with you under our terms of use.;
- Improving our Services: we process your device information, usage data, location information and Smart Device related information to ensure the functionality and security of our Products, to develop and improve our Products and Services, to analyze the effectiveness of our operations, and to prevent and monitor fraudulent or inappropriate use. The legal basis for this processing is the performance of our contract with you in accordance with our Terms of Use;
- Non-marketing communications: we process your personal data to send you important information regarding the Services, changes to our terms and policies and/or other administrative information. Because this information may be important, you cannot opt out of receiving such communications. The legal basis for this processing is the performance of our contract with you under our terms of use;
- Marketing Communications: we may process your personal data for the purpose of providing you with marketing and promotional materials about our products and services. If we do so, any communication we send you will contain instructions to allow you to opt out of receiving future communications of this nature. The legal basis for this processing is your consent. In addition, if you agree to participate in our sweepstakes, contests or other promotions, we may use your personal information to administer these activities;
- Personalisation: we may process your account and profile data, usage data, device information in order to personalise product design and provide you with tailored services, such as recommending and displaying information and advertisements about products that are suitable for you and inviting you to participate in surveys about your use of our products. The legal basis for this processing is your consent;
- Compliance with the law: we may process your personal data where we consider it necessary or appropriate: (a) to comply with applicable laws and regulations; (b) to comply with legal process; (c) to respond to requests from public and governmental authorities; (d) to enforce our terms; (e) to protect our operations, business and systems; (f) to protect our rights, privacy, security or property and/or the rights of other users, including you; and (g) to pursue available remedies or limit the damages we may incur.
If the purposes for processing your personal information change, we will notify you of those changes by email (as indicated in your account) and/or a prominent notice on our website of those changes in purposes and the choices you may have regarding your personal information.

Sharing, transferring and disclosing personal data
Data Sharing
At INTELEK, we only share Personal Information in ways that we tell you about. We may share your Personal Information in the following circumstances:

1) To obtain your express consent or authorization in the first instance, or to provide information to support the resolution of your disputes with other users in accordance with your formal request;
2) In accordance with applicable agreements we have entered into with you (including electronic agreements and corresponding Terms of Use) or other legal documents provided to us;
3) In accordance with applicable laws and regulations, legal proceedings and other mandatory administrative or judicial requirements;
4) To comply with legal process, enforcement orders, or to enforce our Terms of Use and other agreements, to the extent permitted by law, only by sharing Personal Information to protect the rights, privacy, property, or safety from harm to INTELEK, our affiliates, partners, you, or other INTELEK users;
5) to protect our devices, operations and systems and to pursue available remedies to do so or to limit the damages we may be required to provide;
6) To share data for academic research purposes;
7) Sharing personal data in the public interest in accordance with laws and regulations.
8) To subsidiaries or affiliates within our corporate family for the purpose of conducting normal business activities. We will only share Personal Information necessary for the above purpose and our affiliates will also be bound by this Privacy Policy. If the purpose of processing Personal Data changes, we will again obtain your explicit consent to continue processing your Personal Data.
- To our third-party service providers who perform certain business-related functions for us, such as website hosting, data analytics, payment and credit card processing, infrastructure provision, IT services, customer support services, email delivery services and other similar services to provide services to us. In this regard, we share your personal information for a legitimate, necessary, specific and defined purpose, and we only share your personal information that we need to share. At the same time, third-party service providers will not have access to accurate Personal Data about you and do not have the right to use Personal Data for other processing purposes that they have contracted with us to do.
- To our customers and other business partners who directly or indirectly provide you with your Smart Devices and/or the networks and systems through which you access and use our Website and Services.
Except for the third parties described above, if we choose to share your Personal Information, we may only be authorized to do so with your consent. Third parties with whom we share Personal Information are required to comply with the Confidentiality Agreement and this Privacy Policy to process Personal Information in accordance with defined guidelines, security measures and confidentiality.

Transfer of Data
At INTELEK, we only transfer Personal Data in the ways that we inform you about. We may transfer your Personal Data for the following reasons:
1) To obtain your express consent or authorization in the first place;
2) To comply with applicable laws and regulations, legal proceedings and other mandatory administrative or judicial requirements;
3) To comply with applicable agreements we have entered into with you (including electronic agreements and applicable Terms of Use) or other legal documents provided to us;
4) To comply with legal process, enforcement orders, or our Terms of Use and other agreements, to the extent permitted by law, only by sharing Personal Information to protect the rights, privacy, property, or safety from harm to INTELEK, our affiliates, partners, you, or other INTELEK users;

5) to protect our devices, operations and systems and to pursue available remedies to do so or to limit the damages we may be required to provide;
6) To share data for academic research purposes;
7) Sharing personal data in the public interest in accordance with laws and regulations.
To subsidiaries or affiliates within our corporate family for the purpose of conducting normal business activities. We will only share Personal Information necessary for the stated purpose and our affiliates will also be bound by this Privacy Policy. If the purpose of processing Personal Data changes, we will again obtain your explicit consent to continue processing your Personal Data.
- To our third-party service providers who perform certain business-related functions for us, such as website hosting, data analytics, payment and credit card processing, infrastructure provision, IT services, customer support services, email delivery services and other similar services to provide services to us. In this regard, we share your personal information for a legitimate, necessary, specific, and defined purpose, and we only share the personal information we need to share. At the same time, third-party service providers will not have access to accurate Personal Data about you and do not have the right to use Personal Data for other processing purposes that they have contracted with us to do.
- To our customers and other business partners who directly or indirectly provide you with your Smart Devices and/or the networks and systems through which you access and use our Website and Services.
Except for the third parties described above, if we choose to share your Personal Information, we may only be authorized to do so with your consent. Third parties with whom we share Personal Information are required to comply with the Confidentiality Agreement and this Privacy Policy to process Personal Information in accordance with defined guidelines, security measures and confidentiality.

Transfer of Data
At INTELEK, we only transfer Personal Data in the ways that we inform you about. We may transfer your Personal Data for the following reasons:
1) To obtain your express consent or authorization in the first place;
2) To comply with applicable laws and regulations, legal proceedings and other mandatory administrative or judicial requirements;
3) To comply with applicable agreements we have entered into with you (including electronic agreements and applicable Terms of Use) or other legal documents provided to us;
4) In the event of any reorganization, merger, sale, joint venture, assignment, transfer or other disposition of all or any part of our business, assets or stock (including, without limitation, in connection with a bankruptcy or similar proceeding). In such event, you will be notified by email and/or prominent notice on our website of any change in ownership, incompatible new uses of your personal information and the choices you may have regarding your personal information. In such circumstances, we will require third parties to whom Personal Information has been transferred to comply with this Privacy Policy, otherwise we will require them to obtain your consent and authorization to process Personal Information.

Disclosures
We only disclose your Personal Data under the following conditions and take security measures that are consistent with industry standards:
1) We will disclose your Personal Data upon your request and through your consent;
2) If we are required to disclose Personal Data to comply with laws and regulations, mandatory administrative enforcement or legal requirements, we may disclose Personal Data in an appropriate manner with defined data types and disclosure methods. Subject to compliance with laws and regulations, we will request the appropriate applicable legal documents, subpoenas or letters of inquiry upon receipt of the above request for disclosure of Personal Information. To the extent permitted by law and regulation, the files we disclose are protected by encryption keys.

Security measures
We use commercially reasonable physical, administrative, and technical security measures to maintain the integrity and security of your Personal Information, including, but not limited to, the following security measures: implementing strict internal data management systems and processes, encrypting Personal Information (including transmission, storage, and processing), desensitizing data, segregating employee roles and responsibilities, conducting security and privacy training for our internal employees, controlling and monitoring access, etc., to prevent the leakage, unlawful use, unauthorized access, or breach of Personal Information.
If you have reason to believe that your interaction with us is no longer secure (for example, if you feel that the security of any account you may have with us has been compromised), you may notify us immediately of the problem by sending us an email with your company's contact information.
If a security incident affects the security of your account or personal information, we will promptly notify you using the email address, phone number or Notification Center, etc. that you have provided to us and inform you of any suggestions we may have to mitigate or prevent the risks involved. If necessary, we will promptly take appropriate corrective action in accordance with our internal security response plan and report to the relevant authorities.

Individual's data protection rights
We respect your rights and control over your personal data. You may exercise any of the following rights:
Through the "User &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" or through the "User &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" in the app;
By sending an email to gdpr@pass.cz.

You do not have to pay any fee to exercise your personal rights. Subject to various data protection laws, your request for personal rights will be processed within 15 business days, or within 30 calendar days due to a different request for a response.
If you choose to email us, please clearly indicate what information you would like to change in your request, whether you wish to have your personal information deleted from our database, or otherwise tell us what restrictions you would like us to place on our use of your personal information. Please note that we may ask you to verify your identity for security reasons before we take further action on your request.

You may:
request access to the personal data we process about you;
request that we correct inaccurate or incomplete Personal Data we process about you;
request the erasure of Personal Data relating to you;
request a temporary or permanent restriction on the processing of some or all of your Personal Data;
request the transfer of Personal Data to you or to a third party where we are processing the data on the basis of your consent or a contract with you and where our processing is automated;
Refuse or object to our use of your personal data where our use is based on your consent or our legitimate interests.

- Withdrawal of consent: We will exercise your right to withdraw your data protection consent in the following ways:
1) For privacy consents obtained through the device's system settings, your consent may be revoked by changing the device's permissions, including location, camera, photo album (image/video library), microphone, Bluetooth settings, notifications, and other related features;
2) The marketing communications we send you that you consent to include instructions that allow you to withdraw consent in accordance with the "opt-out" process described in the information;
3) Opt out of the smart device through the app and information related to the smart device will not be collected;
4) We will not collect any of your personal information by using the Visitor Mode Product;
If you withdraw your consent or authorization, we may not be able to continue to provide you with the relevant products or services. However, withdrawal of consent or authorization will not affect the processing of personal data based on your consent prior to withdrawal.
About account deletion: the deletion function can be found via "User &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security &rt; Delete Account".

International transfer of collected information
INTELEK's primary compliance with the data localization requirement and minimum data includes international transfer, and in order to facilitate our operations, we may transfer, store and process your personal information in jurisdictions other than where you live. The laws of these countries may differ from the laws applicable in your country of residence. Where we do so, we will ensure an adequate level of protection for that data by using the following approach:

Including, but not limited to, agreements based on approved EU standard contractual clauses under GDPR Article 46. For more information, please visit

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

If you would like further details of the safeguards we have put in place, you can contact us directly as described in this Privacy Policy.

Data retention

We process your personal data for the minimum period necessary for the purposes set out in this Privacy Policy, unless there is a specific legal requirement for us to retain the data for a longer period.

We will determine the appropriate retention period based on the amount, nature and sensitivity of your personal data and will destroy your personal data at the end of the retention period. If we are unable to do so for technical reasons, we will ensure that appropriate measures are in place to prevent further such use of your Personal Data.

Protection of personal data of young children

Protecting the privacy of young children is particularly important to us. Pursuant to various data protection and privacy regulations, the Services are not directed to persons under the age of eighteen (18) and we request that such persons do not provide any Personal Information to us. We do not knowingly collect Personal Information from persons under the age of eighteen (18) unless we first obtain the consent of that child's parent or legal guardian. If we become aware that we have collected Personal Information from a person under the age of eighteen (18) without the consent of that child's parent or legal guardian, we will take steps to remove that information.

Changes to the Privacy Policy

We may update this Privacy Policy to reflect changes in our information practices, but at least annually. We will not violate your privacy rights under this Privacy Policy without your express consent. For any periodic updates, we will provide this information on the Policy page or in the App Notification Center or other appropriate channels. We encourage you to check this page regularly for the latest information about our privacy practices.

If we make any material changes, we will notify you through channels you can easily access, such as by email or text message (sent to the email address listed in your account) or through a notice on this website before the change goes into effect.

Contact us

If you have any questions about our practices or this Privacy Policy, please contact us as follows:

INTELEK.CZ

Mailing address: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

E-mail: gdpr@pass.cz

 

Danish: iGET HOME Privatlivspolitik

Sidst opdateret: 8. august 2021

Ikrafttrædelsesdato: 1. september 2021

INTELEK spol. s r.o., virksomheds-ID: 4944611, med hjemsted på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registreret i handelsregistret, der føres af den regionale domstol i Brno, sektion C, indsat 12338, nyligt omdøbt til INTELEK servis s. r.o., ID nr.: 4944611, med hjemsted på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, sektion C, indsæt 353200 og efterfølgeren INTELEK.CZ s.r.o., ID nr. 14089459, med hjemsted på Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, registreret i handelsregistret, der føres af byretten i Prag, sektion C, indsæt 360411 (i det følgende benævnt "INTELEK" eller "virksomhed") og dets datterselskaber ("vi", "os", "vores", "INTELEK spol. s r.o.") forpligter sig til at beskytte dit privatliv. Denne privatlivspolitik for hjemmesikkerhed ("politikken") beskriver vores praksis i forbindelse med beskyttelse af personlige oplysninger, som vi behandler gennem din individuelle brug af følgende tjenester, produkter og relaterede mobilapplikationer (samlet benævnt "produkterne").

Før du bruger vores produkter, bedes du læse denne politik omhyggeligt for at forstå vores formål og praksis for indsamling og behandling af dine personlige oplysninger, herunder hvordan vi bruger, gemmer, deler og overfører personlige oplysninger. Politikken giver dig også mulighed for at udøve dine rettigheder til at få adgang til, opdatere, slette eller beskytte dine personlige oplysninger.

Hvis du accepterer denne politik, når du registrerer dine personlige oplysninger eller begynder at bruge vores produkter og ikke udtrykkeligt gør indsigelse mod indholdet af denne politik, vil vi antage, at du fuldt ud forstår og accepterer denne politik. Hvis du har spørgsmål om denne politik, er du velkommen til at kontakte os via:

Serviceafdeling: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Prag - Nové Město, CZ,

Postadresse: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Hovedkvarter for databeskyttelseskontoret: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Afdelingskontor: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

For alle andre mobilapplikationer under INTELEK-brandet har vores kunder kontrol over alle personlige data, der indsamles via vores produkter. Vi indsamler data baseret på vores kunders instruktioner, og behandlingen af disse data er begrænset til formålet med at levere den service, som vores kunder har engageret os til. Hvis du er kunde hos en af vores kunder og ikke længere ønsker at blive kontaktet af nogen af vores kunder, der bruger vores tjenester, bedes du kontakte den kunde, du kommunikerer med, direkte.

Definition

I denne politik betyder personlige oplysninger oplysninger, der er oprettet, indsamlet, registreret og/eller gemt elektronisk eller på anden måde, der kan bruges til at identificere en person eller afspejle en persons aktiviteter, enten baseret på disse oplysninger alene eller baseret på disse oplysninger og andre oplysninger, vi har adgang til om den pågældende person.

Personfølsomme oplysninger omfatter personlige biometriske oplysninger, optegnelser og indhold af kommunikation, sundhedsoplysninger, transaktionsoplysninger og præcise lokaliseringsoplysninger. Hvis vi indsamler personfølsomme data fra dig, vil vi generere en udtrykkelig meddelelse om dit samtykke, før vi indsamler personfølsomme data om dig.

Smarte enheder er de computerenheder, der er fremstillet eller produceret af hardwareproducenter, med en grænseflade mellem menneske og maskine og evnen til at overføre data, der forbinder trådløst til et netværk, herunder: smarte husholdningsapparater, smarte wearables, smarte luftrensningsenheder osv.

Hvilke personlige data indsamler vi?

For at kunne levere vores produkter til dig, vil vi bede dig om at give os de nødvendige personlige oplysninger, der kræves for at levere disse produkter. Hvis du ikke giver os dine personlige oplysninger, kan vi muligvis ikke levere produkterne til dig.

  1. oplysninger, du frivilligt giver os.

- Konto- eller profiloplysninger: Når du registrerer en konto hos os, kan vi indsamle dit navn og dine kontaktoplysninger, såsom din e-mailadresse, dit telefonnummer, dit brugernavn og dine login-oplysninger. Vi kan også indsamle dit kaldenavn, profilbillede, landekode, sprogpræference eller oplysninger om tidszone på din konto under din interaktion med vores produkter.

- Feedback: Når du bruger feedback- og forslagsfunktionerne i vores produkter, indsamler vi din e-mailadresse, dit mobiltelefonnummer og indholdet af din feedback, så vi kan behandle dine problemer og løse funktionsfejl på enheden rettidigt.

  1. oplysninger, vi indsamler automatisk

- Enhedsoplysninger: Når du interagerer med vores produkt, indsamler vi automatisk enhedsoplysninger såsom din enheds MAC-adresse, IP-adresse, trådløse forbindelsesoplysninger, operativsystemtype og -version, applikationsversionsnummer, meddelelsesidentifikator, logfiler og mobilnetværksoplysninger.

- Brugsdata: Vi indsamler automatisk brugsdata vedrørende besøg, klik, downloads, sendte/modtagne meddelelser og anden brug af vores websted og tjenester under din interaktion med vores websted og tjenester.

- Logoplysninger: En systemlog og undtagelseslog kan blive registreret, når du bruger vores applikation.

Bemærk venligst, at det ikke er muligt at identificere en bestemt person baseret på enheds- eller logoplysninger alene. Men hvis disse typer af ikke-personlige oplysninger kan bruges i kombination med andre oplysninger til at identificere en bestemt person, vil disse ikke-personlige oplysninger blive betragtet som personlige oplysninger. Medmindre vi har fået dit samtykke, eller medmindre andet er fastsat i love og regler om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi anonymisere og desensibilisere sådanne ikke-personlige oplysninger.

- Placeringsoplysninger: Hvis du aktiverer placeringsbaserede funktioner via tilladelsesindstillingerne på din mobile enhed, indsamler og behandler vi dine placeringsoplysninger for at aktivere visse funktioner, såsom parring med dine smartenheder. Vi kan også indsamle oplysninger i realtid om din præcise eller upræcise geografiske placering, når du bruger visse smartenheder eller relaterede tjenester, såsom robotrengøring og vejrtjeneste.

Baseret på dit samtykke, når du aktiverer geo-fencing-funktionen på produkterne, vil oplysninger om din placering blive genereret og delt med Google Map-tjenester. Bemærk venligst, at Google har passende foranstaltninger til beskyttelse af personlige oplysninger, som du kan læse mere om i Googles privatlivspolitik: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Du kan fravælge en sådan brug af dine placeringsoplysninger ved at administrere tilladelsesindstillingerne i produkterne, hvorefter vi vil stoppe med at indsamle og bruge dine placeringsoplysninger.

3.Relaterede oplysninger om smartenheder

- Grundlæggende oplysninger om smartenheder: Når du tilslutter dine smartenheder til vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle grundlæggende oplysninger om dine smartenheder, såsom enhedsnavn, enheds-ID, onlinestatus, aktiveringstidspunkt, firmwareversion og opdateringsoplysninger.

- Oplysninger om opsætning af smartenheder: Når du køber sikkerhedsrelaterede produkter og opsætter deres navn eller beskrivelse, f.eks. en videodørklokke, giver du den navnet "Welcome Doorbell", samt oplysninger om ændring af, hvor sikkerhedsproduktet er parret, og eventuelle ændringer i opsætningen.

- Oplysninger rapporteret af smartenheder: Afhængigt af de forskellige smartenheder, du vælger at linke til vores produkter eller tjenester, kan vi indsamle forskellige oplysninger rapporteret af dine smartenheder. Smartkameraer kan f.eks. rapportere billeder eller videoer, som de har taget.

Formål og retsgrundlag for behandling af personoplysninger

De formål, som vi kan behandle dine persondata til, er som følger:

- At levere tjenester til dig: Vi behandler dine konto- og profiloplysninger (herunder oplysninger om fællesskaber), enhedsoplysninger, brugsdata, placeringsoplysninger og oplysninger om smartenheder for at kunne levere de produkter og tjenester til dig, som du har anmodet om eller købt. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af vores kontrakt med dig i henhold til vores brugsvilkår;

- Forbedring af vores tjenester: Vi behandler dine enhedsoplysninger, brugsdata, placeringsoplysninger og Smart Device-relaterede oplysninger for at sikre vores produkters funktionalitet og sikkerhed, for at udvikle og forbedre vores produkter og tjenester, for at analysere effektiviteten af vores aktiviteter og for at forhindre og overvåge svigagtig eller upassende brug. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af vores kontrakt med dig i overensstemmelse med vores brugsvilkår;

- Ikke-markedsføringskommunikation: Vi behandler dine personoplysninger for at sende dig vigtige oplysninger om tjenesterne, ændringer i vores vilkår og politikker og/eller andre administrative oplysninger. Da disse oplysninger kan være vigtige, kan du ikke fravælge at modtage sådanne meddelelser. Retsgrundlaget for denne behandling er opfyldelsen af vores kontrakt med dig i henhold til vores brugsvilkår;

- Marketingkommunikation: Vi kan behandle dine persondata med det formål at give dig marketing- og reklamemateriale om vores produkter og tjenester. Hvis vi gør det, vil enhver kommunikation, vi sender dig, indeholde instruktioner, der giver dig mulighed for at fravælge at modtage fremtidig kommunikation af denne art. Det juridiske grundlag for denne behandling er dit samtykke. Hvis du derudover accepterer at deltage i vores lotterier, konkurrencer eller andre kampagner, kan vi bruge dine personlige oplysninger til at administrere disse aktiviteter;

- Personalisering: Vi kan behandle dine konto- og profildata, brugsdata, enhedsoplysninger for at personalisere produktdesign og give dig skræddersyede tjenester, såsom at anbefale og vise oplysninger og reklamer om produkter, der passer til dig, og invitere dig til at deltage i undersøgelser om din brug af vores produkter. Retsgrundlaget for denne behandling er dit samtykke;

- Overholdelse af loven: Vi kan behandle dine personlige data, hvor vi anser det for nødvendigt eller passende: (a) for at overholde gældende love og regler; (b) for at overholde juridiske processer; (c) for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder; (d) for at håndhæve vores vilkår; (e) for at beskytte vores drift, forretning og systemer; (f) for at beskytte vores rettigheder, privatliv, sikkerhed eller ejendom og/eller andre brugeres rettigheder, herunder dig; og (g) for at forfølge tilgængelige retsmidler eller begrænse de skader, vi måtte pådrage os.

Hvis formålet med behandlingen af dine personlige oplysninger ændres, vil vi underrette dig om disse ændringer via e-mail (som angivet i din konto) og/eller en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside om disse ændringer i formål og de valg, du kan have vedrørende dine personlige oplysninger.

Deling, overførsel og videregivelse af personlige data

Deling af data

Hos INTELEK deler vi kun personlige oplysninger på måder, som vi fortæller dig om. Vi kan dele dine personlige oplysninger under følgende omstændigheder:

1) For at indhente dit udtrykkelige samtykke eller tilladelse i første omgang, eller for at give oplysninger til støtte for løsningen af dine tvister med andre brugere i overensstemmelse med din formelle anmodning;

2) I overensstemmelse med gældende aftaler, som vi har indgået med dig (herunder elektroniske aftaler og tilsvarende brugsbetingelser) eller andre juridiske dokumenter, som vi har modtaget;

3) I overensstemmelse med gældende love og regler, retssager og andre obligatoriske administrative eller retslige krav;

4) For at overholde juridiske processer, håndhævelsesordrer eller for at håndhæve vores brugsvilkår og andre aftaler, i det omfang loven tillader det, kun ved at dele personlige oplysninger for at beskytte rettigheder, privatliv, ejendom eller sikkerhed mod skade på INTELEK, vores tilknyttede selskaber, partnere, dig eller andre INTELEK-brugere;

5) for at beskytte vores enheder, drift og systemer og for at forfølge tilgængelige retsmidler for at gøre det eller for at begrænse de skader, vi kan blive forpligtet til at yde;

6) At dele data til akademiske forskningsformål;

7) Deling af personlige data i offentlighedens interesse i overensstemmelse med love og regler.

8) Til datterselskaber eller associerede selskaber inden for vores virksomhedsgruppe med henblik på at udføre normale forretningsaktiviteter. Vi vil kun dele personlige oplysninger, der er nødvendige til ovenstående formål, og vores datterselskaber vil også være bundet af denne fortrolighedspolitik. Hvis formålet med behandlingen af personoplysninger ændres, vil vi igen indhente dit udtrykkelige samtykke til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger.

- Til vores tredjepartstjenesteudbydere, der udfører visse forretningsrelaterede funktioner for os, såsom webstedshosting, dataanalyse, betaling og kreditkortbehandling, levering af infrastruktur, IT-tjenester, kundesupporttjenester, e-mailleveringstjenester og andre lignende tjenester for at levere tjenester til os. I denne forbindelse deler vi dine personlige oplysninger til et legitimt, nødvendigt, specifikt og defineret formål, og vi deler kun de personlige oplysninger, vi har brug for at dele. Samtidig vil tredjepartstjenesteudbydere ikke have adgang til nøjagtige personlige data om dig og har ikke ret til at bruge personlige data til andre behandlingsformål, som de har indgået kontrakt med os om at gøre.

- Til vores kunder og andre forretningspartnere, der direkte eller indirekte forsyner dig med dine smartenheder og/eller de netværk og systemer, hvorigennem du får adgang til og bruger vores websted og tjenester.

Bortset fra de tredjeparter, der er beskrevet ovenfor, hvis vi vælger at dele dine personlige oplysninger, kan vi kun være autoriseret til at gøre det med dit samtykke. Tredjeparter, som vi deler personlige oplysninger med, er forpligtet til at overholde fortrolighedsaftalen og denne fortrolighedspolitik for at behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med definerede retningslinjer, sikkerhedsforanstaltninger og fortrolighed.

Overførsel af data

Hos INTELEK overfører vi kun personoplysninger på de måder, som vi informerer dig om. Vi kan overføre dine personlige data af følgende grunde:

1) For at indhente dit udtrykkelige samtykke eller tilladelse i første omgang;

2) For at overholde gældende love og regler, retssager og andre obligatoriske administrative eller retslige krav;

3) For at overholde gældende aftaler, vi har indgået med dig (herunder elektroniske aftaler og gældende brugsbetingelser) eller andre juridiske dokumenter, der er leveret til os;

4) For at overholde juridiske processer, håndhævelsesordrer eller vores brugsvilkår og andre aftaler, i det omfang loven tillader det, kun ved at dele personlige oplysninger for at beskytte rettigheder, privatliv, ejendom eller sikkerhed mod skade på INTELEK, vores tilknyttede selskaber, partnere, dig eller andre INTELEK-brugere;

5) for at beskytte vores enheder, drift og systemer og for at forfølge tilgængelige retsmidler for at gøre det eller for at begrænse de skader, vi kan blive forpligtet til at yde;

6) At dele data til akademiske forskningsformål;

7) Deling af persondata i offentlighedens interesse i overensstemmelse med love og regler.

Til datterselskaber eller associerede selskaber inden for vores virksomhedsgruppe med henblik på at udføre normale forretningsaktiviteter. Vi vil kun dele de nødvendige personlige oplysninger til dette formål, og vores datterselskaber vil også være bundet af denne fortrolighedspolitik. Hvis formålet med behandlingen af personoplysninger ændres, vil vi igen indhente dit udtrykkelige samtykke til at fortsætte behandlingen af dine personoplysninger.

- Til vores tredjepartstjenesteudbydere, der udfører visse forretningsrelaterede funktioner for os, såsom webstedshosting, dataanalyse, betalings- og kreditkortbehandling, levering af infrastruktur, IT-tjenester, kundesupporttjenester, e-mailleveringstjenester og andre lignende tjenester for at levere tjenester til os. I denne forbindelse deler vi dine personlige oplysninger til et legitimt, nødvendigt, specifikt og defineret formål, og vi deler kun de personlige oplysninger, vi har brug for at dele. Samtidig vil tredjepartstjenesteudbydere ikke have adgang til nøjagtige personlige data om dig og har ikke ret til at bruge personlige data til andre behandlingsformål, som de har indgået kontrakt med os om at gøre.

- Til vores kunder og andre forretningspartnere, der direkte eller indirekte forsyner dig med dine smartenheder og/eller de netværk og systemer, hvorigennem du får adgang til og bruger vores websted og tjenester.

Bortset fra de tredjeparter, der er beskrevet ovenfor, hvis vi vælger at dele dine personlige oplysninger, kan vi kun være autoriseret til at gøre det med dit samtykke. Tredjeparter, som vi deler personlige oplysninger med, er forpligtet til at overholde fortrolighedsaftalen og denne fortrolighedspolitik for at behandle personlige oplysninger i overensstemmelse med definerede retningslinjer, sikkerhedsforanstaltninger og fortrolighed.

Overførsel af data

Hos INTELEK overfører vi kun personoplysninger på de måder, som vi informerer dig om. Vi kan overføre dine personlige data af følgende grunde:

1) For at indhente dit udtrykkelige samtykke eller tilladelse i første omgang;

2) For at overholde gældende love og regler, retssager og andre obligatoriske administrative eller retslige krav;

3) For at overholde gældende aftaler, vi har indgået med dig (herunder elektroniske aftaler og gældende brugsbetingelser) eller andre juridiske dokumenter, der er leveret til os;

4) I tilfælde af reorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller dele af vores virksomhed, aktiver eller aktier (herunder, uden begrænsning, i forbindelse med en konkurs eller lignende procedure). I sådanne tilfælde vil du blive underrettet via e-mail og/eller en fremtrædende meddelelse på vores hjemmeside om enhver ændring i ejerskab, uforenelige nye anvendelser af dine personlige oplysninger og de valg, du måtte have vedrørende dine personlige oplysninger. Under sådanne omstændigheder vil vi kræve, at tredjeparter, som personlige oplysninger er blevet overført til, overholder denne fortrolighedspolitik, ellers vil vi kræve, at de får dit samtykke og tilladelse til at behandle personlige oplysninger.

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver kun dine personoplysninger under følgende betingelser og træffer sikkerhedsforanstaltninger, der er i overensstemmelse med branchestandarder:

1) Vi videregiver dine persondata på din anmodning og med dit samtykke;

2) Hvis vi er forpligtet til at videregive persondata for at overholde love og regler, obligatorisk administrativ håndhævelse eller juridiske krav, kan vi videregive persondata på en passende måde med definerede datatyper og videregivelsesmetoder. Med forbehold for overholdelse af love og regler vil vi anmode om de relevante juridiske dokumenter, stævninger eller forespørgselsbreve ved modtagelse af ovenstående anmodning om videregivelse af personoplysninger. I det omfang det er tilladt ved lov og regulering, er de filer, vi videregiver, beskyttet af krypteringsnøgler.

Sikkerhedsforanstaltninger

Vi bruger kommercielt rimelige fysiske, administrative og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til at opretholde integriteten og sikkerheden af dine personlige oplysninger, herunder, men ikke begrænset til, følgende sikkerhedsforanstaltninger: implementering af strenge interne datastyringssystemer og -processer, kryptering af personlige oplysninger (herunder transmission, opbevaring og behandling), desensibilisering af data, adskillelse af medarbejderroller og ansvar, gennemførelse af sikkerheds- og privatlivstræning for vores interne medarbejdere, kontrol og overvågning af adgang osv. for at forhindre lækage, ulovlig brug, uautoriseret adgang eller brud på personlige oplysninger.

Hvis du har grund til at tro, at din interaktion med os ikke længere er sikker (for eksempel hvis du føler, at sikkerheden på en konto, du måtte have hos os, er blevet kompromitteret), kan du straks underrette os om problemet ved at sende os en e-mail med din virksomheds kontaktoplysninger.

Hvis en sikkerhedshændelse påvirker sikkerheden for din konto eller dine personlige oplysninger, vil vi straks underrette dig ved hjælp af den e-mailadresse, det telefonnummer eller det meddelelsescenter osv., som du har givet os, og informere dig om eventuelle forslag, vi måtte have til at afbøde eller forhindre de involverede risici. Hvis det er nødvendigt, vil vi straks træffe passende korrigerende foranstaltninger i overensstemmelse med vores interne sikkerhedsresponsplan og rapportere til de relevante myndigheder.

Enkeltpersoners databeskyttelsesrettigheder

Vi respekterer dine rettigheder og kontrol over dine personlige data. Du kan udøve en hvilken som helst af følgende rettigheder:

Gennem " Bruger &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" eller gennem " Bruger &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" i appen;

Ved at sende en e-mail til gdpr@pass.cz. 

Du skal ikke betale noget gebyr for at udøve dine personlige rettigheder. Med forbehold for forskellige databeskyttelseslove vil din anmodning om personlige rettigheder blive behandlet inden for 15 arbejdsdage eller inden for 30 kalenderdage på grund af en anden anmodning om et svar.

Hvis du vælger at sende os en e-mail, bedes du tydeligt angive, hvilke oplysninger du vil ændre i din anmodning, om du vil have dine personlige oplysninger slettet fra vores database, eller på anden måde fortælle os, hvilke begrænsninger du vil have os til at lægge på vores brug af dine personlige oplysninger. Bemærk venligst, at vi af sikkerhedsmæssige årsager kan bede dig om at bekræfte din identitet, før vi foretager os yderligere i forbindelse med din anmodning.

Du kan:

Anmode om adgang til de personlige data, vi behandler om dig;

anmode om, at vi retter unøjagtige eller ufuldstændige persondata, vi behandler om dig;

anmode om sletning af persondata, der vedrører dig;

Anmode om en midlertidig eller permanent begrænsning af behandlingen af nogle af eller alle dine personlige data;

Anmode om overførsel af persondata til dig eller til en tredjepart, hvor vi behandler dataene på grundlag af dit samtykke eller en kontrakt med dig, og hvor vores behandling er automatiseret;

Nægte eller gøre indsigelse mod vores brug af dine persondata, hvor vores brug er baseret på dit samtykke eller vores legitime interesser.

- Tilbagetrækning af samtykke:

1) For privatlivssamtykker, der er opnået via enhedens systemindstillinger, kan dit samtykke tilbagekaldes ved at ændre enhedens tilladelser, herunder placering, kamera, fotoalbum (billed-/videobibliotek), mikrofon, Bluetooth-indstillinger, meddelelser og andre relaterede funktioner;

2) Den markedsføringskommunikation, vi sender dig, og som du giver samtykke til, indeholder instruktioner, der giver dig mulighed for at trække dit samtykke tilbage i overensstemmelse med den "opt-out"-proces, der er beskrevet i oplysningerne;

3) Fravælg smartenheden via appen, og oplysninger relateret til smartenheden vil ikke blive indsamlet;

4) Vi vil ikke indsamle nogen af dine personlige oplysninger ved at bruge Visitor Mode Product;

Hvis du trækker dit samtykke eller din tilladelse tilbage, kan vi muligvis ikke fortsætte med at levere de relevante produkter eller tjenester til dig. Tilbagetrækning af samtykke eller tilladelse vil dog ikke påvirke behandlingen af personoplysninger baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Om sletning af konto: sletningsfunktionen kan findes via " Bruger &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security &rt; Delete Account".

International overførsel af indsamlede oplysninger

INTELEKs primære overholdelse af datalokaliseringskravet og minimumsdata inkluderer international overførsel, og for at lette vores drift kan vi overføre, gemme og behandle dine personlige oplysninger i andre jurisdiktioner end der, hvor du bor. Lovene i disse lande kan afvige fra de love, der gælder i dit bopælsland. Hvor vi gør det, vil vi sikre et passende beskyttelsesniveau for disse data ved at bruge følgende tilgang:

Herunder, men ikke begrænset til, aftaler baseret på godkendte EU-standardkontraktbestemmelser i henhold til GDPR artikel 46. For mere information, besøg venligst

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, vi har indført, kan du kontakte os direkte som beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Opbevaring af data

Vi behandler dine personlige data i den minimumsperiode, der er nødvendig til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre der er et specifikt lovkrav om, at vi skal opbevare dataene i en længere periode.

Vi vil bestemme den passende opbevaringsperiode baseret på mængden, arten og følsomheden af dine personlige data og vil ødelægge dine personlige data ved udløbet af opbevaringsperioden. Hvis vi af tekniske årsager ikke er i stand til at gøre det, vil vi sikre, at der er truffet passende foranstaltninger for at forhindre yderligere brug af dine persondata.

Beskyttelse af personoplysninger om små børn

Beskyttelse af små børns privatliv er særligt vigtigt for os. I henhold til forskellige databeskyttelses- og privatlivsbestemmelser er tjenesterne ikke rettet mod personer under atten (18) år, og vi anmoder om, at sådanne personer ikke giver os nogen personlige oplysninger. Vi indsamler ikke bevidst personlige oplysninger fra personer under atten (18) år, medmindre vi først indhenter samtykke fra barnets forælder eller værge. Hvis vi bliver opmærksomme på, at vi har indsamlet personlige oplysninger fra en person under atten (18) år uden samtykke fra barnets forælder eller værge, vil vi tage skridt til at fjerne disse oplysninger.

Ændringer af fortrolighedspolitikken

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik for at afspejle ændringer i vores informationspraksis, men mindst en gang om året. Vi vil ikke krænke dine privatlivsrettigheder i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. For eventuelle periodiske opdateringer vil vi give disse oplysninger på siden med politikken eller i App Notification Center eller andre passende kanaler. Vi opfordrer dig til at tjekke denne side regelmæssigt for at få de seneste oplysninger om vores privatlivspraksis.

Hvis vi foretager væsentlige ændringer, giver vi dig besked via kanaler, du nemt kan få adgang til, f.eks. via e-mail eller sms (sendt til den e-mailadresse, der er angivet i din konto) eller via en meddelelse på denne hjemmeside, før ændringen træder i kraft.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om vores praksis eller denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os som følger:

INTELEK.CZ

Postadresse: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

E-mail: gdpr@pass.cz

 

Dutch: Privacybeleid iGET HOME

Laatst bijgewerkt op: 8 augustus 2021

Ingangsdatum: 1 september 2021

INTELEK spol. s r.o., bedrijfs ID: 4944611, met statutaire zetel te Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praag 1, ingeschreven in het handelsregister bijgehouden door de regionale rechtbank in Brno, Sectie C, Insert 12338, nieuwe naam INTELEK servis s. r.o., ID nr.: 4944611, met maatschappelijke zetel te Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praag 1, ingeschreven in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank van Praag, afdeling C, tussenvoegsel 353200 en de opvolger INTELEK.CZ s.r.o., ID No. 14089459, met maatschappelijke zetel te Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praag 1, geregistreerd in het handelsregister bij de gemeentelijke rechtbank in Praag, Sectie C, Invoegsel 360411 (hierna te noemen "INTELEK" of "Bedrijf") en haar dochtermaatschappijen ("wij", "ons", "onze", "INTELEK spol. s r.o.") verplichten zich om uw privacy te beschermen. Dit Privacybeleid voor Thuisbeveiliging (het "Beleid") beschrijft onze praktijken in verband met de bescherming van persoonlijke informatie die wij verwerken door uw individuele gebruik van de volgende diensten, producten en gerelateerde mobiele toepassingen (gezamenlijk de "Producten").

Voordat u onze Producten gebruikt, dient u dit Beleid zorgvuldig door te lezen om onze doeleinden en praktijken voor het verzamelen en verwerken van uw Persoonsgegevens te begrijpen, met inbegrip van de manier waarop wij Persoonsgegevens gebruiken, opslaan, delen en overdragen. Het Beleid voorziet u ook van manieren om uw rechten uit te oefenen om toegang te krijgen tot uw Persoonsgegevens, deze bij te werken, te verwijderen of te beschermen.

Als u dit Beleid aanvaardt wanneer u uw Persoonsgegevens registreert of onze Producten begint te gebruiken en niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de inhoud van dit Beleid, gaan wij ervan uit dat u dit Beleid volledig begrijpt en ermee instemt. Als u vragen heeft over dit Beleid, neem dan gerust contact met ons op via:

Afdeling Service: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praag - Nové Město, CZ,

Postadres: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Hoofdkantoor van het bureau voor gegevensbescherming: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Vestiging: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Voor alle andere mobiele toepassingen onder het merk INTELEK hebben onze Klanten de controle over alle persoonlijke gegevens die via onze producten worden verzameld. Wij verzamelen gegevens op basis van de instructies van onze Klanten en de verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van het leveren van de dienst waarvoor onze Klanten ons hebben ingeschakeld. Als u een klant bent van een van onze Klanten en niet langer gecontacteerd wenst te worden door een van onze Klanten die gebruik maakt van onze diensten, neem dan rechtstreeks contact op met de Klant waarmee u communiceert.

Definitie van

In dit beleid betekent persoonlijke informatie informatie die elektronisch of anderszins wordt gecreëerd, verzameld, vastgelegd en/of opgeslagen en die kan worden gebruikt om een individu te identificeren of de activiteiten van een individu weer te geven, hetzij op basis van die informatie alleen of op basis van die informatie en andere informatie waartoe we toegang hebben over dat individu.

Persoonsgevoelige informatie omvat persoonlijke biometrische informatie, verslagen en inhoud van communicatie, gezondheidsinformatie, transactie-informatie en precieze locatie-informatie. Als we persoonlijke gevoelige gegevens van u verzamelen, zullen we een expliciete melding van uw toestemming genereren voordat we persoonlijke gevoelige gegevens over u verzamelen.

Slimme apparaten zijn computerapparaten die zijn vervaardigd of geproduceerd door hardwarefabrikanten, met een mens-machine-interface en de mogelijkheid om gegevens te verzenden, die draadloos verbinding maken met een netwerk, waaronder: slimme huishoudelijke apparaten, slimme wearables, slimme luchtzuiveringsapparaten, enz.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen

Om u onze producten te kunnen leveren, vragen we u ons de nodige persoonsgegevens te verstrekken die nodig zijn om deze producten te leveren. Als u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zijn wij mogelijk niet in staat de producten aan u te leveren.

1.Informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt.

- Account- of profielgegevens: Wanneer u een account bij ons registreert, kunnen wij uw naam en contactgegevens verzamelen, zoals uw e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en inloggegevens. We kunnen ook uw bijnaam, profielfoto, landcode, taalvoorkeur of tijdzonegegevens verzamelen in uw account tijdens uw interactie met onze Producten.

- Feedback.

2.Informatie die we automatisch verzamelen

- Apparaatgegevens: Wanneer u interactie hebt met onze Producten, verzamelen we automatisch apparaatgegevens zoals het MAC-adres van uw apparaat, IP-adres, informatie over draadloze verbindingen, type en versie van het besturingssysteem, versienummer van de applicatie, meldingsidentificatie, logbestanden en informatie over mobiele netwerken.

- Gebruiksgegevens: we verzamelen automatisch gebruiksgegevens met betrekking tot bezoeken, klikken, downloads, verzonden/ontvangen berichten en ander gebruik van onze Website en Diensten tijdens uw interactie met onze Website en Diensten.

- Loggegevens: een systeemlogboek en uitzonderingslogboek kunnen worden geregistreerd wanneer u onze applicatie gebruikt.

Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is om een specifieke persoon te identificeren op basis van apparaat- of logboekinformatie alleen. Als deze soorten niet-persoonlijke informatie echter kunnen worden gebruikt in combinatie met andere informatie om een specifieke persoon te identificeren, wordt deze niet-persoonlijke informatie beschouwd als persoonlijke informatie. Tenzij we uw toestemming hebben verkregen of tenzij anders bepaald door privacywet- en regelgeving, zullen we dergelijke niet-persoonlijke informatie anonimiseren en desensibiliseren.

- Locatiegegevens: Als u locatiegebaseerde functies inschakelt via de toestemmingsinstellingen op uw mobiele apparaat, zullen wij uw locatiegegevens verzamelen en verwerken om bepaalde functies mogelijk te maken, zoals het koppelen met uw Smart Devices. We kunnen ook real-time informatie verzamelen over uw precieze of onnauwkeurige geografische locatie wanneer u bepaalde Slimme apparaten of gerelateerde diensten gebruikt, zoals de robotreiniger en de weerdienst.

Wanneer u de geo-fencingfunctie op de Producten inschakelt, wordt op basis van uw toestemming informatie over uw locatie gegenereerd en gedeeld met Google Mapservices. Houd er rekening mee dat Google passende privacymaatregelen heeft genomen, die u in meer detail kunt lezen in het Privacybeleid van Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. U kunt zich afmelden voor dit gebruik van uw locatiegegevens door de toestemmingsinstellingen in de Producten te beheren, waarna wij zullen stoppen met het verzamelen en gebruiken van uw locatiegegevens.

3.Verwante informatie over slimme apparaten

- Basisinformatie over slimme apparaten: wanneer u uw slimme apparaten aansluit op onze Producten of Diensten, kunnen wij basisinformatie over uw slimme apparaten verzamelen, zoals apparaatnaam, apparaat-ID, online status, activeringstijd, firmwareversie en update-informatie.

- Instelinformatie over Smart Apparaten: wanneer u beveiligingsgerelateerde producten aanschaft en hun naam of beschrijving instelt, zoals een videodeurbel, geeft u deze de naam "Welcome Doorbell", evenals informatie over het wijzigen van de plaats waar het beveiligingsproduct is gekoppeld en eventuele wijzigingen in die instelling.

- Informatie gerapporteerd door Smart Devices: Afhankelijk van de verschillende Smart Devices die u kiest te koppelen aan onze Producten of Diensten, kunnen wij verschillende informatie verzamelen die wordt gerapporteerd door uw Smart Devices. Smart Camera's kunnen bijvoorbeeld beelden of video's rapporteren die ze hebben gemaakt.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken zijn de volgende:

- Om u diensten te leveren: wij verwerken uw account- en profielinformatie(inclusief community-informatie), apparaatinformatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en informatie met betrekking tot Smart Devices om u onze producten en diensten te leveren die u hebt aangevraagd of gekocht. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van onze overeenkomst met u onder onze gebruiksvoorwaarden;

- Het verbeteren van onze Diensten: wij verwerken uw apparaatinformatie, gebruiksgegevens, locatie-informatie en Smart Device gerelateerde informatie om de functionaliteit en veiligheid van onze Producten te garanderen, om onze Producten en Diensten te ontwikkelen en te verbeteren, om de effectiviteit van onze activiteiten te analyseren en om frauduleus of ongepast gebruik te voorkomen en te controleren. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van onze overeenkomst met u in overeenstemming met onze Gebruiksvoorwaarden;

- Niet-marketingcommunicatie: we verwerken je persoonsgegevens om je belangrijke informatie te sturen over de Services, wijzigingen in onze voorwaarden en ons beleid en/of andere administratieve informatie. Omdat deze informatie belangrijk kan zijn, kunt u er niet voor kiezen om dergelijke communicatie niet te ontvangen. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de uitvoering van onze overeenkomst met u onder onze gebruiksvoorwaarden;

- Marketingcommunicatie: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken om u marketing- en promotiemateriaal over onze producten en diensten te sturen. Als we dat doen, zal elke communicatie die we u sturen instructies bevatten waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van dergelijke communicatie in de toekomst. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming. Als u ermee instemt om deel te nemen aan onze sweepstakes, wedstrijden of andere promoties, kunnen we uw persoonlijke gegevens bovendien gebruiken om deze activiteiten te beheren;

- Personalisatie: we kunnen uw account- en profielgegevens, gebruiksgegevens en apparaatinformatie verwerken om het productontwerp te personaliseren en u diensten op maat te leveren, zoals het aanbevelen en weergeven van informatie en advertenties over producten die voor u geschikt zijn en u uitnodigen deel te nemen aan enquêtes over uw gebruik van onze producten. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is uw toestemming;

- Naleving van de wet: we kunnen uw persoonsgegevens verwerken wanneer we dit noodzakelijk of gepast achten: (a) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving; (b) om te voldoen aan een juridisch proces; (c) om te reageren op verzoeken van openbare en overheidsinstanties; (d) om onze voorwaarden af te dwingen; (e) om onze activiteiten, bedrijfsvoering en systemen te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of de rechten van andere gebruikers, waaronder u, te beschermen; en (g) om beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we mogelijk oplopen te beperken.

Als de doeleinden voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens veranderen, stellen wij u op de hoogte van deze wijzigingen via e-mail (zoals aangegeven in uw account) en/of een prominente kennisgeving op onze website van deze wijzigingen in doeleinden en de keuzes die u kunt hebben met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Delen, overdragen en openbaar maken van persoonlijke gegevens

Delen van gegevens

Bij INTELEK delen we persoonlijke informatie alleen op manieren waarover we u informeren. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie in de volgende omstandigheden delen:

1) Om in eerste instantie uw uitdrukkelijke toestemming of autorisatie te verkrijgen, of om informatie te verstrekken ter ondersteuning van de oplossing van uw geschillen met andere gebruikers in overeenstemming met uw formele verzoek;

2) In overeenstemming met toepasselijke overeenkomsten die we met u zijn aangegaan (inclusief elektronische overeenkomsten en bijbehorende gebruiksvoorwaarden) of andere juridische documenten die aan ons zijn verstrekt;

3) In overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures en andere verplichte administratieve of gerechtelijke vereisten;

4) Om te voldoen aan juridische processen, dwangbevelen of om onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen, voor zover wettelijk toegestaan, alleen door Persoonlijke Informatie te delen om de rechten, privacy, eigendommen of veiligheid te beschermen tegen schade aan INTELEK, onze gelieerde bedrijven, partners, u of andere gebruikers van INTELEK;

5) Om onze apparaten, operaties en systemen te beschermen en om hiervoor beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om de schade te beperken die we mogelijk moeten verstrekken;

6) Om gegevens te delen voor academisch onderzoek;

7) Het delen van persoonlijke gegevens in het algemeen belang in overeenstemming met wet- en regelgeving.

8) Aan dochterondernemingen of filialen binnen onze bedrijfsfamilie voor het uitvoeren van normale bedrijfsactiviteiten. Wij zullen alleen Persoonsgegevens delen die nodig zijn voor het bovenstaande doel en onze gelieerde ondernemingen zullen ook gebonden zijn door dit Privacybeleid. Als het doel van de verwerking van Persoonsgegevens verandert, zullen wij opnieuw uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te blijven verwerken.

- Aan onze externe dienstverleners die bepaalde bedrijfsgerelateerde functies voor ons uitvoeren, zoals websitehosting, gegevensanalyse, verwerking van betalingen en creditcards, levering van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, bezorging van e-mail en andere soortgelijke diensten om diensten aan ons te leveren. In dit verband delen we uw persoonlijke gegevens voor een legitiem, noodzakelijk, specifiek en welomschreven doel en delen we alleen de persoonlijke gegevens die we moeten delen. Tegelijkertijd hebben externe dienstverleners geen toegang tot nauwkeurige Persoonsgegevens over jou en hebben ze niet het recht om Persoonsgegevens te gebruiken voor andere verwerkingsdoeleinden waarvoor ze een contract met ons hebben afgesloten.

- Aan onze klanten en andere zakelijke partners die u direct of indirect voorzien van uw Smart Devices en/of de netwerken en systemen waarmee u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze Website en Diensten.

Met uitzondering van de hierboven beschreven derden, kunnen wij, indien wij ervoor kiezen om uw Persoonlijke Gegevens te delen, alleen gemachtigd zijn om dit te doen met uw toestemming. Derden met wie wij Persoonsgegevens delen zijn verplicht zich te houden aan de Geheimhoudingsovereenkomst en dit Privacybeleid om Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met vastgestelde richtlijnen, beveiligingsmaatregelen en vertrouwelijkheid.

Overdracht van Gegevens

Bij INTELEK dragen we Persoonsgegevens alleen over op de manieren waarover we u informeren. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens om de volgende redenen overdragen:

1) Om in de eerste plaats uw uitdrukkelijke toestemming of autorisatie te verkrijgen;

2) Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures en andere verplichte administratieve of gerechtelijke vereisten;

3) Om te voldoen aan toepasselijke overeenkomsten die we met u zijn aangegaan (inclusief elektronische overeenkomsten en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden) of andere juridische documenten die aan ons zijn verstrekt;

4) Om te voldoen aan juridische processen, dwangbevelen of onze Gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten, voor zover wettelijk toegestaan, alleen door Persoonlijke Informatie te delen om de rechten, privacy, eigendommen of veiligheid te beschermen tegen schade aan INTELEK, onze gelieerde bedrijven, partners, u of andere gebruikers van INTELEK;

5) Om onze apparaten, operaties en systemen te beschermen en om hiervoor beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of om de schade te beperken die we mogelijk moeten verstrekken;

6) Om gegevens te delen voor academisch onderzoek;

7) Het delen van persoonlijke gegevens in het algemeen belang in overeenstemming met wet- en regelgeving.

Aan dochterondernemingen of filialen binnen onze bedrijfsfamilie voor het uitvoeren van normale bedrijfsactiviteiten. We zullen alleen de benodigde Persoonsgegevens delen voor dat doel en onze filialen zullen ook gebonden zijn door dit Privacybeleid. Als het doel van de verwerking van Persoonsgegevens verandert, zullen wij opnieuw uw uitdrukkelijke toestemming vragen om uw Persoonsgegevens te blijven verwerken.

- Aan onze externe dienstverleners die bepaalde bedrijfsgerelateerde functies voor ons uitvoeren, zoals websitehosting, gegevensanalyse, verwerking van betalingen en creditcards, levering van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, bezorging van e-mail en andere soortgelijke diensten om diensten aan ons te leveren. In dit verband delen we uw persoonlijke gegevens voor een legitiem, noodzakelijk, specifiek en welomschreven doel en delen we alleen de persoonlijke gegevens die we moeten delen. Tegelijkertijd hebben externe dienstverleners geen toegang tot nauwkeurige Persoonsgegevens over jou en hebben ze niet het recht om Persoonsgegevens te gebruiken voor andere verwerkingsdoeleinden waarvoor ze een contract met ons hebben afgesloten.

- Aan onze klanten en andere zakelijke partners die u direct of indirect voorzien van uw Smart Devices en/of de netwerken en systemen waarmee u toegang krijgt tot en gebruik maakt van onze Website en Diensten.

Met uitzondering van de hierboven beschreven derden, kunnen wij, indien wij ervoor kiezen om uw Persoonlijke Gegevens te delen, alleen gemachtigd zijn om dit te doen met uw toestemming. Derden met wie wij Persoonsgegevens delen zijn verplicht zich te houden aan de Geheimhoudingsovereenkomst en dit Privacybeleid om Persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met vastgestelde richtlijnen, beveiligingsmaatregelen en vertrouwelijkheid. 

Overdracht van Gegevens

Bij INTELEK dragen we Persoonsgegevens alleen over op de manieren waarover we u informeren. Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens om de volgende redenen overdragen:

1) Om in de eerste plaats uw uitdrukkelijke toestemming of autorisatie te verkrijgen;

2) Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, juridische procedures en andere verplichte administratieve of gerechtelijke vereisten;

3) Om te voldoen aan toepasselijke overeenkomsten die wij met u zijn aangegaan (met inbegrip van elektronische overeenkomsten en toepasselijke Gebruiksvoorwaarden) of andere juridische documenten die aan ons zijn verstrekt;

4) In het geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief, maar niet beperkt tot, in verband met een faillissement of soortgelijke procedure). In een dergelijk geval wordt u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze website op de hoogte gebracht van elke verandering in eigendom, onverenigbaar nieuw gebruik van uw persoonlijke gegevens en de keuzes die u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. In dergelijke omstandigheden eisen wij van derden aan wie Persoonsgegevens zijn overgedragen dat zij dit Privacybeleid naleven, anders eisen wij dat zij uw toestemming en autorisatie vragen om Persoonsgegevens te verwerken.

Openbaarmakingen

Wij maken uw Persoonsgegevens alleen bekend onder de volgende voorwaarden en nemen beveiligingsmaatregelen die in overeenstemming zijn met de industrienormen:

1) Wij maken uw Persoonsgegevens openbaar op uw verzoek en met uw toestemming;

2) Als we Persoonsgegevens moeten openbaren om te voldoen aan wet- en regelgeving, verplichte administratieve handhaving of wettelijke vereisten, kunnen we Persoonsgegevens op gepaste wijze openbaren met gedefinieerde gegevenstypen en openbaarmakingsmethoden. Afhankelijk van de naleving van wet- en regelgeving zullen wij bij ontvangst van bovenstaand verzoek om openbaarmaking van Persoonsgegevens de juiste toepasselijke juridische documenten, dagvaardingen of onderzoeksbrieven opvragen. Voor zover toegestaan door de wet- en regelgeving, worden de bestanden die we openbaar maken beschermd door encryptiesleutels.

 Beveiligingsmaatregelen

Wij gebruiken commercieel redelijke fysieke, administratieve en technische beveiligingsmaatregelen om de integriteit en veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens te handhaven, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de volgende beveiligingsmaatregelen: het implementeren van strikte interne systemen en processen voor gegevensbeheer, het versleutelen van Persoonlijke Gegevens (met inbegrip van overdracht, opslag en verwerking), het desensibiliseren van gegevens, het scheiden van rollen en verantwoordelijkheden van werknemers, het geven van beveiligings- en privacytrainingen aan onze interne werknemers, het controleren en bewaken van de toegang, enzovoort, om het uitlekken, onrechtmatig gebruik, onbevoegde toegang of inbreuk op Persoonlijke Gegevens te voorkomen.

Als u reden hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een account dat u bij ons hebt is gecompromitteerd), kunt u ons onmiddellijk op de hoogte stellen van het probleem door ons een e-mail te sturen met de contactgegevens van uw bedrijf.

Als een beveiligingsincident van invloed is op de veiligheid van uw account of persoonlijke gegevens, zullen we u onmiddellijk op de hoogte stellen via het e-mailadres, telefoonnummer of Meldingscentrum, enz. dat u ons hebt verstrekt en u op de hoogte stellen van eventuele suggesties die we hebben om de betreffende risico's te beperken of te voorkomen. Indien nodig zullen we onmiddellijk passende corrigerende maatregelen nemen in overeenstemming met ons interne plan voor beveiligingsmaatregelen en dit melden aan de relevante autoriteiten.

Individuele rechten inzake gegevensbescherming

We respecteren uw rechten en controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt een van de volgende rechten uitoefenen:

Via de " Gebruiker &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security" of via de " Gebruiker &rt; Frequently Asked Questions and Feedback" in de app;

Door een e-mail te sturen naar gdpr@pass.cz.

U hoeft geen kosten te betalen om uw persoonlijke rechten uit te oefenen. Onderhevig aan verschillende wetten inzake gegevensbescherming, wordt uw verzoek voor persoonlijke rechten binnen 15 werkdagen verwerkt, of binnen 30 kalenderdagen als gevolg van een ander verzoek om een antwoord.

Als u ervoor kiest om ons een e-mail te sturen, geef dan duidelijk aan welke informatie u in uw verzoek wilt wijzigen, of u uw persoonlijke gegevens uit onze database wilt laten verwijderen, of vertel ons op een andere manier welke beperkingen u wilt opleggen aan ons gebruik van uw persoonlijke gegevens. Houd er rekening mee dat we u om veiligheidsredenen kunnen vragen uw identiteit te verifiëren voordat we verdere actie ondernemen naar aanleiding van uw verzoek.

U kunt:

Toegang vragen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken;

verzoeken dat wij onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens die wij over u verwerken corrigeren;

verzoeken om de Persoonsgegevens die op jou betrekking hebben te wissen;

Verzoek om een tijdelijke of permanente beperking van de verwerking van sommige of al uw Persoonsgegevens;

Verzoek om overdracht van Persoonsgegevens aan u of aan een derde wanneer wij de gegevens verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u en wanneer onze verwerking geautomatiseerd is;

Weigeren of bezwaar maken tegen ons gebruik van uw Persoonsgegevens wanneer ons gebruik is gebaseerd op uw toestemming of onze legitieme belangen.

- Intrekking van toestemming:

1) Voor privacytoestemmingen die zijn verkregen via de systeeminstellingen van het apparaat, kan uw toestemming worden ingetrokken door de toestemmingen van het apparaat te wijzigen, waaronder locatie, camera, fotoalbum (afbeeldingen/videobibliotheek), microfoon, Bluetooth-instellingen, meldingen en andere gerelateerde functies;

2) De marketingcommunicatie die wij u sturen en waarvoor u toestemming geeft, bevat instructies waarmee u uw toestemming kunt intrekken in overeenstemming met het "opt-out"-proces dat in de informatie wordt beschreven;

3) Als u zich via de app afmeldt voor het slimme apparaat, wordt er geen informatie over het slimme apparaat verzameld;

4) We zullen geen persoonlijke gegevens van u verzamelen door gebruik te maken van het product Bezoekersmodus;

Als u uw toestemming of autorisatie intrekt, kunnen we u mogelijk niet langer de relevante producten of diensten leveren. Het intrekken van toestemming of autorisatie heeft echter geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Over het verwijderen van accounts: de verwijderingsfunctie is te vinden via " Gebruiker &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Account and Security &rt; Delete Account".

Internationale overdracht van verzamelde informatie

INTELEK's primaire naleving van de vereiste voor datalokalisatie en minimale gegevens omvat internationale overdracht, en om onze activiteiten te vergemakkelijken kunnen we uw persoonlijke informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere rechtsgebieden dan waar u woont. De wetten van deze landen kunnen verschillen van de wetten die van toepassing zijn in het land waar u woont. Waar we dat doen, zorgen we voor een adequaat beschermingsniveau voor die gegevens door de volgende aanpak te gebruiken:

Inclusief, maar niet beperkt tot, overeenkomsten op basis van goedgekeurde standaardcontractbepalingen van de EU op grond van artikel 46 van de GDPR. Ga voor meer informatie naar

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Als je meer informatie wilt over de waarborgen die we hebben ingesteld, kun je rechtstreeks contact met ons opnemen zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Bewaren van gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens gedurende de minimale periode die nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacybeleid, tenzij er een specifieke wettelijke vereiste voor ons is om de gegevens langer te bewaren.

We bepalen de juiste bewaarperiode op basis van de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van uw persoonlijke gegevens en vernietigen uw persoonlijke gegevens aan het einde van de bewaarperiode. Indien wij hiertoe om technische redenen niet in staat zijn, zullen wij ervoor zorgen dat passende maatregelen worden genomen om verder dergelijk gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

Bescherming van persoonsgegevens van jonge kinderen

De bescherming van de privacy van jonge kinderen is bijzonder belangrijk voor ons. Op grond van diverse regelgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy zijn de Services niet gericht op personen jonger dan achttien (18) jaar en verzoeken wij dergelijke personen geen Persoonsgegevens aan ons te verstrekken. We verzamelen niet bewust Persoonlijke Gegevens van personen jonger dan achttien (18) jaar, tenzij we eerst toestemming krijgen van de ouder of wettelijke voogd van dat kind. Als wij ontdekken dat wij Persoonlijke Gegevens hebben verzameld van een persoon jonger dan achttien (18) jaar zonder toestemming van de ouder of wettelijke voogd van dat kind, zullen wij stappen ondernemen om die informatie te verwijderen.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze informatiepraktijken weer te geven, maar ten minste eenmaal per jaar. We zullen uw privacyrechten onder dit Privacybeleid niet schenden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Voor periodieke updates zullen we deze informatie verstrekken op de beleidspagina of in het App Meldingscentrum of andere geschikte kanalen. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacypraktijken.

Als we wezenlijke veranderingen aanbrengen, zullen we u daarvan op de hoogte stellen via kanalen waartoe u gemakkelijk toegang hebt, zoals een e-mail of sms (verzonden naar het e-mailadres dat in uw account staat vermeld) of via een kennisgeving op deze website voordat de verandering van kracht wordt.

Contact met ons opnemen

Als u vragen hebt over onze praktijken of dit Privacybeleid, kunt u als volgt contact met ons opnemen:

INTELEK.CZ

Postadres: 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

E-mail: gdpr@pass.cz

 

French: Politique de confidentialité d'iGET HOME

Dernière mise à jour : 8 août 2021

Date d'entrée en vigueur : 1er septembre 2021

INTELEK spol. s r.o., société ID : 4944611, avec siège social à Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal régional de Brno, section C, encart 12338, nouvellement renommée INTELEK servis s. r.o., N° d'identification : 4944611, dont le siège social est situé à Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, section C, encart 353200, et la société succédant à INTELEK.CZ s.r.o., numéro d'identification 14089459, dont le siège social est situé à Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prague 1, inscrite au registre du commerce tenu par le tribunal municipal de Prague, section C, encart 360411 (ci-après dénommée "INTELEK" ou "société") et ses filiales ("nous", "notre", "nos", "INTELEK spol. s r.o.") s'engagent à protéger votre vie privée. La présente politique de confidentialité en matière de sécurité domestique (la "politique") décrit nos pratiques en matière de protection des informations personnelles que nous traitons dans le cadre de votre utilisation individuelle des services, produits et applications mobiles connexes suivants (collectivement, les "produits").

Avant d'utiliser nos produits, veuillez lire attentivement la présente politique afin de comprendre nos objectifs et nos pratiques en matière de collecte et de traitement de vos informations personnelles, y compris la manière dont nous utilisons, stockons, partageons et transférons les informations personnelles. La politique vous indique également comment exercer vos droits d'accès, de mise à jour, de suppression ou de protection de vos informations personnelles.

Si vous acceptez la présente politique lorsque vous enregistrez vos informations personnelles ou commencez à utiliser nos produits et que vous ne vous opposez pas expressément au contenu de la présente politique, nous supposerons que vous comprenez et acceptez pleinement la présente politique. Si vous avez des questions concernant cette politique, n'hésitez pas à nous contacter :

Service après-vente : INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Prague - Nové Město, CZ,

INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Siège du bureau de protection des données : INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Succursale : INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Pour toutes les autres applications mobiles sous la marque INTELEK, nos Clients ont le contrôle sur toutes les données personnelles collectées par le biais de nos produits. Nous collectons des données sur la base des instructions de nos Clients et le traitement de ces données est limité à l'objectif de fournir le service pour lequel nos Clients nous ont engagés. Si vous êtes un client de l'un de nos clients et que vous ne souhaitez plus être contacté par l'un des clients qui utilisent nos services, veuillez contacter directement le client avec lequel vous communiquez.

Définition des données à caractère personnel

Dans la présente politique, les informations personnelles désignent les informations créées, collectées, enregistrées et/ou stockées électroniquement ou autrement qui peuvent être utilisées pour identifier une personne ou refléter les activités d'une personne, soit sur la base de ces seules informations, soit sur la base de ces informations et d'autres informations auxquelles nous avons accès au sujet de cette personne.

Les informations personnelles sensibles comprennent les informations biométriques personnelles, les enregistrements et le contenu des communications, les informations sur la santé, les informations sur les transactions et les informations sur la localisation précise. Si nous collectons des données personnelles sensibles auprès de vous, nous vous demanderons explicitement votre consentement avant de collecter des données personnelles sensibles vous concernant.

Les appareils intelligents sont des appareils informatiques fabriqués ou produits par des fabricants de matériel, dotés d'une interface homme-machine et de la capacité de transmettre des données, qui se connectent sans fil à un réseau, y compris : les appareils ménagers intelligents, les vêtements intelligents, les appareils intelligents de purification de l'air, etc.

Quelles sont les données à caractère personnel que nous collectons ?

Afin de vous fournir nos produits, nous vous demanderons de nous fournir les informations personnelles nécessaires à la fourniture de ces produits. Si vous ne fournissez pas vos informations personnelles, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de vous fournir les produits.

  1. les informations que vous nous fournissez volontairement.

- Détails du compte ou du profil : Lorsque vous créez un compte chez nous, nous pouvons recueillir votre nom et vos coordonnées, telles que votre adresse électronique, votre numéro de téléphone, votre nom d'utilisateur et vos informations de connexion. Nous pouvons également recueillir votre surnom, votre photo de profil, le code du pays, la langue préférée ou les informations relatives au fuseau horaire dans votre compte au cours de votre interaction avec nos produits.

- Retour d'information.

  1. les informations que nous collectons automatiquement

- Informations sur l'appareil : lorsque vous interagissez avec notre produit, nous recueillons automatiquement des informations sur votre appareil, telles que l'adresse MAC, l'adresse IP, les informations sur la connexion sans fil, le type et la version du système d'exploitation, le numéro de version de l'application, l'identifiant de notification, les fichiers journaux et les informations sur le réseau mobile.

- Données d'utilisation : nous collectons automatiquement des données d'utilisation concernant les visites, les clics, les téléchargements, les messages envoyés/reçus et toute autre utilisation de notre site web et de nos services au cours de votre interaction avec notre site web et nos services.

- Informations du journal : un journal du système et un journal des exceptions peuvent être enregistrés lorsque vous utilisez notre application.

Veuillez noter qu'il n'est pas possible d'identifier une personne spécifique sur la base des seules informations relatives à l'appareil ou au journal. Toutefois, si ces types d'informations non personnelles peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres informations pour identifier une personne spécifique, ces informations non personnelles seront considérées comme des informations personnelles. Sauf si nous avons obtenu votre consentement ou si les lois et réglementations en matière de protection de la vie privée en disposent autrement, nous rendrons anonymes et désensibiliserons ces informations non personnelles.

- Informations de localisation : si vous activez les fonctions de localisation par le biais des paramètres d'autorisation de votre appareil mobile, nous collecterons et traiterons vos informations de localisation pour activer certaines fonctions, telles que le couplage avec vos appareils intelligents. Nous pouvons également collecter des informations en temps réel sur votre position géographique précise ou imprécise lorsque vous utilisez certains appareils intelligents ou des services connexes, tels que le Robotic Cleaner et le Weather Service.

Sur la base de votre consentement, lorsque vous activez la fonction de géofencing sur les Produits, des informations sur votre emplacement seront générées et partagées avec les services de Google Map. Veuillez noter que Google a mis en place des mesures de protection de la vie privée appropriées, que vous pouvez consulter plus en détail dans les règles de confidentialité de Google : https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Vous pouvez refuser une telle utilisation de vos informations de localisation en gérant les paramètres d'autorisation dans les produits, après quoi nous cesserons de collecter et d'utiliser vos informations de localisation.

3.Informations connexes sur les appareils intelligents

- Informations de base sur les appareils intelligents : lorsque vous connectez vos appareils intelligents à nos produits ou services, nous pouvons collecter des informations de base sur vos appareils intelligents, telles que le nom de l'appareil, l'identifiant de l'appareil, l'état en ligne, l'heure d'activation, la version du micrologiciel et les informations de mise à jour.

- Informations sur la configuration des appareils intelligents : lorsque vous achetez des produits liés à la sécurité et que vous configurez leur nom ou leur description, par exemple une sonnette vidéo, vous la nommez "Welcome Doorbell", ainsi que des informations sur le changement de l'endroit où le produit de sécurité est apparié et sur toute modification de cette configuration.

- Informations communiquées par les appareils intelligents : en fonction des différents appareils intelligents que vous choisissez de relier à nos produits ou services, nous pouvons recueillir différentes informations communiquées par vos appareils intelligents. Par exemple, les caméras intelligentes peuvent rapporter des images ou des vidéos qu'elles ont prises.

Finalités et base juridique du traitement des données à caractère personnel

Les finalités pour lesquelles nous pouvons traiter vos données personnelles sont les suivantes :

- Pour vous fournir des services : nous traitons les informations relatives à votre compte et à votre profil (y compris les informations sur la communauté), les informations sur les appareils, les données d'utilisation, les informations de localisation et les informations relatives aux appareils intelligents afin de vous fournir les produits et services que vous avez demandés ou achetés. La base juridique de ce traitement est l'exécution de notre contrat avec vous dans le cadre de nos conditions d'utilisation ;

- Amélioration de nos services : nous traitons les informations relatives à votre appareil, les données d'utilisation, les informations de localisation et les informations relatives aux appareils intelligents afin d'assurer la fonctionnalité et la sécurité de nos produits, de développer et d'améliorer nos produits et services, d'analyser l'efficacité de nos opérations et de prévenir et surveiller les utilisations frauduleuses ou inappropriées. La base juridique de ce traitement est l'exécution de notre contrat avec vous conformément à nos conditions d'utilisation ;

- Communications non commerciales : nous traitons vos données personnelles pour vous envoyer des informations importantes concernant les services, les modifications de nos conditions et politiques et/ou d'autres informations administratives. Ces informations pouvant être importantes, vous ne pouvez pas refuser de recevoir ces communications. La base juridique de ce traitement est l'exécution de notre contrat avec vous en vertu de nos conditions d'utilisation ;

- Communications marketing : nous pouvons traiter vos données à caractère personnel dans le but de vous fournir du matériel marketing et promotionnel sur nos produits et services. Dans ce cas, toute communication que nous vous enverrons contiendra des instructions vous permettant de refuser de recevoir des communications de cette nature à l'avenir. La base juridique de ce traitement est votre consentement. En outre, si vous acceptez de participer à nos tirages au sort, concours ou autres promotions, nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour gérer ces activités ;

- Personnalisation : nous pouvons traiter les données de votre compte et de votre profil, les données d'utilisation, les informations sur les appareils afin de personnaliser la conception des produits et de vous fournir des services sur mesure, tels que la recommandation et l'affichage d'informations et de publicités sur les produits qui vous conviennent et l'invitation à participer à des enquêtes sur votre utilisation de nos produits. La base juridique de ce traitement est votre consentement ;

- Respect de la loi : nous pouvons traiter vos données à caractère personnel lorsque nous le jugeons nécessaire ou approprié : (a) pour nous conformer aux lois et règlements applicables ; (b) pour nous conformer aux procédures légales ; (c) pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales ; (d) pour faire respecter nos conditions ; (e) pour protéger nos opérations, nos activités et nos systèmes ; (f) pour protéger nos droits, notre vie privée, notre sécurité ou notre propriété et/ou les droits d'autres utilisateurs, y compris les vôtres ; et (g) pour exercer les recours disponibles ou limiter les dommages que nous pourrions encourir.

Si les finalités du traitement de vos informations personnelles changent, nous vous informerons de ces changements par courrier électronique (comme indiqué dans votre compte) et/ou par un avis bien visible sur notre site web concernant ces changements de finalités et les choix que vous pouvez avoir concernant vos informations personnelles.

Partage, transfert et divulgation des données à caractère personnel

Partage des données

Chez INTELEK, nous ne partageons les informations personnelles que de la manière dont nous vous en informons. Nous pouvons partager vos informations personnelles dans les circonstances suivantes :

1) Pour obtenir votre consentement exprès ou votre autorisation en première instance, ou pour fournir des informations afin de soutenir la résolution de vos litiges avec d'autres utilisateurs conformément à votre demande formelle ;

2) conformément aux accords applicables que nous avons conclus avec vous (y compris les accords électroniques et les conditions d'utilisation correspondantes) ou à d'autres documents juridiques qui nous ont été fournis

3) conformément aux lois et réglementations applicables, aux procédures judiciaires et à d'autres exigences administratives ou judiciaires obligatoires

4) Pour se conformer aux procédures légales, aux ordres d'exécution, ou pour appliquer nos Conditions d'utilisation et autres accords, dans la mesure permise par la loi, uniquement en partageant les Informations personnelles pour protéger les droits, la vie privée, la propriété ou la sécurité d'INTELEK, de nos affiliés, de nos partenaires, de vous ou d'autres utilisateurs d'INTELEK ;

5) pour protéger nos appareils, nos opérations et nos systèmes et pour exercer les recours disponibles à cette fin ou pour limiter les dommages que nous pourrions être tenus de fournir ;

6) partager des données à des fins de recherche universitaire ;

7) partager des données à caractère personnel dans l'intérêt public, conformément aux lois et règlements

8) aux filiales ou sociétés affiliées au sein de notre famille d'entreprises dans le but de mener des activités commerciales normales. Nous ne partagerons les données à caractère personnel qu'aux fins susmentionnées et nos filiales seront également liées par la présente politique de protection de la vie privée. Si l'objectif du traitement des données personnelles change, nous obtiendrons à nouveau votre consentement explicite pour continuer à traiter vos données personnelles.

- À nos prestataires de services tiers qui exécutent certaines fonctions commerciales pour nous, telles que l'hébergement de sites web, l'analyse de données, le traitement des paiements et des cartes de crédit, la fourniture d'infrastructures, les services informatiques, les services d'assistance à la clientèle, les services de livraison d'e-mails et d'autres services similaires pour nous fournir des services. À cet égard, nous partageons vos informations personnelles dans un but légitime, nécessaire, spécifique et défini, et nous ne partageons que les informations personnelles que nous avons besoin de partager. Dans le même temps, les prestataires de services tiers n'auront pas accès à des données personnelles exactes vous concernant et n'auront pas le droit d'utiliser les données personnelles à d'autres fins de traitement que celles pour lesquelles ils ont conclu un contrat avec nous.

- À nos clients et autres partenaires commerciaux qui vous fournissent directement ou indirectement vos appareils intelligents et/ou les réseaux et systèmes par lesquels vous accédez à notre site web et à nos services et les utilisez.

À l'exception des tiers décrits ci-dessus, si nous choisissons de partager vos informations personnelles, nous ne pouvons être autorisés à le faire qu'avec votre consentement. Les tiers avec lesquels nous partageons des informations personnelles sont tenus de se conformer à l'accord de confidentialité et à la présente politique de confidentialité afin de traiter les informations personnelles conformément aux lignes directrices, aux mesures de sécurité et à la confidentialité définies.

Transfert de données

Chez INTELEK, nous ne transférons les données personnelles que de la manière dont nous vous en informons. Nous pouvons transférer vos données personnelles pour les raisons suivantes :

1) Pour obtenir votre consentement exprès ou votre autorisation en premier lieu ;

2) Pour se conformer aux lois et réglementations applicables, aux procédures judiciaires et à d'autres exigences administratives ou judiciaires obligatoires ;

3) Respecter les accords applicables que nous avons conclus avec vous (y compris les accords électroniques et les conditions d'utilisation applicables) ou d'autres documents juridiques qui nous ont été fournis ;

4) pour se conformer aux procédures légales, aux ordres d'exécution ou à nos conditions d'utilisation et autres accords, dans la mesure permise par la loi, uniquement en partageant les informations personnelles pour protéger les droits, la vie privée, la propriété ou la sécurité d'INTELEK, de nos affiliés, de nos partenaires, de vous-même ou d'autres utilisateurs d'INTELEK ;

5) pour protéger nos appareils, nos opérations et nos systèmes et pour exercer les recours disponibles à cette fin ou pour limiter les dommages que nous pourrions être tenus de fournir ;

6) partager des données à des fins de recherche universitaire ;

7) partager des données à caractère personnel dans l'intérêt public, conformément aux lois et réglementations.

Aux filiales ou sociétés affiliées au sein de notre famille d'entreprises dans le but de mener des activités commerciales normales. Nous ne partagerons que les informations personnelles nécessaires à cette fin et nos filiales seront également liées par la présente politique de confidentialité. Si l'objectif du traitement des données personnelles change, nous obtiendrons à nouveau votre consentement explicite pour continuer à traiter vos données personnelles.

- À nos prestataires de services tiers qui exécutent pour nous certaines fonctions liées à l'entreprise, telles que l'hébergement de sites web, l'analyse de données, le traitement des paiements et des cartes de crédit, la fourniture d'infrastructures, les services informatiques, les services d'assistance à la clientèle, les services de livraison d'e-mails et d'autres services similaires, afin de nous fournir des services. À cet égard, nous partageons vos informations personnelles dans un but légitime, nécessaire, spécifique et défini, et nous ne partageons que les informations personnelles que nous avons besoin de partager. Dans le même temps, les prestataires de services tiers n'auront pas accès à des données personnelles exactes vous concernant et n'auront pas le droit d'utiliser les données personnelles à d'autres fins de traitement que celles pour lesquelles ils ont conclu un contrat avec nous.

- À nos clients et autres partenaires commerciaux qui vous fournissent directement ou indirectement vos appareils intelligents et/ou les réseaux et systèmes par lesquels vous accédez à notre site web et à nos services et les utilisez.

À l'exception des tiers décrits ci-dessus, si nous choisissons de partager vos informations personnelles, nous ne pouvons être autorisés à le faire qu'avec votre consentement. Les tiers avec lesquels nous partageons des informations personnelles sont tenus de se conformer à l'accord de confidentialité et à la présente politique de confidentialité afin de traiter les informations personnelles conformément aux lignes directrices, aux mesures de sécurité et à la confidentialité définies.

Transfert de données

Chez INTELEK, nous ne transférons les données personnelles que de la manière dont nous vous en informons. Nous pouvons transférer vos données personnelles pour les raisons suivantes :

1) Pour obtenir votre consentement exprès ou votre autorisation en premier lieu ;

2) Pour se conformer aux lois et réglementations applicables, aux procédures judiciaires et à d'autres exigences administratives ou judiciaires obligatoires ;

3) Respecter les accords applicables que nous avons conclus avec vous (y compris les accords électroniques et les conditions d'utilisation applicables) ou d'autres documents juridiques qui nous ont été fournis ;

4) en cas de réorganisation, fusion, vente, coentreprise, cession, transfert ou autre disposition de tout ou partie de nos activités, actifs ou actions (y compris, mais sans s'y limiter, dans le cadre d'une faillite ou d'une procédure similaire). Dans ce cas, vous serez informé par courrier électronique et/ou par un avis bien visible sur notre site web de tout changement de propriété, des nouvelles utilisations incompatibles de vos informations personnelles et des choix que vous pouvez avoir en ce qui concerne vos informations personnelles. Dans de telles circonstances, nous demanderons aux tiers auxquels les informations personnelles ont été transférées de se conformer à la présente politique de confidentialité, sinon nous leur demanderons d'obtenir votre consentement et votre autorisation pour traiter les informations personnelles.

Divulgation

Nous ne divulguons vos données personnelles que dans les conditions suivantes et prenons des mesures de sécurité conformes aux normes du secteur :

1) Nous divulguons vos données personnelles à votre demande et avec votre consentement ;

2) Si nous sommes tenus de divulguer des données personnelles pour nous conformer aux lois et règlements, à l'application administrative obligatoire ou aux exigences légales, nous pouvons divulguer des données personnelles d'une manière appropriée avec des types de données et des méthodes de divulgation définis. Sous réserve du respect des lois et réglementations, nous demanderons les documents juridiques applicables, les assignations ou les lettres d'enquête appropriés à la réception de la demande de divulgation de données à caractère personnel susmentionnée. Dans la mesure où la loi et la réglementation le permettent, les fichiers que nous divulguons sont protégés par des clés de cryptage.

Mesures de sécurité

Nous utilisons des mesures de sécurité physiques, administratives et techniques commercialement raisonnables pour maintenir l'intégrité et la sécurité de vos informations personnelles, y compris, mais sans s'y limiter, les mesures de sécurité suivantes : mise en œuvre de systèmes et de processus internes stricts de gestion des données, cryptage des informations personnelles (y compris la transmission, le stockage et le traitement), désensibilisation des données, séparation des rôles et des responsabilités des employés, formation à la sécurité et à la protection de la vie privée pour nos employés internes, contrôle et surveillance de l'accès, etc.

Si vous avez des raisons de penser que votre interaction avec nous n'est plus sûre (par exemple, si vous pensez que la sécurité de tout compte que vous détenez chez nous a été compromise), vous pouvez nous informer immédiatement du problème en nous envoyant un courrier électronique contenant les coordonnées de votre entreprise.

Si un incident de sécurité affecte la sécurité de votre compte ou de vos informations personnelles, nous vous en informerons rapidement en utilisant l'adresse électronique, le numéro de téléphone ou le centre de notification, etc. que vous nous avez fournis et nous vous ferons part de toute suggestion que nous pourrions avoir pour atténuer ou prévenir les risques encourus. Si nécessaire, nous prendrons rapidement les mesures correctives appropriées conformément à notre plan d'intervention interne en matière de sécurité et nous informerons les autorités compétentes.

Droits des personnes en matière de protection des données

Nous respectons vos droits et le contrôle que vous exercez sur vos données personnelles. Vous pouvez exercer les droits suivants :

Par le biais de " Utilisateur &rt ; Centre personnel (Portrait) &rt ; Compte et sécurité" ou par le biais de " Utilisateur &rt ; Foire aux questions et commentaires" dans l'application ;

en envoyant un courriel à gdpr@pass.cz.

Vous ne devez pas payer de frais pour exercer vos droits personnels. Sous réserve des diverses lois sur la protection des données, votre demande de droits personnels sera traitée dans un délai de 15 jours ouvrables, ou dans un délai de 30 jours calendaires en raison d'une demande de réponse différente.

Si vous choisissez de nous envoyer un courrier électronique, veuillez indiquer clairement les informations que vous souhaitez modifier dans votre demande, si vous souhaitez que vos informations personnelles soient supprimées de notre base de données ou si vous souhaitez que nous imposions des restrictions à l'utilisation de vos informations personnelles. Veuillez noter que nous pouvons vous demander de vérifier votre identité pour des raisons de sécurité avant de donner suite à votre demande.

Vous pouvez

demander l'accès aux données à caractère personnel que nous traitons à votre sujet

demander que nous corrigions les données personnelles inexactes ou incomplètes que nous traitons à votre sujet ;

demander l'effacement des données à caractère personnel vous concernant ;

demander une limitation temporaire ou permanente du traitement de tout ou partie de vos données à caractère personnel ;

Demander le transfert de vos données personnelles à vous ou à un tiers lorsque nous traitons les données sur la base de votre consentement ou d'un contrat avec vous et lorsque notre traitement est automatisé ;

refuser ou s'opposer à notre utilisation de vos données personnelles lorsque notre utilisation est basée sur votre consentement ou sur nos intérêts légitimes.

- Retrait du consentement :

1) Pour les consentements à la protection de la vie privée obtenus par le biais des paramètres système de l'appareil, votre consentement peut être révoqué en modifiant les autorisations de l'appareil, y compris la localisation, l'appareil photo, l'album photo (bibliothèque d'images/vidéos), le microphone, les paramètres Bluetooth, les notifications et d'autres fonctions connexes ;

2) Les communications marketing que nous vous envoyons et auxquelles vous avez consenti comportent des instructions qui vous permettent de retirer votre consentement conformément à la procédure d'exclusion décrite dans les informations ;

3) Vous pouvez vous désinscrire de l'appareil intelligent par le biais de l'application et les informations relatives à l'appareil intelligent ne seront pas collectées ;

4) Nous ne collecterons aucune de vos informations personnelles en utilisant le produit en mode visiteur ;

Si vous retirez votre consentement ou votre autorisation, nous pourrions ne pas être en mesure de continuer à vous fournir les produits ou services concernés. Toutefois, le retrait du consentement ou de l'autorisation n'affectera pas le traitement des données à caractère personnel fondé sur votre consentement avant le retrait.

Concernant la suppression du compte : la fonction de suppression peut être trouvée via " Utilisateur &rt ; Personal Center (Portrait) &rt ; Account and Security &rt ; Delete Account".

Transfert international des informations collectées

La conformité principale d'INTELEK avec l'exigence de localisation des données et les données minimales comprend le transfert international, et afin de faciliter nos opérations, nous pouvons transférer, stocker et traiter vos informations personnelles dans des juridictions autres que celle où vous vivez. Les lois de ces pays peuvent différer des lois applicables dans votre pays de résidence. Dans ce cas, nous assurerons un niveau de protection adéquat pour ces données en utilisant l'approche suivante :

Y compris, mais sans s'y limiter, des accords fondés sur des clauses contractuelles types de l'UE approuvées en vertu de l'article 46 du GDPR. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les garanties que nous avons mises en place, vous pouvez nous contacter directement comme indiqué dans la présente politique de confidentialité.

Conservation des données

Nous traitons vos données à caractère personnel pendant la période minimale nécessaire aux fins énoncées dans la présente politique de confidentialité, à moins qu'il n'existe une exigence légale spécifique nous obligeant à conserver les données pendant une période plus longue.

Nous déterminerons la période de conservation appropriée en fonction de la quantité, de la nature et de la sensibilité de vos données à caractère personnel et nous détruirons vos données à caractère personnel à la fin de la période de conservation. Si nous ne sommes pas en mesure de le faire pour des raisons techniques, nous veillerons à ce que des mesures appropriées soient mises en place pour empêcher toute utilisation ultérieure de vos données à caractère personnel.

Protection des données personnelles des jeunes enfants

La protection de la vie privée des jeunes enfants est particulièrement importante pour nous. Conformément à diverses réglementations en matière de protection des données et de la vie privée, les services ne sont pas destinés aux personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans et nous demandons à ces personnes de ne pas nous fournir d'informations personnelles. Nous ne recueillons pas sciemment d'informations personnelles auprès de personnes âgées de moins de dix-huit (18) ans sans avoir obtenu au préalable le consentement des parents ou du tuteur légal de l'enfant. Si nous apprenons que nous avons recueilli des informations personnelles auprès d'une personne âgée de moins de dix-huit (18) ans sans le consentement de ses parents ou de son tuteur légal, nous prendrons des mesures pour supprimer ces informations.

Modifications de la politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour la présente politique de confidentialité afin de refléter les modifications apportées à nos pratiques en matière d'information, mais au moins une fois par an. Nous ne porterons pas atteinte à vos droits en matière de protection de la vie privée dans le cadre de la présente politique de confidentialité sans votre consentement explicite. Pour toute mise à jour périodique, nous fournirons cette information sur la page de la politique ou dans le centre de notification de l'application ou par d'autres canaux appropriés. Nous vous encourageons à consulter régulièrement cette page pour obtenir les dernières informations sur nos pratiques en matière de protection de la vie privée.

Si nous apportons des modifications importantes, nous vous en informerons par des moyens auxquels vous pouvez facilement accéder, tels que l'envoi d'un courriel ou d'un message texte (à l'adresse électronique indiquée dans votre compte) ou d'un avis sur ce site Web avant que la modification n'entre en vigueur.

Contactez nous

Si vous avez des questions concernant nos pratiques ou la présente politique de confidentialité, veuillez nous contacter comme suit :

INTELEK.CZ

Adresse postale : 2096/4 Olivova Street, 11000 Prague - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Courriel : gdpr@pass.cz

 

German: iGET HOME Datenschutzrichtlinie

Letzte Aktualisierung: 8. August 2021

Datum des Inkrafttretens: 1. September 2021

INTELEK spol. s r.o., ID-Nr.: 4944611, mit Sitz in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, eingetragen im Handelsregister beim Kreisgericht in Brünn, Abteilung C, Einlage 12338, neu umbenannt in INTELEK servis s. r.o., ID-Nr.: 4944611, mit Sitz in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, eingetragen im Handelsregister des Stadtgerichts in Prag, Abteilung C, Einlage 353200 und die Nachfolgegesellschaft INTELEK.CZ s.r.o., ID Nr. 14089459, mit Sitz in Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Prag 1, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht in Prag, Abteilung C, Einlage 360411 (nachfolgend "INTELEK" oder "Gesellschaft") und ihre Tochtergesellschaften ("wir", "uns", "unser", "INTELEK spol. s r.o.") verpflichten sich zum Schutz Ihrer Privatsphäre. Die vorliegende Datenschutzrichtlinie für die Heimsicherheit (die "Richtlinie") beschreibt unsere Praktiken im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten, die wir durch Ihre individuelle Nutzung der folgenden Dienstleistungen, Produkte und zugehörigen mobilen Anwendungen (zusammen die "Produkte") verarbeiten.

Bevor Sie unsere Produkte nutzen, lesen Sie bitte diese Richtlinie sorgfältig durch, um zu verstehen, zu welchem Zweck und wie wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten, einschließlich der Art und Weise, wie wir personenbezogene Daten nutzen, speichern, weitergeben und übertragen. Die Richtlinie informiert Sie auch darüber, wie Sie Ihre Rechte auf Zugriff, Aktualisierung, Löschung oder Schutz Ihrer personenbezogenen Daten wahrnehmen können.

Wenn Sie diese Richtlinie akzeptieren, wenn Sie Ihre persönlichen Daten registrieren oder unsere Produkte nutzen und dem Inhalt dieser Richtlinie nicht ausdrücklich widersprechen, gehen wir davon aus, dass Sie diese Richtlinie vollständig verstehen und ihr zustimmen. Wenn Sie Fragen zu dieser Richtlinie haben, können Sie uns gerne kontaktieren:

Serviceabteilung: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Prag - Nové Město, CZ,

INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Hauptsitz des Datenschutzbüros: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Zweigstelle: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Für alle anderen mobilen Anwendungen unter der Marke INTELEK haben unsere Kunden die Kontrolle über alle persönlichen Daten, die durch unsere Produkte gesammelt werden. Wir sammeln Daten auf der Grundlage der Anweisungen unserer Kunden und die Verarbeitung dieser Daten ist auf den Zweck der Erbringung der Dienstleistung beschränkt, für die unsere Kunden uns beauftragt haben. Wenn Sie Kunde eines unserer Kunden sind und nicht mehr von einem unserer Kunden, der unsere Dienste nutzt, kontaktiert werden möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Kunden, mit dem Sie kommunizieren.

Definition von

In dieser Richtlinie sind personenbezogene Daten Informationen, die elektronisch oder anderweitig erstellt, erfasst, aufgezeichnet und/oder gespeichert werden und die zur Identifizierung einer Person oder zur Darstellung der Aktivitäten einer Person verwendet werden können, und zwar entweder auf der Grundlage dieser Informationen allein oder auf der Grundlage dieser Informationen und anderer Informationen, auf die wir über diese Person Zugriff haben.

Zu den personenbezogenen sensiblen Daten gehören persönliche biometrische Daten, Aufzeichnungen und Inhalte der Kommunikation, Gesundheitsdaten, Transaktionsdaten und genaue Standortdaten. Wenn wir personenbezogene sensible Daten von Ihnen erheben, werden wir eine ausdrückliche Mitteilung über Ihre Zustimmung erstellen, bevor wir personenbezogene sensible Daten über Sie erheben.

Intelligente Geräte sind von Hardwareherstellern hergestellte oder produzierte Computergeräte mit einer Mensch-Maschine-Schnittstelle und der Fähigkeit, Daten zu übertragen, die drahtlos mit einem Netzwerk verbunden werden können, einschließlich: intelligente Haushaltsgeräte, intelligente Wearables, intelligente Luftreinigungsgeräte usw.

Welche personenbezogenen Daten wir sammeln

Um Ihnen unsere Produkte anbieten zu können, werden wir Sie bitten, uns die notwendigen personenbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen, die zur Bereitstellung dieser Produkte erforderlich sind. Wenn Sie uns Ihre persönlichen Daten nicht zur Verfügung stellen, sind wir möglicherweise nicht in der Lage, Ihnen die Produkte zu liefern.

  1. Informationen, die Sie uns freiwillig zur Verfügung stellen.

- Konto- oder Profildaten: Wenn Sie ein Konto bei uns registrieren, können wir Ihren Namen und Kontaktinformationen wie Ihre E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Ihren Benutzernamen und Ihre Anmeldedaten erfassen. Während Ihrer Interaktion mit unseren Produkten können wir auch Ihren Spitznamen, Ihr Profilbild, Ihren Ländercode, Ihre Sprachpräferenz oder Zeitzoneninformationen in Ihrem Konto erfassen.

- Rückmeldung.

2 Informationen, die wir automatisch sammeln

- Geräteinformationen: Wenn Sie mit unserem Produkt interagieren, erfassen wir automatisch Geräteinformationen wie die MAC-Adresse Ihres Geräts, die IP-Adresse, Informationen über die drahtlose Verbindung, den Typ und die Version des Betriebssystems, die Versionsnummer der Anwendung, die Kennung der Benachrichtigung, Protokolldateien und Informationen über das Mobilfunknetz.

- Nutzungsdaten: Wir erfassen automatisch Nutzungsdaten über Besuche, Klicks, Downloads, gesendete/empfangene Nachrichten und sonstige Nutzung unserer Website und Dienste während Ihrer Interaktion mit unserer Website und unseren Diensten.

- Log-Informationen: Ein Systemprotokoll und ein Ausnahmeprotokoll können aufgezeichnet werden, wenn Sie unsere Anwendung nutzen.

Bitte beachten Sie, dass es nicht möglich ist, eine bestimmte Person allein anhand von Geräte- oder Protokollinformationen zu identifizieren. Wenn diese Arten von nicht-personenbezogenen Informationen jedoch in Kombination mit anderen Informationen verwendet werden können, um eine bestimmte Person zu identifizieren, werden diese nicht-personenbezogenen Informationen als personenbezogene Daten betrachtet. Sofern wir nicht Ihr Einverständnis eingeholt haben oder die Datenschutzgesetze und -vorschriften nichts anderes vorsehen, werden wir solche nicht-personenbezogenen Daten anonymisieren und desensibilisieren.

- Standortinformationen: Wenn Sie standortbezogene Funktionen über die Berechtigungseinstellungen auf Ihrem Mobilgerät aktivieren, erfassen und verarbeiten wir Ihre Standortinformationen, um bestimmte Funktionen zu aktivieren, wie z. B. die Kopplung mit Ihren Smart Devices. Wir können auch Echtzeitinformationen über Ihren genauen oder ungenauen geografischen Standort erfassen, wenn Sie bestimmte intelligente Geräte oder zugehörige Dienste wie den Roboterreiniger und den Wetterdienst nutzen.

Wenn Sie die Geo-Fencing-Funktion auf den Produkten aktivieren, werden auf der Grundlage Ihrer Zustimmung Informationen über Ihren Standort generiert und an die Google Map-Dienste weitergegeben. Bitte beachten Sie, dass Google über angemessene Datenschutzmaßnahmen verfügt, die Sie in den Datenschutzbestimmungen von Google genauer nachlesen können: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Sie können diese Verwendung Ihrer Standortinformationen ablehnen, indem Sie die Berechtigungseinstellungen in den Produkten verwalten, woraufhin wir die Erfassung und Verwendung Ihrer Standortinformationen einstellen.

3.Verwandte Informationen über intelligente Geräte

- Grundlegende Informationen über intelligente Geräte: Wenn Sie Ihre intelligenten Geräte mit unseren Produkten oder Diensten verbinden, können wir grundlegende Informationen über Ihre intelligenten Geräte erfassen, wie z. B. Gerätename, Geräte-ID, Online-Status, Aktivierungszeit, Firmware-Version und Update-Informationen.

- Informationen zur Einrichtung von intelligenten Geräten: Wenn Sie sicherheitsrelevante Produkte kaufen und ihren Namen oder ihre Beschreibung einrichten, wie z. B. eine Video-Türklingel, geben Sie ihr den Namen "Welcome Doorbell", sowie Informationen über die Änderung des Ortes, an dem das Sicherheitsprodukt gekoppelt ist, und alle Änderungen an dieser Einrichtung.

- Von intelligenten Geräten gemeldete Informationen: Je nach den verschiedenen intelligenten Geräten, die Sie mit unseren Produkten oder Diensten verknüpfen, können wir unterschiedliche Informationen erfassen, die von Ihren intelligenten Geräten gemeldet werden. Intelligente Kameras können zum Beispiel Bilder oder Videos melden, die sie aufgenommen haben.

Zwecke und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Zwecke, für die wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten können, sind die folgenden:

- Um Ihnen Dienstleistungen anzubieten: Wir verarbeiten Ihre Konto- und Profilinformationen (einschließlich Community-Informationen), Geräteinformationen, Nutzungsdaten, Standortinformationen und Informationen zu Smart Devices, um Ihnen die von Ihnen angeforderten oder gekauften Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen im Rahmen unserer Nutzungsbedingungen;

- Verbesserung unserer Dienste: Wir verarbeiten Ihre Geräteinformationen, Nutzungsdaten, Standortinformationen und Smart Device-bezogene Informationen, um die Funktionalität und Sicherheit unserer Produkte zu gewährleisten, unsere Produkte und Dienste zu entwickeln und zu verbessern, die Effektivität unseres Betriebs zu analysieren und betrügerische oder unangemessene Nutzung zu verhindern und zu überwachen. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen in Übereinstimmung mit unseren Nutzungsbestimmungen;

- Mitteilungen, die keine Marketingzwecke betreffen: Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, um Ihnen wichtige Informationen über die Dienste, Änderungen unserer Bedingungen und Richtlinien und/oder andere administrative Informationen zuzusenden. Da diese Informationen wichtig sein können, können Sie sich nicht gegen den Erhalt solcher Mitteilungen entscheiden. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist die Erfüllung unseres Vertrags mit Ihnen gemäß unseren Nutzungsbedingungen;

- Marketingkommunikation: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, um Ihnen Marketing- und Werbematerial über unsere Produkte und Dienstleistungen zukommen zu lassen. Wenn wir dies tun, enthält jede Mitteilung, die wir Ihnen senden, Anweisungen, die es Ihnen ermöglichen, den Erhalt zukünftiger Mitteilungen dieser Art abzulehnen. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Zustimmung. Wenn Sie sich bereit erklären, an unseren Verlosungen, Wettbewerben oder anderen Aktionen teilzunehmen, können wir Ihre personenbezogenen Daten außerdem zur Verwaltung dieser Aktivitäten verwenden;

- Personalisierung: Wir können Ihre Konto- und Profildaten, Nutzungsdaten und Geräteinformationen verarbeiten, um das Produktdesign zu personalisieren und Ihnen maßgeschneiderte Dienste anzubieten, wie z. B. die Empfehlung und Anzeige von Informationen und Werbung über Produkte, die für Sie geeignet sind, und die Einladung zur Teilnahme an Umfragen über Ihre Nutzung unserer Produkte. Die Rechtsgrundlage für diese Verarbeitung ist Ihre Einwilligung;

- Einhaltung von Gesetzen: Wir können Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, wenn wir dies für notwendig oder angemessen halten: (a) zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften; (b) zur Einhaltung rechtlicher Verfahren; (c) zur Beantwortung von Anfragen öffentlicher und staatlicher Behörden; (d) zur Durchsetzung unserer Bedingungen; (e) zum Schutz unseres Betriebs, unseres Geschäfts und unserer Systeme; (f) zum Schutz unserer Rechte, unserer Privatsphäre, unserer Sicherheit oder unseres Eigentums und/oder der Rechte anderer Nutzer, einschließlich Ihnen; und (g) zur Verfolgung verfügbarer Rechtsmittel oder zur Begrenzung des Schadens, der uns entstehen könnte.

Sollten sich die Zwecke der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ändern, werden wir Sie per E-Mail (wie in Ihrem Konto angegeben) und/oder durch einen auffälligen Hinweis auf unserer Website über diese Änderungen der Zwecke und die Wahlmöglichkeiten, die Sie in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten haben, informieren.

Weitergabe, Übermittlung und Offenlegung personenbezogener Daten

Weitergabe von Daten

INTELEK gibt persönliche Daten nur auf die Art und Weise weiter, über die wir Sie informieren. Wir können Ihre persönlichen Daten unter den folgenden Umständen weitergeben:

1) Um zunächst Ihre ausdrückliche Zustimmung oder Genehmigung einzuholen oder um Informationen zur Verfügung zu stellen, um die Beilegung von Streitigkeiten zwischen Ihnen und anderen Nutzern in Übereinstimmung mit Ihrer formellen Anfrage zu unterstützen;

2) In Übereinstimmung mit den geltenden Vereinbarungen, die wir mit Ihnen getroffen haben (einschließlich elektronischer Vereinbarungen und entsprechender Nutzungsbedingungen) oder anderen uns zur Verfügung gestellten rechtlichen Dokumenten;

3) In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften, Gerichtsverfahren und anderen zwingenden administrativen oder gerichtlichen Anforderungen;

4) Zur Befolgung von Gerichtsverfahren, Vollstreckungsbescheiden oder zur Durchsetzung unserer Nutzungsbedingungen und anderer Vereinbarungen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, wobei wir persönliche Daten nur weitergeben, um die Rechte, die Privatsphäre, das Eigentum oder die Sicherheit von INTELEK, unseren verbundenen Unternehmen, Partnern, Ihnen oder anderen INTELEK-Nutzern zu schützen;

5) um unsere Geräte, Operationen und Systeme zu schützen und um verfügbare Rechtsmittel zu ergreifen, um dies zu tun oder um die Schäden zu begrenzen, die wir möglicherweise zu leisten haben;

6) Zur Weitergabe von Daten für akademische Forschungszwecke;

7) Weitergabe personenbezogener Daten im öffentlichen Interesse in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften.

8) An Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensfamilie zum Zweck der Durchführung normaler Geschäftsaktivitäten. Wir geben personenbezogene Daten nur weiter, wenn dies für den oben genannten Zweck erforderlich ist, und unsere Tochtergesellschaften sind ebenfalls an diese Datenschutzrichtlinie gebunden. Sollte sich der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ändern, werden wir erneut Ihre ausdrückliche Zustimmung zur weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einholen.

- An unsere Drittdienstleister, die bestimmte geschäftsbezogene Funktionen für uns ausführen, wie z. B. Website-Hosting, Datenanalyse, Zahlungs- und Kreditkartenabwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur, IT-Dienste, Kundendienstleistungen, E-Mail-Zustelldienste und andere ähnliche Dienste, um uns Dienstleistungen zu erbringen. In diesem Zusammenhang geben wir Ihre personenbezogenen Daten für einen legitimen, notwendigen, spezifischen und definierten Zweck weiter, und wir geben nur die personenbezogenen Daten weiter, die wir weitergeben müssen. Gleichzeitig haben Drittanbieter keinen Zugriff auf genaue personenbezogene Daten über Sie und sind nicht berechtigt, personenbezogene Daten für andere Verarbeitungszwecke zu verwenden, für die sie einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

- An unsere Kunden und andere Geschäftspartner, die Ihnen direkt oder indirekt Ihre Smart Devices und/oder die Netzwerke und Systeme zur Verfügung stellen, über die Sie auf unsere Website und Dienste zugreifen und diese nutzen.

Mit Ausnahme der oben beschriebenen Dritten sind wir, wenn wir Ihre persönlichen Daten weitergeben wollen, nur mit Ihrer Zustimmung dazu berechtigt. Dritte, an die wir persönliche Daten weitergeben, sind verpflichtet, die Vertraulichkeitsvereinbarung und diese Datenschutzrichtlinie einzuhalten, um persönliche Daten in Übereinstimmung mit den festgelegten Richtlinien, Sicherheitsmaßnahmen und der Vertraulichkeit zu verarbeiten.

Weitergabe von Daten

INTELEK übermittelt personenbezogene Daten nur auf die Art und Weise, über die wir Sie informieren. Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen weitergeben:

1) Um Ihre ausdrückliche Zustimmung oder Genehmigung einzuholen;

2) Um den geltenden Gesetzen und Vorschriften, Gerichtsverfahren und anderen zwingenden administrativen oder gerichtlichen Anforderungen zu entsprechen;

3) Zur Einhaltung geltender Vereinbarungen, die wir mit Ihnen getroffen haben (einschließlich elektronischer Vereinbarungen und geltender Nutzungsbedingungen) oder anderer uns zur Verfügung gestellter rechtlicher Dokumente;

4) Um rechtlichen Verfahren, Vollstreckungsbescheiden oder unseren Nutzungsbedingungen und anderen Vereinbarungen nachzukommen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, und nur, um persönliche Daten weiterzugeben, um die Rechte, die Privatsphäre, das Eigentum oder die Sicherheit von INTELEK, unseren verbundenen Unternehmen, Partnern, Ihnen oder anderen INTELEK-Nutzern vor Schaden zu schützen;

5) um unsere Geräte, Operationen und Systeme zu schützen und um verfügbare Rechtsmittel zu ergreifen, um dies zu tun oder um die Schäden zu begrenzen, die wir möglicherweise zu leisten haben;

6) Zur Weitergabe von Daten für akademische Forschungszwecke;

7) Weitergabe personenbezogener Daten im öffentlichen Interesse in Übereinstimmung mit Gesetzen und Vorschriften.

An Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen innerhalb unserer Unternehmensfamilie zum Zweck der Durchführung normaler Geschäftsaktivitäten. Wir geben nur die für diesen Zweck erforderlichen personenbezogenen Daten weiter, und unsere Tochtergesellschaften sind ebenfalls an diese Datenschutzrichtlinie gebunden. Sollte sich der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten ändern, werden wir erneut Ihre ausdrückliche Zustimmung zur weiteren Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einholen.

- An unsere Drittdienstleister, die bestimmte geschäftsbezogene Funktionen für uns ausführen, wie z. B. Website-Hosting, Datenanalyse, Zahlungs- und Kreditkartenabwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur, IT-Dienste, Kundendienstleistungen, E-Mail-Zustelldienste und andere ähnliche Dienste, um uns Dienstleistungen zu erbringen. In diesem Zusammenhang geben wir Ihre personenbezogenen Daten für einen legitimen, notwendigen, spezifischen und definierten Zweck weiter, und wir geben nur die personenbezogenen Daten weiter, die wir weitergeben müssen. Gleichzeitig haben Drittdienstleister keinen Zugriff auf genaue personenbezogene Daten über Sie und sind nicht berechtigt, personenbezogene Daten für andere Verarbeitungszwecke zu verwenden, für die sie mit uns einen Vertrag abgeschlossen haben.

- An unsere Kunden und andere Geschäftspartner, die Ihnen direkt oder indirekt Ihre Smart Devices und/oder die Netzwerke und Systeme zur Verfügung stellen, über die Sie auf unsere Website und Dienste zugreifen und diese nutzen.

Mit Ausnahme der oben beschriebenen Dritten sind wir, wenn wir Ihre persönlichen Daten weitergeben wollen, nur mit Ihrer Zustimmung dazu berechtigt. Dritte, an die wir persönliche Daten weitergeben, sind verpflichtet, die Vertraulichkeitsvereinbarung und diese Datenschutzrichtlinie einzuhalten, um persönliche Daten in Übereinstimmung mit den festgelegten Richtlinien, Sicherheitsmaßnahmen und der Vertraulichkeit zu verarbeiten.

Weitergabe von Daten

INTELEK übermittelt personenbezogene Daten nur auf die Art und Weise, über die wir Sie informieren. Wir können Ihre personenbezogenen Daten aus den folgenden Gründen weitergeben:

1) Um Ihre ausdrückliche Zustimmung oder Genehmigung einzuholen;

2) Um den geltenden Gesetzen und Vorschriften, Gerichtsverfahren und anderen zwingenden administrativen oder gerichtlichen Anforderungen zu entsprechen;

3) Um geltende Vereinbarungen, die wir mit Ihnen getroffen haben (einschließlich elektronischer Vereinbarungen und geltender Nutzungsbedingungen), oder andere uns zur Verfügung gestellte Rechtsdokumente zu erfüllen;

4) Im Falle einer Umstrukturierung, einer Fusion, eines Verkaufs, eines Joint Ventures, einer Abtretung, einer Übertragung oder einer sonstigen Verfügung über unser gesamtes Geschäft, unser Vermögen oder unsere Aktien (einschließlich, ohne Einschränkung, in Verbindung mit einem Konkurs oder einem ähnlichen Verfahren). In einem solchen Fall werden Sie per E-Mail und/oder durch einen auffälligen Hinweis auf unserer Website über jede Änderung der Eigentumsverhältnisse, unvereinbare neue Verwendungen Ihrer persönlichen Daten und die Wahlmöglichkeiten, die Sie in Bezug auf Ihre persönlichen Daten haben, informiert. Unter solchen Umständen werden wir von Dritten, an die personenbezogene Daten weitergegeben wurden, die Einhaltung dieser Datenschutzrichtlinie verlangen, andernfalls werden wir sie auffordern, Ihre Zustimmung und Genehmigung zur Verarbeitung personenbezogener Daten einzuholen.

Offenlegungen

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur unter den folgenden Bedingungen weiter und ergreifen Sicherheitsmaßnahmen, die den Branchenstandards entsprechen:

1) Wir geben Ihre personenbezogenen Daten auf Ihre Anfrage und mit Ihrer Zustimmung weiter;

2) Wenn wir verpflichtet sind, personenbezogene Daten offenzulegen, um Gesetze und Vorschriften, zwingende behördliche Auflagen oder rechtliche Anforderungen zu erfüllen, können wir personenbezogene Daten in angemessener Weise mit definierten Datentypen und Offenlegungsmethoden offenlegen. Vorbehaltlich der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften werden wir nach Erhalt der oben genannten Aufforderung zur Offenlegung personenbezogener Daten die entsprechenden anwendbaren Rechtsdokumente, Vorladungen oder Anschreiben anfordern. Soweit gesetzlich und regulatorisch zulässig, werden die von uns offengelegten Dateien durch Verschlüsselungsschlüssel geschützt.

Sicherheitsmaßnahmen

Wir setzen wirtschaftlich angemessene physische, administrative und technische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die Integrität und Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten zu gewährleisten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden Sicherheitsmaßnahmen: Implementierung strenger interner Datenverwaltungssysteme und -prozesse, Verschlüsselung personenbezogener Daten (einschließlich Übertragung, Speicherung und Verarbeitung), Desensibilisierung von Daten, Trennung von Mitarbeiterrollen und -verantwortlichkeiten, Durchführung von Sicherheits- und Datenschutzschulungen für unsere internen Mitarbeiter, Kontrolle und Überwachung des Zugriffs usw., um das Durchsickern, die unrechtmäßige Verwendung, den unbefugten Zugriff oder die Verletzung personenbezogener Daten zu verhindern.

Wenn Sie Grund zu der Annahme haben, dass Ihre Interaktion mit uns nicht mehr sicher ist (z. B. wenn Sie das Gefühl haben, dass die Sicherheit eines Kontos, das Sie bei uns haben, gefährdet ist), können Sie uns sofort über das Problem informieren, indem Sie uns eine E-Mail mit den Kontaktinformationen Ihres Unternehmens schicken.

Sollte ein Sicherheitsvorfall die Sicherheit Ihres Kontos oder Ihrer persönlichen Daten beeinträchtigen, werden wir Sie umgehend über die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder das Notification Center usw. benachrichtigen und Ihnen Vorschläge zur Abschwächung oder Vermeidung der Risiken unterbreiten. Falls erforderlich, ergreifen wir unverzüglich geeignete Abhilfemaßnahmen in Übereinstimmung mit unserem internen Sicherheitsplan und erstatten den zuständigen Behörden Bericht.

Die Rechte des Einzelnen beim Datenschutz

Wir respektieren Ihre Rechte und die Kontrolle über Ihre personenbezogenen Daten. Sie können jedes der folgenden Rechte ausüben:

Über "Benutzer &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Konto und Sicherheit" oder über "Benutzer &rt; Häufig gestellte Fragen und Feedback" in der Anwendung;

Durch Senden einer E-Mail an gdpr@pass.cz.

Für die Ausübung Ihrer persönlichen Rechte müssen Sie keine Gebühren zahlen. Gemäß den verschiedenen Datenschutzgesetzen wird Ihr Antrag auf Wahrnehmung Ihrer persönlichen Rechte innerhalb von 15 Arbeitstagen oder innerhalb von 30 Kalendertagen bearbeitet, wenn Sie eine andere Antwort anfordern.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, uns eine E-Mail zu schicken, geben Sie bitte deutlich an, welche Informationen Sie in Ihrer Anfrage ändern möchten, ob Sie wünschen, dass Ihre persönlichen Daten aus unserer Datenbank gelöscht werden, oder teilen Sie uns auf andere Weise mit, welche Einschränkungen Sie für die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch uns wünschen. Bitte beachten Sie, dass wir Sie aus Sicherheitsgründen bitten können, Ihre Identität zu überprüfen, bevor wir Ihre Anfrage weiter bearbeiten.

Sie können:

Zugang zu den personenbezogenen Daten verlangen, die wir über Sie verarbeiten;

verlangen, dass wir ungenaue oder unvollständige personenbezogene Daten, die wir über Sie verarbeiten, korrigieren;

die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen;

eine vorübergehende oder dauerhafte Einschränkung der Verarbeitung einiger oder aller Ihrer personenbezogenen Daten verlangen;

die Übermittlung personenbezogener Daten an Sie oder an einen Dritten zu verlangen, wenn wir die Daten auf der Grundlage Ihrer Einwilligung oder eines Vertrags mit Ihnen verarbeiten und die Verarbeitung automatisiert erfolgt;

Verweigerung oder Widerspruch gegen die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, wenn diese auf Ihrer Einwilligung oder unseren berechtigten Interessen beruht.

- Rücknahme der Einwilligung:

1) Bei Datenschutzeinwilligungen, die über die Systemeinstellungen des Geräts eingeholt wurden, können Sie Ihre Einwilligung widerrufen, indem Sie die Berechtigungen des Geräts ändern, einschließlich Standort, Kamera, Fotoalbum (Bild-/Videobibliothek), Mikrofon, Bluetooth-Einstellungen, Benachrichtigungen und andere damit verbundene Funktionen;

2) Die Marketingmitteilungen, die wir Ihnen senden und in die Sie eingewilligt haben, enthalten Anweisungen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Einwilligung gemäß dem in den Informationen beschriebenen "Opt-out"-Verfahren zu widerrufen;

3) Wenn Sie sich über die App vom Smart Device abmelden, werden keine Informationen über das Smart Device erfasst;

4) Wir werden keine Ihrer persönlichen Daten durch die Verwendung des Besuchermodus-Produkts erfassen;

Wenn Sie Ihre Zustimmung oder Genehmigung zurückziehen, können wir Ihnen möglicherweise die entsprechenden Produkte oder Dienstleistungen nicht mehr zur Verfügung stellen. Der Widerruf Ihrer Zustimmung oder Genehmigung hat jedoch keine Auswirkungen auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die auf Ihrer Zustimmung vor dem Widerruf beruht.

Zur Kontolöschung: Die Löschfunktion finden Sie unter " Benutzer &rt; Personal Center (Portrait) &rt; Konto und Sicherheit &rt; Konto löschen".

Internationale Weitergabe von gesammelten Informationen

INTELEK erfüllt in erster Linie die Anforderungen an die Datenlokalisierung und das Datenminimum, was die internationale Übermittlung einschließt. Um unsere Arbeit zu erleichtern, können wir Ihre persönlichen Daten in andere Länder als das Land, in dem Sie leben, übertragen, speichern und verarbeiten. Die Gesetze dieser Länder können sich von den in Ihrem Wohnsitzland geltenden Gesetzen unterscheiden. Wenn wir dies tun, werden wir ein angemessenes Schutzniveau für diese Daten sicherstellen, indem wir den folgenden Ansatz anwenden:

Einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vereinbarungen, die auf genehmigten EU-Standardvertragsklauseln gemäß Artikel 46 der Datenschutz-Grundverordnung basieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Wenn Sie weitere Einzelheiten zu den von uns getroffenen Schutzmaßnahmen erfahren möchten, können Sie sich direkt an uns wenden, wie in dieser Datenschutzrichtlinie beschrieben.

Aufbewahrung von Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für den Mindestzeitraum, der für die in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecke erforderlich ist, es sei denn, es besteht eine spezifische gesetzliche Verpflichtung, die Daten länger aufzubewahren.

Wir werden den angemessenen Aufbewahrungszeitraum auf der Grundlage der Menge, der Art und der Sensibilität Ihrer personenbezogenen Daten festlegen und Ihre personenbezogenen Daten am Ende des Aufbewahrungszeitraums vernichten. Sollte uns dies aus technischen Gründen nicht möglich sein, werden wir sicherstellen, dass geeignete Maßnahmen getroffen werden, um eine weitere derartige Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu verhindern.

Schutz der personenbezogenen Daten von Kleinkindern

Der Schutz der Privatsphäre von Kleinkindern ist uns besonders wichtig. In Übereinstimmung mit verschiedenen Datenschutzbestimmungen richten sich die Dienste nicht an Personen unter achtzehn (18) Jahren, und wir bitten diese Personen, uns keine persönlichen Daten zur Verfügung zu stellen. Wir sammeln nicht wissentlich persönliche Daten von Personen unter achtzehn (18) Jahren, es sei denn, wir haben zuvor die Zustimmung der Eltern oder des gesetzlichen Vormunds dieses Kindes eingeholt. Wenn wir erfahren, dass wir persönliche Daten von einer Person unter achtzehn (18) Jahren ohne die Zustimmung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten gesammelt haben, werden wir Maßnahmen ergreifen, um diese Daten zu entfernen.

Änderungen an der Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie aktualisieren, um Änderungen in unseren Informationspraktiken widerzuspiegeln, mindestens jedoch jährlich. Ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung werden wir Ihre Datenschutzrechte gemäß dieser Datenschutzrichtlinie nicht verletzen. Bei regelmäßigen Aktualisierungen werden wir diese Informationen auf der Seite mit den Datenschutzrichtlinien, im App-Benachrichtigungszentrum oder über andere geeignete Kanäle bereitstellen. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um die neuesten Informationen über unsere Datenschutzpraktiken zu erhalten.

Wenn wir wesentliche Änderungen vornehmen, werden wir Sie über Kanäle benachrichtigen, auf die Sie leicht zugreifen können, z. B. per E-Mail oder Textnachricht (an die in Ihrem Konto angegebene E-Mail-Adresse) oder durch einen Hinweis auf dieser Website, bevor die Änderung in Kraft tritt.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen zu unseren Praktiken oder dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt:

INTELEK.CZ

Postanschrift: 2096/4 Olivova Straße, 11000 Prag - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

E-Mail: gdpr@pass.cz

 

Spanish: Política de privacidad de iGET HOME

Última actualización: 8 de agosto de 2021

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 2021

INTELEK spol. s r.o., sociedad ID: 4944611, con domicilio social en Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, inscrita en el Registro Mercantil llevado por el Tribunal Regional de Brno, Sección C, Inserto 12338, recientemente rebautizada como INTELEK servis s. r.o., NIF: 4944611, con domicilio social en Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, inscrita en el Registro Mercantil del Tribunal Municipal de Praga, Sección C, Inscripción 353200 y la empresa sucesora INTELEK.CZ s.r.o., ID No. 14089459, con domicilio social en Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praga 1, inscrita en el Registro Mercantil llevado por el Tribunal Municipal de Praga, Sección C, Insertar 360411 (en lo sucesivo denominada "INTELEK" o "Empresa") y sus filiales ("nosotros", "nos", "nuestro", "INTELEK spol. s r.o.") se comprometen a proteger su privacidad. Esta Política de Privacidad de Seguridad Doméstica (la "Política") describe nuestras prácticas en relación con la protección de la información personal que procesamos a través de su uso individual de los siguientes servicios, productos y aplicaciones móviles relacionadas (colectivamente, los "Productos").

Antes de utilizar nuestros Productos, lea atentamente esta Política para comprender nuestros propósitos y prácticas de recogida y tratamiento de sus Datos Personales, incluida la forma en que utilizamos, almacenamos, compartimos y transferimos los Datos Personales. La Política también le proporciona formas de ejercer sus derechos de acceso, actualización, eliminación o protección de su Información Personal.

Si usted acepta esta Política cuando registra su Información Personal o comienza a utilizar nuestros Productos y no se opone expresamente al contenido de esta Política, asumiremos que usted entiende y acepta plenamente esta Política. Si tiene alguna pregunta sobre esta Política, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de:

Departamento de Servicio: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,

INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Sede de la oficina de protección de datos: INTELEK.CZ, Olivova 2096/4, 11000 Praha - Nové Město, CZ,

Sucursal: INTELEK.CZ, Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Para todas las demás aplicaciones móviles bajo la marca INTELEK, nuestros Clientes tienen el control sobre todos los datos personales recopilados a través de nuestros productos. Recopilamos datos en base a las instrucciones de nuestros Clientes y el procesamiento de estos datos se limita al propósito de prestar el servicio para el que nuestros Clientes nos han contratado. Si usted es cliente de uno de nuestros Clientes y ya no desea ser contactado por ninguno de los Clientes que utilizan nuestros servicios, póngase en contacto directamente con el Cliente con el que se comunica.

Definición de

En esta Política, se entiende por información personal la información creada, recopilada, registrada y/o almacenada electrónicamente o de otro modo que pueda utilizarse para identificar a una persona o reflejar las actividades de una persona, ya sea basándose únicamente en esa información o basándose en esa información y en otra información a la que tengamos acceso sobre esa persona.

Los datos personales sensibles incluyen información biométrica personal, registros y contenido de comunicaciones, información sanitaria, información sobre transacciones e información sobre localización precisa. Si recopilamos datos personales sensibles de usted, generaremos un aviso explícito de su consentimiento antes de recopilar datos personales sensibles sobre usted.

Los dispositivos inteligentes son aquellos dispositivos informáticos fabricados o producidos por fabricantes de hardware, con una interfaz hombre-máquina y la capacidad de transmitir datos, que se conectan de forma inalámbrica a una red, incluyendo: electrodomésticos inteligentes, wearables inteligentes, dispositivos inteligentes de purificación de aire, etc.

Qué datos personales recogemos

Con el fin de proporcionarle nuestros productos, le pediremos que nos proporcione la información personal necesaria que se requiere para proporcionar estos productos. Si no nos facilita sus datos personales, es posible que no podamos suministrarle los Productos.

1.Información que usted nos proporciona voluntariamente.

- Datos de su cuenta o perfil: Cuando registra una cuenta con nosotros, podemos recopilar su nombre e información de contacto, como su dirección de correo electrónico, número de teléfono, nombre de usuario e información de inicio de sesión. También podemos recopilar su apodo, foto de perfil, código de país, preferencia de idioma o información de zona horaria en su cuenta durante su interacción con nuestros Productos.

- Comentarios.

  1. Información que recopilamos automáticamente

- Información del dispositivo: Cuando interactúa con nuestro Producto, recopilamos automáticamente información del dispositivo, como la dirección MAC de su dispositivo, la dirección IP, la información de conexión inalámbrica, el tipo y la versión del sistema operativo, el número de versión de la aplicación, el identificador de notificación, los archivos de registro y la información de la red móvil.

- Datos de uso: recopilamos automáticamente datos de uso relativos a visitas, clics, descargas, mensajes enviados/recibidos y otros usos de nuestro Sitio Web y nuestros Servicios durante su interacción con nuestro Sitio Web y nuestros Servicios.

- Información de registro: es posible que se registre un registro del sistema y un registro de excepciones cuando utilice nuestra aplicación.

Tenga en cuenta que no es posible identificar a una persona concreta basándose únicamente en la información del dispositivo o del registro. Sin embargo, si estos tipos de información no personal pueden utilizarse en combinación con otra información para identificar a una persona concreta, esta información no personal se considerará información personal. A menos que hayamos obtenido su consentimiento o que las leyes y normativas sobre privacidad dispongan lo contrario, anonimizaremos y desensibilizaremos dicha información no personal.

- Información de localización: Si habilita las funciones basadas en la localización a través de la configuración de permisos de su dispositivo móvil, recopilaremos y procesaremos su información de localización para habilitar determinadas funciones, como el emparejamiento con sus dispositivos inteligentes. También podemos recopilar información en tiempo real sobre su ubicación geográfica precisa o imprecisa cuando utilice determinados Dispositivos Inteligentes o servicios relacionados, como el Limpiador Robótico y el Servicio Meteorológico.

En función de su consentimiento, cuando active la función de geocercas en los Productos, se generará información sobre su ubicación y se compartirá con los servicios de mapas de Google. Tenga en cuenta que Google cuenta con medidas de privacidad adecuadas, que puede consultar con más detalle en la Política de privacidad de Google: https://privacy.google.com/businesses/gdprservices/. Usted puede inhabilitar dicho uso de su información de localización gestionando la configuración de permisos en los Productos, tras lo cual dejaremos de recopilar y utilizar su información de localización.

3.Información relacionada sobre dispositivos inteligentes

- Información básica sobre Dispositivos Inteligentes: cuando usted conecta sus Dispositivos Inteligentes a nuestros Productos o Servicios, podemos recopilar información básica sobre sus Dispositivos Inteligentes, como el nombre del dispositivo, el ID del dispositivo, el estado en línea, la hora de activación, la versión del firmware y la información de actualización.

- Información de configuración de los Dispositivos Inteligentes: cuando adquiere productos relacionados con la seguridad y configura su nombre o descripción, como un timbre de puerta con vídeo, le asigna el nombre de "Timbre de bienvenida", así como información sobre el cambio del lugar de emparejamiento del producto de seguridad y cualquier modificación de dicha configuración.

- Información comunicada por Dispositivos Inteligentes: Dependiendo de los diferentes Dispositivos Inteligentes que elija vincular a nuestros Productos o Servicios, podemos recopilar diferente información comunicada por sus Dispositivos Inteligentes. Por ejemplo, las Cámaras Inteligentes pueden informar sobre imágenes o vídeos que hayan tomado.

Finalidades y fundamento jurídico del tratamiento de datos personales

Los fines para los que podemos tratar sus datos personales son los siguientes:

- Para prestarle servicios: tratamos la información de su cuenta y perfil(incluida la información de la comunidad), la información de los dispositivos, los datos de uso, la información de ubicación y la información relativa a los Dispositivos Inteligentes con el fin de ofrecerle nuestros productos y servicios que ha solicitado o adquirido. La base jurídica de este tratamiento es el cumplimiento de nuestro contrato con usted en virtud de nuestras condiciones de uso;

- Mejorar nuestros Servicios: procesamos la información de su dispositivo, los datos de uso, la información de ubicación y la información relacionada con los Dispositivos Inteligentes para garantizar la funcionalidad y la seguridad de nuestros Productos, para desarrollar y mejorar nuestros Productos y Servicios, para analizar la eficacia de nuestras operaciones y para prevenir y controlar el uso fraudulento o inadecuado. La base jurídica de este tratamiento es el cumplimiento de nuestro contrato con usted de conformidad con nuestras Condiciones de uso;

- Comunicaciones no comerciales: tratamos sus datos personales para enviarle información importante sobre los Servicios, cambios en nuestras condiciones y políticas y/u otra información administrativa. Dado que esta información puede ser importante, usted no puede optar por no recibir dichas comunicaciones. La base jurídica de este tratamiento es el cumplimiento de nuestro contrato con usted en virtud de nuestras condiciones de uso;

- Comunicaciones de marketing: podemos procesar sus datos personales con el fin de proporcionarle material de marketing y promocional sobre nuestros productos y servicios. Si lo hacemos, cualquier comunicación que le enviemos contendrá instrucciones que le permitan optar por no recibir futuras comunicaciones de esta naturaleza. La base jurídica de este tratamiento es su consentimiento. Además, si acepta participar en nuestros sorteos, concursos u otras promociones, podremos utilizar sus datos personales para administrar estas actividades;

- Personalización: podemos procesar los datos de su cuenta y perfil, datos de uso, información del dispositivo para personalizar el diseño del producto y ofrecerle servicios a medida, como recomendarle y mostrarle información y anuncios sobre productos adecuados para usted e invitarle a participar en encuestas sobre el uso que hace de nuestros productos. La base jurídica de este tratamiento es su consentimiento;

- Cumplimiento de la ley: podemos tratar sus datos personales cuando lo consideremos necesario o apropiado: (a) para cumplir con las leyes y reglamentos aplicables; (b) para cumplir con un proceso legal; (c) para responder a las solicitudes de las autoridades públicas y gubernamentales; (d) para hacer cumplir nuestros términos; (e) para proteger nuestras operaciones, negocios y sistemas; (f) para proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y/o los derechos de otros usuarios, incluido usted; y (g) para perseguir los recursos disponibles o limitar los daños en los que podamos incurrir.

Si cambian los fines del tratamiento de su información personal, le notificaremos dichos cambios por correo electrónico (como se indica en su cuenta) y/o mediante un aviso destacado en nuestro sitio web sobre dichos cambios en los fines y las opciones que puede tener en relación con su información personal.

Compartir, transferir y divulgar datos personales

Intercambio de datos

En INTELEK, sólo compartimos Datos Personales de las formas que le indicamos. Podemos compartir sus Datos Personales en las siguientes circunstancias:

1) Para obtener su consentimiento o autorización expresa en primera instancia, o para proporcionar información que apoye la resolución de sus conflictos con otros usuarios de acuerdo con su solicitud formal;

2) De conformidad con los acuerdos aplicables que hayamos suscrito con usted (incluidos los acuerdos electrónicos y las correspondientes condiciones de uso) u otros documentos legales que nos haya facilitado;

3) De conformidad con las leyes y reglamentos aplicables, procedimientos legales y otros requisitos administrativos o judiciales obligatorios;

4) Para cumplir con procesos legales, órdenes de ejecución o para hacer cumplir nuestras Condiciones de uso y otros acuerdos, en la medida permitida por la ley, sólo compartiendo Información personal para proteger los derechos, la privacidad, la propiedad o la seguridad frente a daños a INTELEK, nuestros afiliados, socios, usted u otros usuarios de INTELEK;

5) Para proteger nuestros dispositivos, operaciones y sistemas y para interponer los recursos disponibles para ello o para limitar los daños y perjuicios que se nos puedan exigir;

6) Para compartir datos con fines de investigación académica;

7) Para compartir datos personales en interés público de conformidad con las leyes y normativas.

8) A subsidiarias o filiales dentro de nuestra familia corporativa con el fin de llevar a cabo actividades empresariales normales. Sólo compartiremos los Datos Personales necesarios para los fines mencionados y nuestras filiales también estarán sujetas a la presente Política de Privacidad. Si la finalidad del tratamiento de los Datos Personales cambia, obtendremos de nuevo su consentimiento explícito para seguir tratando sus Datos Personales.

- A nuestros proveedores de servicios externos que realizan para nosotros determinadas funciones relacionadas con el negocio, como alojamiento de sitios web, análisis de datos, procesamiento de pagos y tarjetas de crédito, provisión de infraestructuras, servicios informáticos, servicios de atención al cliente, servicios de envío de correo electrónico y otros servicios similares para prestarnos servicios. En este sentido, compartimos su información personal con un fin legítimo, necesario, específico y definido, y sólo compartimos la información personal que necesitamos compartir. Al mismo tiempo, los terceros proveedores de servicios no tendrán acceso a datos personales exactos sobre usted y no tendrán derecho a utilizar los datos personales para otros fines de tratamiento para los que nos hayan contratado.

- A nuestros clientes y otros socios comerciales que directa o indirectamente le proporcionan sus Dispositivos Inteligentes y/o las redes y sistemas a través de los cuales accede y utiliza nuestro Sitio Web y Servicios.

A excepción de los terceros descritos anteriormente, si decidimos compartir sus Datos Personales, sólo estaremos autorizados a hacerlo con su consentimiento. Los terceros con los que compartimos Información Personal están obligados a cumplir el Acuerdo de Confidencialidad y esta Política de Privacidad para procesar la Información Personal de acuerdo con las directrices definidas, las medidas de seguridad y la confidencialidad.

Transferencia de datos

En INTELEK, sólo transferimos Datos Personales de las formas que le informamos. Podremos transferir sus Datos Personales por los siguientes motivos:

1) Para obtener su consentimiento o autorización expresa en primer lugar;

2) Para cumplir las leyes y reglamentos aplicables, procedimientos legales y otros requisitos administrativos o judiciales obligatorios;

3) Para cumplir los acuerdos aplicables que hayamos suscrito con usted (incluidos los acuerdos electrónicos y las Condiciones de uso aplicables) u otros documentos legales que nos haya facilitado;

4) Para cumplir con procesos legales, órdenes de ejecución o nuestras Condiciones de uso y otros acuerdos, en la medida permitida por la ley, sólo compartiendo Información personal para proteger los derechos, la privacidad, la propiedad o la seguridad frente a daños a INTELEK, nuestras filiales, socios, usted u otros usuarios de INTELEK;

5) Para proteger nuestros dispositivos, operaciones y sistemas y para interponer los recursos disponibles para ello o para limitar los daños y perjuicios que se nos puedan exigir;

6) Para compartir datos con fines de investigación académica;

7) Compartir datos personales en interés público de conformidad con las leyes y normativas.

8) A subsidiarias o filiales dentro de nuestra familia corporativa con el fin de llevar a cabo actividades empresariales normales. Sólo compartiremos los Datos Personales necesarios para ese fin y nuestras filiales también estarán sujetas a la presente Política de Privacidad. Si la finalidad del tratamiento de los Datos Personales cambia, obtendremos de nuevo su consentimiento explícito para seguir tratando sus Datos Personales.

- A nuestros proveedores de servicios externos que realizan para nosotros determinadas funciones relacionadas con el negocio, como alojamiento de sitios web, análisis de datos, procesamiento de pagos y tarjetas de crédito, provisión de infraestructuras, servicios informáticos, servicios de atención al cliente, servicios de envío de correo electrónico y otros servicios similares para prestarnos servicios. En este sentido, compartimos su información personal con un fin legítimo, necesario, específico y definido, y sólo compartimos la información personal que necesitamos compartir. Al mismo tiempo, los terceros proveedores de servicios no tendrán acceso a datos personales exactos sobre usted y no tendrán derecho a utilizar los datos personales para otros fines de tratamiento para los que nos hayan contratado.

- A nuestros clientes y otros socios comerciales que directa o indirectamente le proporcionan sus Dispositivos Inteligentes y/o las redes y sistemas a través de los cuales accede y utiliza nuestro Sitio Web y Servicios.

A excepción de los terceros descritos anteriormente, si decidimos compartir sus Datos Personales, sólo estaremos autorizados a hacerlo con su consentimiento. Los terceros con los que compartimos Información Personal están obligados a cumplir el Acuerdo de Confidencialidad y esta Política de Privacidad para procesar la Información Personal de acuerdo con las directrices definidas, las medidas de seguridad y la confidencialidad.

Transferencia de datos

En INTELEK, sólo transferimos Datos Personales de las formas que le informamos. Podremos transferir sus Datos Personales por los siguientes motivos:

1) Para obtener su consentimiento o autorización expresa en primer lugar;

2) Para cumplir las leyes y reglamentos aplicables, procedimientos legales y otros requisitos administrativos o judiciales obligatorios;

3) Para cumplir los acuerdos aplicables que hayamos suscrito con usted (incluidos los acuerdos electrónicos y las Condiciones de uso aplicables) u otros documentos legales que nos haya facilitado;

4) En caso de reorganización, fusión, venta, empresa conjunta, cesión, transferencia u otro tipo de disposición de todo o parte de nuestro negocio, activos o acciones (incluyendo, sin limitación, en relación con una quiebra o procedimiento similar). En tal caso, se le notificará por correo electrónico y/o mediante un aviso destacado en nuestro sitio web cualquier cambio en la propiedad, los nuevos usos incompatibles de su información personal y las opciones que puede tener con respecto a su información personal. En tales circunstancias, exigiremos a los terceros a los que se haya transferido la información personal que cumplan esta política de privacidad; de lo contrario, les exigiremos que obtengan su consentimiento y autorización para procesar la información personal.

Divulgaciones

Sólo divulgamos sus Datos Personales en las siguientes condiciones y adoptamos medidas de seguridad acordes con las normas del sector:

1) Divulgaremos sus Datos Personales a petición suya y mediante su consentimiento;

2) Si estamos obligados a revelar Datos Personales para cumplir las leyes y reglamentos, la aplicación administrativa obligatoria o los requisitos legales, podemos revelar Datos Personales de una manera apropiada con tipos de datos y métodos de revelación definidos. Sujeto al cumplimiento de las leyes y reglamentos, solicitaremos los documentos legales, citaciones o cartas de investigación apropiados aplicables tras la recepción de la solicitud de divulgación de Datos Personales mencionada anteriormente. En la medida permitida por la ley y la normativa, los archivos que revelamos están protegidos por claves de cifrado.

Medidas de seguridad

Utilizamos medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas comercialmente razonables para mantener la integridad y seguridad de su Información Personal, incluyendo, pero sin limitarse a, las siguientes medidas de seguridad: implantación de estrictos sistemas y procesos internos de gestión de datos, encriptación de la Información Personal (incluyendo transmisión, almacenamiento y procesamiento), desensibilización de datos, segregación de funciones y responsabilidades de los empleados, formación en seguridad y privacidad para nuestros empleados internos, control y supervisión del acceso, etc., para evitar la filtración, uso ilícito, acceso no autorizado o violación de la Información Personal.

Si tiene motivos para creer que su interacción con nosotros ya no es segura (por ejemplo, si cree que la seguridad de cualquier cuenta que pueda tener con nosotros se ha visto comprometida), puede notificarnos inmediatamente el problema enviándonos un correo electrónico con la información de contacto de su empresa.

Si un incidente de seguridad afecta a la seguridad de su cuenta o de su información personal, se lo notificaremos inmediatamente utilizando la dirección de correo electrónico, el número de teléfono o el Centro de Notificaciones, etc. que nos haya proporcionado y le informaremos de cualquier sugerencia que podamos tener para mitigar o prevenir los riesgos implicados. En caso necesario, tomaremos sin demora las medidas correctoras adecuadas de acuerdo con nuestro plan interno de respuesta de seguridad e informaremos a las autoridades pertinentes.

Derechos de protección de datos de las personas

Respetamos sus derechos y el control sobre sus datos personales. Puede ejercer cualquiera de los siguientes derechos

A través de "Usuario &rt; Centro personal (Retrato) &rt; Cuenta y seguridad" o a través de "Usuario &rt; Preguntas frecuentes y comentarios" en la app;

Enviando un correo electrónico a gdpr@pass.cz.

No tiene que pagar ninguna tasa por ejercer sus derechos personales. En virtud de diversas leyes de protección de datos, su solicitud de derechos personales será procesada dentro de los 15 días hábiles, o dentro de los 30 días naturales debido a una solicitud de respuesta diferente.

Si opta por enviarnos un correo electrónico, indique claramente qué información desea modificar en su solicitud, si desea que eliminemos su información personal de nuestra base de datos o, de lo contrario, díganos qué restricciones le gustaría que impusiéramos al uso que hacemos de su información personal. Tenga en cuenta que podemos pedirle que verifique su identidad por motivos de seguridad antes de dar curso a su solicitud.

Usted puede:

Solicitar acceso a los datos personales que tratamos sobre usted;

solicitar que corrijamos los Datos Personales inexactos o incompletos que tratamos sobre usted;

solicitar la supresión de los Datos Personales que le conciernen;

Solicitar una restricción temporal o permanente del tratamiento de algunos o todos sus Datos Personales;

Solicitar la transferencia de sus Datos Personales a usted o a un tercero cuando estemos tratando los datos sobre la base de su consentimiento o de un contrato con usted y cuando nuestro tratamiento esté automatizado;

Negarse u oponerse a que utilicemos sus datos personales cuando nuestro uso se base en su consentimiento o en nuestros intereses legítimos.

- Retirada del consentimiento:

1) Para los consentimientos de privacidad obtenidos a través de la configuración del sistema del dispositivo, su consentimiento puede revocarse cambiando los permisos del dispositivo, incluida la ubicación, la cámara, el álbum de fotos (biblioteca de imágenes/vídeos), el micrófono, la configuración de Bluetooth, las notificaciones y otras funciones relacionadas;

2) Las comunicaciones de marketing que le enviamos y que usted consiente incluyen instrucciones que le permiten retirar su consentimiento de acuerdo con el proceso de "exclusión voluntaria" descrito en la información;

3) Si opta por no utilizar el dispositivo inteligente a través de la aplicación, no se recopilará información relacionada con dicho dispositivo;

4) No recopilaremos ninguna información personal suya utilizando el Producto de Modo Visitante;

Si retira su consentimiento o autorización, es posible que no podamos seguir proporcionándole los productos o servicios pertinentes. No obstante, la retirada del consentimiento o la autorización no afectará al tratamiento de los datos personales basado en su consentimiento previo a la retirada.

Acerca de la eliminación de la cuenta: la función de eliminación puede encontrarse a través de "Usuario &rt; Centro personal (Retrato) &rt; Cuenta y seguridad &rt; Eliminar cuenta".

Transferencia internacional de la información recopilada

El cumplimiento principal de INTELEK con el requisito de localización de datos y datos mínimos incluye la transferencia internacional, y con el fin de facilitar nuestras operaciones, podemos transferir, almacenar y procesar su información personal en jurisdicciones distintas a la de su lugar de residencia. La legislación de estos países puede diferir de la aplicable en su país de residencia. Cuando lo hagamos, garantizaremos un nivel adecuado de protección de esos datos aplicando el siguiente enfoque:

Incluidos, entre otros, acuerdos basados en cláusulas contractuales tipo de la UE aprobadas en virtud del artículo 46 del GDPR. Para más información, visite

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Si desea más detalles sobre las salvaguardias que hemos puesto en marcha, puede ponerse en contacto con nosotros directamente como se describe en esta Política de Privacidad.

Conservación de datos

Procesamos sus datos personales durante el período mínimo necesario para los fines establecidos en esta Política de Privacidad, a menos que exista un requisito legal específico que nos obligue a conservar los datos durante un período más largo.

Determinaremos el periodo de conservación adecuado en función de la cantidad, naturaleza y sensibilidad de sus datos personales y destruiremos sus datos personales al final del periodo de conservación. Si no podemos hacerlo por razones técnicas, nos aseguraremos de que se tomen las medidas adecuadas para evitar que se sigan utilizando sus datos personales.

Protección de datos personales de niños pequeños

La protección de la privacidad de los niños pequeños es especialmente importante para nosotros. De conformidad con diversas normativas sobre protección de datos y privacidad, los Servicios no están dirigidos a personas menores de dieciocho (18) años y solicitamos que dichas personas no nos faciliten ningún Dato Personal. No recopilamos conscientemente Datos Personales de menores de dieciocho (18) años a menos que obtengamos primero el consentimiento de sus padres o tutores legales. Si tenemos conocimiento de que hemos recogido Datos Personales de una persona menor de dieciocho (18) años sin el consentimiento de su padre, madre o tutor legal, tomaremos las medidas necesarias para eliminar dicha información.

Cambios en la política de privacidad

Podemos actualizar esta Política de Privacidad para reflejar los cambios en nuestras prácticas de información, pero al menos anualmente. No violaremos sus derechos de privacidad bajo esta Política de Privacidad sin su consentimiento expreso. Para cualquier actualización periódica, proporcionaremos esta información en la página de la Política o en el Centro de Notificaciones de la App u otros canales apropiados. Le recomendamos que consulte esta página con regularidad para obtener la información más reciente sobre nuestras prácticas de privacidad.

Si realizamos algún cambio sustancial, se lo notificaremos a través de canales a los que pueda acceder fácilmente, como por correo electrónico o mensaje de texto (enviado a la dirección de correo electrónico que aparece en su cuenta) o a través de un aviso en este sitio web antes de que el cambio entre en vigor.

Póngase en contacto con nosotros

Si tiene alguna pregunta sobre nuestras prácticas o sobre esta Política de Privacidad, póngase en contacto con nosotros de la siguiente manera:

INTELEK.CZ

Dirección postal: Calle Olivova 2096/4, 11000 Praga - Nové Město, CZ,

Ericha Roučky 1291/4, 627 00 Brno - Černovice, CZ,

Correo electrónico: gdpr@pass.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptak.cz